O-STA

Kako so sestavljena letna poročila?

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe in zadruge, društva ter prostovoljske organizacije imajo čas do 31. marca, da Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložijo letna poročila.

IZOBRAŽEVANJE

Zaključna bilanca za leto 2015

Če vodite svoje enostavno knjigovodstvo, si lahko sami izdelate tudi svojo zaključno bilanco. Na delavnici vam na praktičnih primerih pokažemo, kako se lotiti izdelave zaključne bilance za letos, znanje pa boste lahko uporabili tudi v prihodnjih letih.

Več informacij

Letna poročila in razkritje informacij

Namen letnega poročila je, da poslovni subjekti razkrijejo informacije, s katerimi javnosti predstavijo svoje prednosti, filozofijo in kulturo poslovanja ter druge poslovne subjekte na ta način prepričajo k sodelovanju.

Potrebujete pomoč pri sestavi računovodskega dela letnega poročila?
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Letna poročila zgoraj navedenih poslovnih subjektov so v Sloveniji dostopna na spletnih straneh Ajpesa, zato morajo tako gospodarske družbe kot samostojni podjetniki pazljivo izdelati letno poročilo in paziti, kako in o čem poročajo.

Kako so sestavljena letna poročila?

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah mora biti letno poročilo sestavljeno jasno in pregledno. Prikazovati mora resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega stanja ter poslovnega izida.

Po zakonu velja, da se letna poročila razlikujejo glede na obliko družbe. Za velike in srednje kapitalske družbe velja, da se letna poročila razlikujejo od poročil, ki jih pripravijo majhne kapitalske družbe, družbe z omejeno odgovornostjo in samostojni podjetniki. Kljub temu pa je vsem naštetim poslovnim subjektom, enako to, da so letna poročila razdeljena na poslovni in računovodski del.

Kaj zajemajo letna poročila?

Poslovni del letnega poročila (pojasnilo računovodskih izkazov) vsebuje:

· uvodno predstavitev,
· dosežke,
· vizijo,
· strategijo,
· podatke o prodaji in marketingu,
· analizo upravljanja,
· poročilo o kapitalu,
· organizacijsko strukturo.

Računovodski del letnega poročila vsebuje:

· bilanco stanja (prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta),
· izkaz poslovnega izida (prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu),
· izkaz denarnih tokov (prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov oziroma pritokov in odtotkov v poslovnem letu ter pojasnjuje spremembe pri stanju denarnih sredstev),
· izkaz gibanja kapitala (prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube).

Po predpisih zakona se letnemu poročilu lahko priloži tudi revizijsko poročilo, predlog za uporabo bilančnega dobička in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo. Ta poročila pa ne veljajo za sestavne dele letnega poročila, temveč se slednjemu, če obstajajo, dodajo kot priloga.

Letna poročila pod drobnogledom

Samostojni podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo morajo v letna poročila vključiti vsaj bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Vseeno pa lahko, če to želijo, v letno poročilo po želji vključijo še dodatne podatke.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

A za analizo upravljanja, B za bilanco stanja podjetja, C za cedularne obdavčitve, D za denarne tokove, ... Z ostalimi črkami poslovne abecede vas seznanimo na seminarju, kjer si boste postavili temelje za uspešno poslovanje.

Več informacij

Kdo ne odda letnega poročila?

Letnega poročila ne oddajo osebe, ki so poslovni subjekti, a niso registrirani kot samostojni podjetniki. To so:

· registrirani odvetniki,
· notarji,
· samostojni kulturni delavci,
· zobozdravniki,
· novinarji,
· profesionalni športniki,
· normirancem.

Normiranci morajo pripraviti le davčni obračun, ki jim ga sicer ni potrebno pošiljati Ajpesu,poslati pa ga morajo na Finančno upravo RS, prav tako do 31. marca.

Ali ste vedeli? Normirancem letnega poročila ni potrebno predložiti Ajpesu!

Klikni in deli

Priprava letnega poročila za leto 2015

Kako in do kdaj morajo letna poročila pripraviti društva in prostovoljske organizacije, si lahko preberete v prispevku Letno poročilo 2015 za društva in prostovoljske organizacije. V primeru, da ste samostojni podjetnik in vas zanima, kakšna so navodila za predložitev letnega poročila Ajpesu, si preberite v prispevku Samostojni podjetniki: ne pozabite na letno poročilo. Za preostale poslovne subjekte oziroma gospodarske družbe in zadruge pa smo o letnih poročili že pisali v prispevku Gospodarske družbe in zadruge: kdaj boste predložili letna poročila?

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/22/kako-so-sestavljena-letna-porocila/