O-STA

Izjava, ki jo da zastopnik, bo preverjena po uradni dolžnosti

Registrsko sodišče bo moralo v skladu novimi določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) po uradni dolžnosti preveriti, ali je bil zastopnik oziroma član organa vodenja pravnomočno obsojen zaradi dejanj zoper gospodarstvo in podobno in ali je bil zoper njega izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Na seminarju vas seznanimo z vsemi zakoni, ki jih morate kot podjetnik zagotovo poznati. Pripravimo vas tudi na obisk inšpektorjev, da vas v poplavi slovenske zakonodaje ne bodo presenetili. Pridružite se nam na seminarju!

Več informacij

Dodatna določila zakona, ki urejajo imenovanje in mandatno dobo članov organov vodenja ali nadzora, so vstopila v veljavo 1. januarja letos.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Zastopnik bo preverjen po uradni dolžnosti

Sicer 255. člen zakona večinoma ostaja enak. Prvi odstavek tega člena še vedno določa, da so člani organov vodenja ali nadzora imenovani za obdobje, ki je določeno v statutu in ni daljše od šestih let, člani organov pa imajo možnost ponovnega imenovanja.

Tudi drugi odstavek zakona se ne spremeni. Še vedno določa, da je lahko član organa vodenja ali nadzora vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki pa ne sme:

· biti član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,

· biti pravnomočna obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,

· imeti izrečenega varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

· biti v preteklosti kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačila odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Ali ste prepričani, da poznate vse oblike dela in njihove obdavčitve? Pridružite se nam na seminarju in izvedeli boste, ali ste izbrali pravo obliko dela glede na dejavnost, ki jo opravljate!

Več informacij

Omejitve iz tega drugega odstavka bo po novem registrsko sodišče preverjal po uradni dolžnosti z vpogledom v kazensko evidenco pravosodnega ministrstva. Novi član organa vodena ali nadzora morajo še vedno ob prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah tega zakona nasprotovale njihovemu imenovanju.

Dodan stavek pa določa, da mora registrsko sodišče po uradni dolžnosti preveriti, ali so izjave bodočega zastopnika pravilne, torej ali so podane tovrstne okoliščine oziroma ali obstajajo omejitve iz druge in tretje alineje zgornjega odstavka.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/28/izjava-zastopnik-preverjanje-po-uradni-dolznosti/