O-STA

Dohodnina - uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane morajo vložiti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Rok za vložitev se izteče 5. 2., zavezanci pa bodo lahko vzdrževane družinske člane naknadno uveljavljali tudi po prejemu informativnega izračuna dohodnine z ugovorom na izračun.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave izpolnijo tudi tisti zavezanci, ki želijo spremeniti čas vzdrževanja za posameznega zavezanca npr. če se spremeni dohodek ali drugi pogoji enega od staršev oziroma skrbnikov. Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je dostopna tukaj.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ali veste, kakšne pristojnosti imajo inšpektorji in kaj lahko pričakujete ob inšpekcijskem nadzoru? Na seminarju vas seznanimo z zakonodajnimi osnovami in z vami delimo izkušnje iz prakse.

Več informacij

Kdo je lahko vzdrževani družinski član?

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Po podatkih Finančne uprave RS za vzdrževanega družinskega člana lahko velja oseba, ki:

· ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče,
· je državljan/državljanka Republike Slovenije ali
· je državljan države članice Evropske Unije ali
· je rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.

Izračun dohodnine - olajšava za otroke

Otroci - uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Hkrati pa se za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane samodejno upoštevajo otroci do 18. leta starosti. Za ostale vzdrževane družinske člane morajo zavezanci izpolnjevati pogoje in obenem ob izpolnitvi vloge za uveljavljanje olajšave priložiti še posebna dokazila.

V spodnji tabeli so prikazane osebe oziroma otroci, ki jih lahko zavezanci uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane. Mednje so vključeni:

· lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja,
· vnuk, če ima zavezane pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali, če vnuk nima staršev ali, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča,

· druga oseba, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča.

Vzdrževani družinski članiOlajšava se prizna, če:
Otrok do 18. leta starosti(Se samodejno upošteva kot vzdrževani družinski član.)
Otrok od 18. do 26. leta starostiNeprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, starejši od 26 letIzpolnjuje zgornji pogoj in se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.
Otrok, starejši od 18 letSe upošteva tista oseba, ki se ne izobražuje in je za delo sposobna, če je prijavljena pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvoSe upošteva tista oseba, ki ima pravico do dodatkov za nego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Olajšava se zavezancu ne prizna v primeru, da ima otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, brezplačno oskrbo, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
Otrok vseh starostiSe upošteva oseba, ki je v skladu s Predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožna opravljati delo.
Uredi

IZOBRAŽEVANJE

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo

Z malo truda lahko svoje enostavno knjigovodstvo vodite tudi sami. Na delavnici vas bomo naučili, kdaj in o čem morate ob svojem poslovanju obveščati državo, katere knjige morate voditi in vam na praktičnih primerih pokazali, kako morate vanje vnašati poslovne dogodke.

Več informacij

Ostale osebe - uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane ni namenjeno samo otrokom. V spodnji tabeli si lahko ogledate, katere osebe lahko se še uveljavlja kot vzdrževane družinske člane in katere mora davčni organ upoštevati pri sestavi informativnega izračuna dohodnine.

Vzdrževani družinski članOlajšava se prizna, če:
Zakonec ali zunajzakonski partnerSe upošteva oseba, ki ni zaposlena in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana.
Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Velja tudi oseba, ki je zunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerij v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
Razvezani zakonec zavezancaMu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po Predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerij, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec.
Starši oziroma posvojitelji zavezancaNimajo lastnih dohodkov za preživljaje ali so ti manjši od višine za osebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev.
Pod enakimi pogoji se olajšava upošteva tudi staršem oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezancev za dohodnino.
Drug član kmetijskega gospodinjstvaSe upošteva oseba, ki pri zavezancu, katerega je pretežni del dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok kmečkega gospodinjstva.
Uredi

Kdo uveljavlja olajšavo v primeru razveze zavezancev?

Po podatkih Fursa se olajšavo za otroka najbolj splača uveljavljati staršu, ki ima večjo plačo. Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljata oba starša. V tem primeru si starša razdelita čas uveljavljanja tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev.

Ali ste vedeli? Uveljavljanje olajšave za otroke se bolj splača staršu z večjo plačo.

Klikni in deli

Če se zavezanca oziroma starša, ki uveljavljata posebno olajšavo, ne moreta dogovoriti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega člana, bo Furs vsakemu upošteval sorazmerni del oziroma polovico olajšave.

V prispevku Dohodnina - olajšava za otroke za leto 2015 si lahko preberete, koliko znaša posebna letna olajšava v letu 2015 v posameznem primeru.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/11/dohodnina-uveljavljanje-olajsave-za-vzdrzevane-druzinske-clane/