O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Trajnostna urbana strategije za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025

Velenje, 2. februar 2016 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na današnji 11. seji sveta med drugim sprejeli tudi Predlog Trajnostne urbane strategije za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025 (TUS Velenje).

V aktualni finančni perspektivi 2014-2020 so za mestne občine predvidena sredstva za urbani razvoj v okviru finančnega mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), za katerega je potrebno izdelati in sprejeti trajnostno urbano strategijo. Glavni cilj tega strateškega dokumenta je spodbuditi gospodarsko rast in izboljšati kakovost življenja v mestu. Trajnostna urbana strategija za podjetno, pametno in prijazno Velenje 2025 je bila izdelana na podlagi že sprejetih in veljavnih strateških dokumentov Mestne občine Velenje, rezultatov delavnic, raziskave javnega mnenja ter opravljenih analiz izvedenih ukrepov v okviru projekta VIS (temeljni občinski strateški razvojni dokument - Vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje). Trajnostne urbane strategije sprejmejo in potrdijo sveti posameznih mestnih občin, potrditi pa jih mora tudi resorno Ministrstvo za okolje in prostor.

TUS Velenje obsega analitični del, kjer so predstavljene osnovne prostorske, demografske in druge analize mestne občine Velenje. Identificirana in predstavljena so pomembna razvojna območja ter ključni razvojni izzivi in priložnosti Velenja. Na podlagi identificiranih razvojnih izzivov in priložnosti smo definirali programe in ukrepe, ki jih bo Mestna občina Velenje na povezan način uresničevala s pomočjo mehanizma CTN. Letos bomo oblikovali izvedbeni del s konkretnimi projekti, ki bodo imeli podlago v TUS Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje