O-STA

Kakšni so pogoji za ustanovitev društva?

Posamezniki se za ustanovitev društva odločijo predvsem zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo je javno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, kjer ustanovitelji sami določijo namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja. Preostale odločitve oziroma odločite o upravljanja društva pa neposredno in posredno sprejemajo člani društva.

IZOBRAŽEVANJE

Davčne blagajne za društva

Ko se društvo odloči, da bo opravljalo ekonomsko dejavnost, mora zanjo izdajati račune. Če za plačilo sprejema gotovino, mora te račune davčno potrditi. Pridružite se nam na seminarju, kjer vam bomo povedali vse o davčnem potrjevanju računov za društva.

Več informacij

Za ustanovitev društva najmanj tri osebe

Za ustanovitev društva se lahko odločijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe. Pri tem pa velja, da gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, če ima to društvo v temeljnem aktu določeno isto dejavnost, ki jo opravlja tudi gospodarska družba.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Po Zakonu o društvih namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. V skladu z zakonom presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev. Pri tem velja, da društvo dobičkov ne deli med člane.

Pridobitno dejavnost oz. dejavnost, s katero se bodo ukvarjali, društvo opredeli v skladu sStandardno klasifikacijo dejavnosti.

Če kolebate, ali naj odprete s. p. ali se odločite za ustanovitev društva, si preberite tudi prispevek Odprtje s.p. ali društva? To je zdaj vprašanje!

Temeljni akt mora vsebovati tudi način upravljanja društva

Zastopnik društva zahtevo za ustanovitev društva poda pri upravni enoti, kjer ima društvo sedež. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve mora zastopnik društva vlogi za ustanovitev društva priložiti zapisnik ustavnega zbora in en izvod temeljnega akta društva.

Temeljni akt pa mora določiti:

· ime, morebitno skrajšano ime in sedež društva oziroma izbrani kraj poslovanja,
· namen in cilje delovanja društva,
· dejavnost oziroma naloge društva,
· pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,
· pravice in obveznosti članov,
· način upravljanja društva,
· zastopanje društva (v primeru, da gre za dva zastopnika društva, mora akt določiti tudi način zastopanja in meje njunih pooblastil za zastopanje),
· financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
· način zagotavljanja javnosti dela društva,
· način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
· način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

Društvo za dolgove odgovarja s svojim premoženjem

Društvo za svoje poslovanje odgovarja z vsem svojim premoženje, kjer premoženje sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov.

Društvu se lahko podeli tudi status društva, ki deluje v javnem interesu, a le če izpolnjujejo naslednje pogoje:

· njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,
· društvo se ukvarja z dejavnostjo, ki je v javnem interesu in je opredeljeno v temeljnem aktu,
· društvo je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
· društvo je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljajo za opravljanje te dejavnosti ter je redno izvajalo programe, projekte in druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so javnem interesu,
· društvo ima izdelane programe bodočega delovanja,
· društvo lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

IZOBRAŽEVANJE

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo

Na seminarju vam svetujemo in pomagamo, kako si lahko pri poslovanju olajšate delo in vodite knjigovodstvo sami, hitro in učinkovito ter brez dodatnih stroškov. Pridružite se nam na delavnici!

Več informacij

Tudi društva morajo voditi poslovne knjige in prav tako kot podjetja in samostojni podjetniki do 31. marca tekočega leta predložiti letno poročilu Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za preteklo poslovno leto za namen državne statistike in javne objave. V prispevku Letno poročilo 2015 za društva in prostovoljske organizacije si preberite več o letnih poročilih. Letno poročilo morajo oddati tudi društva, ki v preteklem letu niso poslovala.

Vas zanima, kako društva poslujejo in izdajajo račune? V prispevku Davčne blagajne za občine, knjižnice in društva si preberite o tem,kdaj morajo društva davčno potrjevati račune.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/02/09/kaksni-so-pogoji-za-ustanovitev-drustva/