O-STA

Seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov

Velenje, 10. marec 2016 - Včeraj popoldne je v protokolarni sobi Mestne občine Velenje potekala seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Na seji so obravnavali letna poročila Policijske postaje Velenje, Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje, brezplačne pravno svetovalne službe in poročilo o delu Medobčinske LAS Velenje.

Poročilo o delu Policijske postaje Velenje na območju mestne občine Velenje v letu 2015 je predstavil komandir Policijske postaje Velenje Boštjan Debelak.

Povedal je, da so na območju mestne občine Velenje v letu 2015 skupno zaznali 1.121 sumov kaznivih dejanj, podanih pa je bilo 951 kazenskih ovadb, delež preiskanih kaznivih dejanj pa je znašal 68,2 %.

Na področju premoženjske kriminalitete, ki predstavlja največji delež kaznivih dejanj, je bilo podanih 553 kazenskih ovadb. Preiskanost premoženjske kriminalitete je bila 50,9 %. V letu 2015 je bilo 238 ovadb podanih zaradi storitve kaznivega dejanja tatvina in 155 ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja velika tatvina. Preiskanost tatvin je bila 51,7 %, velikih tatvin pa 32,2 %.

Na področju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo podanih 40 kazenskih ovadb, od tega 29 za kaznivo dejanje nasilje v družini. Storilci so v večini primerov povratniki.
Tudi na področju prepovedanih drog so obravnavali večje število kaznivih dejanj. Ob tem je bila zasežena večja količina prepovedanih drog.

Komandir je povedal, da na policiji ocenjujejo, da so na področju kriminalitete zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane, saj med obravnavanimi kaznivimi dejanji skoraj ni bilo takšnih s hujšimi posledicami, tista, ki so bila, pa so bila večinoma preiskana.

Pod drugo točko dnevnega reda je Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2015 predstavila Sonja Glažer, vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja.

Inšpekcijska služba opravlja naloge oziroma nadzor v občinah ustanoviteljicah skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, ki so ga podpisali župani občin ustanoviteljic. Inšpekcija in medobčinsko redarstvo v občinah ustanoviteljicah opravljata nadzor nad izvajanjem določb veljavnih občinskih odlokov ter veljavne državne zakonodaje in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti.

Najpogosteje so nadzor vršili nad mirujočim prometom in s tem povezanimi kršitvami, upoštevanjem omejitev hitrosti s stacionarnim radarjem, prometnimi površinami posebnega pomena, zapuščenimi vozili, taksi prevozi, občinskimi cestami, splošnim redom, zunanjim oglaševanjem, ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalne in meteorne odpadne vode.

Medobčinsko redarstvo in inšpekcija je svoje naloge opravljala v obliki rednih kontrol mirujočega prometa, rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov ter kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti. Svoje dejavnosti so usklajevali z drugimi inšpekcijskimi službami in s policijo. S stalno prisotnostjo na terenu je potekalo tudi sprotno opozarjanje na predpisane obveznosti v smislu preventivnega delovanja.

V letu 2015 so izvajali meritve s stacionarnim radarjem na Partizanski, Šaleški, Kidričevi ter na Cesti Simona Blatnika. Skupno je bilo ugotovljenih 2813 kršitev.

Pri izvajanju nadzora po Zakonu o pravilih cestnega prometa so bile najpogostejše kršitve neoznačitev časa prihoda na območju časovno omejenega parkiranja in parkiranje na površinah, ki niso namenjene prometu.

Sonja Glažer je še povedala, da so s prisotnostjo redarjev na promenadi, v garažnih hišah in na drugih javnih površinah vplivali na upad vandalizma. Občinski redarji so bili prisotni tudi na prireditvah, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje in pri tem nudili pomoč pri urejanju in usmerjanju prometa, prav tako so sodelovali pri projektih, ki jih je izvajal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje. Preko celega leta so potekali tudi skupni nadzori s policisti Policijske postaje Velenje.

Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2015 je predstavil predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje Karl Drago Seme.

Povedal je, da so številne dejavnosti izvajali v sodelovanju z Agencijo za varnost v cestnem prometu Republike Slovenije, Svetom za preventivo Republike Slovenije in Policijsko postajo Velenje. Postopoma delujejo v smeri "ničelne vizije", kar pomeni veliko sodelovanja z občankami in občani.
Med drugim so izvedli akcijo Bodi (pre)viden, v katero so bili vključeni učenci velenjskih osnovnih šol in tudi drugi občani. V okviru akcije so sodelujoči prejeli gradivo z izobraževalnimi vsebinami in odsevne predmete.

V lanskem letu so v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in z mestnimi četrtmi organizirali številne okrogle mize, v okviru katerih so obravnavali različne teme (mobilnost v zrelih letih, zakonodajo, večpasovna krožišča, oceno varnosti v cestnem prometu, pogoste vzroke nesreč, ipd.). Okroglih miz se je skupaj udeležilo več kot 300 oseb.

Teoretičnega dela akcije Starejši voznik se je udeležilo 95 starejših voznikov, kar 205 udeležencev akcije pa je sodelovalo pri praktični vožnji.

V okviru projekta Tehnični dnevi za učence 9. razredov so prikazali varno vožnjo s kolesom in varno vožnjo policista z enoslednim vozilom. Učenci so se seznanili s pravilno uporabo defibrilatorja in tudi sami izvajali praktični prikaz.

Izvedli so projekta Pasavček, katerega osnovni namen je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu, in Kolesarček, v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

Pred pričetkom novega šolskega leta so vse šolske poti, še posebej tiste v neposredni bližini šol, opremili z dodatnimi opozorili Vozite previdno in Šolska pot ter dodatnimi prometnimi znaki Otroci na cesti. Tudi ob zaključku šolskega leta člani sveta povečajo nadzor in nudijo pomoč v okolici šol in na šolskih poteh.

Za večjo varnost srednješolcev so izvedli več aktivnosti v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje in Policijsko postajo Velenje.

V Medpodjetniškim izobraževalnim centru Velenje so izvedli brezplačne preventivne zimske preglede osebnih vozil, učenci Osnovne šole Šalek pa so pripravili program za priložnostno prireditev ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč.

Poročilo o izvajanju projekta Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2015 je predstavila pravna svetovalka Polona Kramer.

Brezplačnega pravnega svetovanja se je v lanskem letu udeležilo okoli tisoč oseb. Največ oseb, ki so prišle po pravni nasvet, je bilo starih med 50 in 55 let, v povprečju je 60 % žensk in 40 % moških. Čakalna doba za svetovanje je bila med letom od sedem do štirinajst dni. Nujne zadeve sprejmemo takoj.

Največ vprašanj je bilo s področja družinskega in delovnega prava. Svetovalka svetuje iz vseh področij prava. Zadnja dva meseca so v porastu vprašanja, ki se nanašajo na temo beguncev, migrantov, azila, stalnega bivališča.

Še vedno je precejšnje zanimanje za pravne nasvete občanov iz sosednjih občin, a žal le ti niso opravičeni do svetovanja.

Pravna svetovalka je izpostavila dobro sodelovanje z zavodi, javnimi institucijami ter društvi v občini.

Pod peto točko dnevnega reda je Poročilo o delu Medobčinske LAS Velenje za leto 2015 predstavil Marko Pritržnik.

Glavni namen skupine je izvajanje preventivnih programov za predšolske otroke in starše skozi družinsko rekreacijo v Vrtcu Velenje, osnovnošolce in srednješolce so seznanjali s problematiko nasilja in drog, v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje pa so staršem nudili brezplačna srečanja v okviru šole za starše, kjer so jih seznanjali z različnimi temami o premagovanju razvojnih težav pri otrocih in mladostnikih. Ob občinskem prazniku so v okviru prireditve Velenje se predstavi skupaj s Športno zvezo Velenje izvedli tradicionalno preventivno akcijo Tek očkov. Število udeležencev iz leta v leto narašča, tako je bilo na lanskem teku sodelujočih rekordnih 441 tekačev.

Finančno so v letu 2015 podprli delo v terapevtski skupini zdravljenih alkoholikov Breza v Velenju in Svetovalnico za otroke, mladostnike in starše, ki deluje v sklopu Inštituta Integra.

Kot je povedal Marko Pritržnik še naprej spodbujajo delovanje Dnevnega centra za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki deluje preko Šent-a (Slovenskega združenja za duševno zdravje). Skupaj s Centrom za socialno delo Velenje podpirajo delovanje Društva "Projekt Človek".

Osrednjo pozornost so v sklopu preventivnega meseca namenili poučno interaktivnim dogodkom za otroke, mladino in odrasle, s ciljem ozaveščati ciljne skupine o različnih pasteh zasvojenosti. Na velenjskih osnovnih šolah so se v treh dneh za preko 2.800 učencev zvrstile prireditve NE-ODVISEN.SI, v izvedbi Zavoda 7 iz Solkana.

Rezultate raziskave o razširjenosti uporabe drog med mladimi, ki so jo izvedli v letu 2014, so v letu 2015 predstavili in najpomembnejše ugotovitve izkazujejo velik napredek pri informiranju mladih o škodljivosti in učinkih drog, saj se starost ob prvi uporabi drog znatno zvišuje v primerjavi z opravljeno raziskavo na tem področju pred desetimi let. Delež uživanja tobaka se znižuje, medtem ko uporaba alkohola pri mladih še vedno ostaja težava in temu področju, kakor tudi novim hitro rastočim psihoaktivnim snovem, ter preventivi bo LAS namenila v prihodnosti tudi več pozornosti.

Pod točko razno je župan Bojan Kontič pozval komandirja postaje prometne policije Policijske uprave Celje Vinka Mlakarja, da spregovori nekaj besed, saj imajo sedaj sedež v Velenju.

Komandir je povedal, da pokrivajo celotno območje Savinjske in Koroške regije. V Velenju so prisotni 24 ur na dan in zato je vidnost policije na območju večja. Kar je dobro ne samo s področja prometa, ampak tudi s področja kriminala. Poudaril je, da si želijo še več policistov, še več zaposlenih. Prometna policija je tudi pripravljena sodelovati pri preventivnem delu v občini, saj morajo biti prometniki prisotni tam kjer so problemi.

Poročila v celoti so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Uprava in organi občine/Seje) med gradivom za 12. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje