O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Mestna občina Velenje si aktivno prizadeva za vključevanje brezposelnih oseb v programe javnih del

Velenje, 10. februar 2016 - Mestna občina Velenje in njeni javni zavodi so se tudi letos prijavili na javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 in preko prve prijave dobili odobrenih 17 javnih del, rezultati za drugo prijavo pa še niso znani.

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, ki je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

Na prvo javno povabilo smo lahko prijavili samo programe iz Kataloga programov javnih dela za leto 2016 do IV. stopnje izobrazbe. Mestna občina Velenje je bilo odobrenih 9 udeležencev javnih del. Dodatno smo na področju športa in kulture prejeli odobrenih 8 oseb, ki bodo javna dela opravljali v Rdeči dvorani ŠRZ, Knjižnici Velenje, Mladinskem centru Velenje in Muzeju Velenje. Eno javno delo je dobila odobreno tudi Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje.

Mestna občina Velenje sofinancira tudi javna dela nekaterih drugih institucij, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti. Na področju sociale in zdravstva bo tako Mestna občina Velenje sofinancirala 13 javnih del, in sicer društvu HOSPIC, Društvu za razvoj človeških virov - NOVUS, OZ RK Velenje, VDC SAŠA, CSD Velenje in Integra Inštitutu, ...

Na drugo javno povabilo, za katerega odobritve še niso znane, je Mestna občina Velenje prijavila programe za 9 oseb in sicer 4 osebe s VII. stopnjo izobrazbe, 1 osebo s VI. stopnjo in 4 osebe s V. stopnjo izobrazbe. Javni zavodi s področja kulture so na drugo javno povabilo skupaj prijavili 21 javnih del, na področju izobraževanja 9 javnih del.

V kolikor bodo odobrena vsa javna dela, bo to pomenilo vključitev najmanj 70 brezposelnih oseb v program javnih del. Z vključitvijo določenih brezposelnih oseb v javna dela je Mestna občina Velenje povečala zaposlitvene možnosti brezposelnim osebam, zagotovila delovno aktivnost in socialno vključenost. Brezposelne osebe bodo z zaposlitvijo ohranile in razvijale svoje delovne sposobnosti.

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del 75 % sredstev za plače, sredstva odpravnine ob upokojitvi, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela ter sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini. Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, ter za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še 30 % delež tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.