O-STA

Zasedal svet ustanoviteljev javnih podjetij

Ljubljana, 3. februar 2016 - Danes so se v Ljubljani sešli člani Sveta ustanoviteljev, ki so na seji potrdili Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode JP Vodovod - Kanalizacija za leto 2016 in sprejeli Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016. V nadaljevanju seje so člani Sveta ustanoviteljev soglašali s sklenitvijo začasnih pogodb o izvajanju Pogodbe o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje RCERO Ljubljana in z vsebino dopisa Ministrstvu za okolje in prostor s pozivom takojšnjega sprejema ustreznih ukrepov za odpravo nezakonitega stanja na področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

Člani Sveta ustanoviteljev so na začetku seje obravnavali in potrdili Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode JP Vodovod - Kanalizacija za leto 2016, katerega mora javno podjetje pripraviti vsako leto na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Nove predračunske cene se po posameznih postavkah spreminjajo, storitve oskrbe s pitno vodo se rahlo znižajo, storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode pa zvišajo, tako da razlika na položnico za reprezentativne primere uporabnikov glede na prejšnje obdobje znaša med 0,07 in 0,55 EUR. Spremenjene cene začnejo veljati 1. februarja 2016, uporabniki pa bodo izračune po spremenjenih cenah prejeli na marčevskih položnicah.

V tabeli je prikazana primerjava med mesečnimi stroški za različne uporabnike, upoštevaje reprezentativne primere uporabnikov:

v EUR
20152016Razlika 2016 - 2015Indeks 2016/2015
Strošek oskrbe za enostanovanjski objekt priključen na vodovod in kanalizacijo - individualna hiša20,6821,230,55102,7
Strošek oskrbe za enostanovanjski priključen na vodovod z greznico ali MKČN14,5214,990,47103,3
Strošek oskrbe za večstanovanjski objekt priključen na vodovod in kanalizacijo - na stanovanjsko enoto (upoštevan blok s 24 stanovanji)14,0414,110,07100,5

V nadaljevanju so člani Sveta ustanoviteljev sprejeli tudi Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016.

Svet ustanoviteljev javnih podjetij je na predlog javnega podjetja Snaga soglašal s sklenitvijo pogodb o izvajanju Pogodbe o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO LJUBLJANA. Z navedenimi pogodbami se začasno, do podelitve koncesije Snagi kot upravljavcu objektov in naprav RCERO LJUBLJANA s strani občin pristopnic, podpisnic pogodbe o pristopu, urejajo najnujnejša vprašanja izvajanja pristopne pogodbe.

Člani Sveta ustanoviteljev so v nadaljevanju obravnavali tematiko stanja na področju izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in ugotovili, da se neustrezna in nezakonita praksa obdelave mešanih komunalnih odpadkov v nekaterih občinah v Republiki Sloveniji kljub pozivom Ministrstva za okolje in prostor nadaljuje tudi v letu 2016. Člani Sveta ustanoviteljev so zato soglašali, da od Ministrstva za okolje in prostor zahtevajo, da ukrepa v smeri dosledne uveljavitve in spoštovanja zahtev veljavne zakonodaje, in sicer glede ustrezne organiziranosti izvajanja javne službe obdelave komunalnih odpadkov in uporabe ustreznih tehnologij oziroma vztraja na doslednem spoštovanju uredbe, ki določa dovoljene postopke obdelave komunalnih odpadkov (D8 in D9) ter takojšnjega ukrepanja v smeri zapore obratov, ki ne razpolagajo z ustrezno tehnološko opremo in potrebnimi dovoljenji. Z namenom sprejema ustreznih ukrepov za odpravo nezakonitega stanja na področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov bodo Ministrstvu predlagali, da Vladi Republike Slovenije posreduje predlog o ustanovitvi medresorske projektne skupine, sestavljene iz predstavnikov pristojnih ministrstev, ki bo pripravila ustrezne ukrepe, zagotovila ustrezno koordinacijo pristojnih ministrstev in inšpekcijskih organov ter Vladi Republike Slovenije predlagala, da sprejme ustrezne ukrepe za odpravo nezakonitega stanja na področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Ob tem so člani izpostavili tudi nujnost zagotovitve ustreznega nadzora nad preprečevanjem čezmejnega pošiljanja neobdelanih komunalnih odpadkov in dosledno spoštovanje podpisanih konvencij oziroma Evropske zakonodaje.

Ob zaključku seje so podali soglasje javnemu podjetju Snaga za oddajo poslovnih, delavniških in skladiščnih prostorov na Povšetovi ulici 6 v Ljubljani.

Vsi sklepi na seji so bili sprejeti soglasno.