O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Za delovanje gasilskih društev letos več kot 836 tisoč evrov

Velenje, 1. marec 2016 - Mestna občina Velenje namenja letos za delovanje sedmih prostovoljnih gasilskih društev več kot 836 tisoč evrov. Znesek vključuje tudi del sredstev za delovanje Gasilske zveze Šaleške doline.

Konec meseca februarja je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič podpisal anekse k pogodbam o javni gasilski službi, s katerimi se podaljšuje osnovna pogodba in zagotavljajo sredstva za leto 2016. Pogodbe so podpisali tudi predsedniki sedmih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Velenje, PGD Pesje, PGD Škale, PGD Šalek, PGD Vinska Gora, PGD Šentilj in PGD Bevče), ki delujejo v mestni občini Velenje in predsednik Gasilske zveze Šaleške doline.

Skupni znesek pogodb za društva znaša 84 tisoč evrov. Sredstva so se razdelila glede na rezultate letnega ocenjevanja, ki ga izvede posebna komisija in glede na kategorijo posameznega društva.

Pogodbe o javni gasilski službi opredeljujejo naloge društev (gašenje in reševanje v primeru požarov; reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine; druge splošne reševalne naloge; izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva; načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva; zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov; zavarovanje oseb in opreme; nabavo in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme; usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva). Prostovoljno gasilsko društvo Velenje opravlja še dodatne naloge: alarmiranje ostalih gasilskih enot ter izvajanje reševanj in nalog v skladu s pogodbo z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

S posebno pogodbo pa so se zagotovila finančna sredstva namenjena financiranju plač zaposlenih dvanajstih poklicnih gasilcev in za zaposlitev dodatnega gasilca v višini 374 tisoč evrov.

Za delovanje Gasilske zveze Šaleške doline ter plačo tam zaposlene strokovne delavke je namenjeno 14.600,00 evrov.

Poleg tega Mestna občina Velenje zagotavlja finančna sredstva za zdravniške preglede, nakup novih gasilskih vozil, nakup gasilske opreme, zavarovanje odgovornosti, redni letni servis avto lestve, popravilo ostalih gasilskih vozil, refundacije za usposabljanja in intervencije, nakup druge opreme in sredstva za delovanje gasilskega poveljstva občine. V letošnjem proračunu je največ sredstev namenjenih za plačilo novega vozila GVC 16/25 za potrebe PGD Velenje, ki je bilo prevzeto lani decembra in v celoti plačano letos. Ob tem smo starejše vozilo tega tipa v lasti PGD Velenje brezplačno predali v uporabo PGD Škale.

Gasilske enote Mestne občine Velenje so v lanskem letu s 336 vozili in 1.660 gasilci posredovale 274-krat (77 požarnih, 71 tehničnih ter 126 ostalih intervencij).