O-STA

Zaradi neizpolnitve kvote za zaposlovanje invalidov opomin za en cent

Podjetje, ki ne izpolnjuje kvote za zaposlovanje invalidov in mora zato vsak mesec plačevati prispevek za invalide pod kvoto, je od Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS prejelo opomin za en cent.

"Opomini se pošiljajo vsem dolžnikom, ne glede na višino dolga. Sistem je avtomatiziran," pravijo na Skladu. Opomine vedno pošiljajo vsem dolžnikom, minimalne vsote pod katero stroški pošiljanja opomina ne opravičujejo terjanega zneska, pa nimajo določene.

Sklad ima trenutno okoli 1.300 dolžnikov, med temi pa so tudi insolventni dolžniki. Konec junija so jim podjetja iz naslova kvot za zaposlovanje invalidov dolgovala dobrih 11 milijonov evrov. V prvem polletju letošnjega leta je bilo zavezancev za plačevanje nadomestil 1.990 delodajalcev.

Delodajalci, ki bi morali imeti glede na kvote zaposlene invalide, pa jih nimajo, morajo do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec namreč obračunati in plačati v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 odstotkov vsakokratne veljavne minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga morali imeti zaposlenega. Ker je od 1. 1. 2015 minimalna plača, objavljena v Uradnem listu 790,73 evrov, znaša mesečni prispevek namesto zaposlovanja enega invalida 553,71 evra.

Druga alternativa za izpolnitev kvote je, da podjetje, ki nima zaposlenih invalidov, sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem oziroma zaposlitvenim centrom.

Kvote za zaposlovanje invalidov za podjetja z več kot 20 zaposlenimi

Zavezanci za izpolnjevanje kvote za zaposlovanje invalidov so vsi delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 zaposlenih. Izvzeta so tuja diplomatska in konzularna predstavništva, invalidska podjetja in zaposlitveni centri.

Kvote pri zaposlovanju invalidov so različne in so določene glede na dejavnost, ki jo opravlja podjetje. Dva odstotka zaposlenih invalidov glede na število vseh zaposlenih morajo imeti podjetja v dejavnostih trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, v gostinstvu, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, dejavnostih javne uprave in obrambe ter v dejavnostih obvezne socialne varnosti in kulturnih, razvedrilnih ter rekreacijskih dejavnostih in tista, ki spadajo po standardni klasifikaciji med druge dejavnosti.

Tri odstotke zaposlenih invalidov glede na število zaposlenih morajo imeti podjetja, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano gradbeništvo, promet in skladiščenje, poslovanje z nepremičninami ali izobraževanje ter šest odstotkov tista, ki imajo registrirano kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrbo z električno energijo, plinom ali paro, oskrbo z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, druge raznovrstne poslovne dejavnosti ali zdravstvo in socialno varstvo.

Delodajalcem, ki imajo manj kot 50 zaposlenih, se kvota zmanjša za en odstotek.

O kvotah za zaposlovanje invalidov smo pisali tudi v prispevku Zaposlovanje invalidov: Za presežke kvote boste denarno nagrajeni in v prispevku Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov.

Za več informacij glede zaposlovanja invalidov v vašem podjetju ali plačevanju prispevka za zaposlovanje invalidov se lahko obrnete na naše svetovalce iz podjetniškega oddelka. Kontaktirate nas lahko preko telefonske številke 01 600 15 30 ali preko email naslova data@data.si.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/09/09/zaradi-neizpolnitve-kvote-za-zaposlovanje-invalidov-opomin-za-en-cent/