O-STA

Delničarji zaupajo upravi družbe SCT d.d.

V četrtek, 12. julija 2001, je v dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani potekala tretja skupščina delničarjev SCT d.d. Na skupščini je predsednik uprave družbe SCT Ivan Zidar predstavil letno poročilo družbe za leto 2000, ki so ga delničarji v celoti sprejeli, in podal oceno možnosti razvoja družbe SCT v prihodnjih letih. Delničarji so na skupščini sprejeli sklepe o razdelitvi dobička iz leta 2000 ter iz leta 1995 in o pokritju izgube iz leta 1994 in 1995. Za revizorja družbe SCT za poslovno leto 2001 je bila s strani delničarjev izglasovana revizijska družba Constantia MT&D, d.o.o. iz Ljubljane. Na skupščini je bilo prisotnih 82,62 odstotkov delničarskih glasov.

471.841.985 tolarjev dobička iz poslovanja v letu 1999 se v višini 240 milijonov tolarjev razporedi v rezerve družbe, preostali znesek pa ostane nerazporejen. V rezerve družbe se razporedi tudi dobiček iz leta 1995 v revalorizirani višini 11.691.924 SIT. Izgubi iz leta 1994 in 1995 v skupni revalorizirani višini 441.496.181 tolarjev pa se bo pokrilo iz revalorizacijskega popravka rezerv.

Delničarji družbe SCT so na predlog uprave družbe in njenega nadzornega sveta na skupščini sprejeli Letno poročilo za poslovno leto 2000. Družba SCT je poslovno leto 2000 zaključila uspešno. Višina doseženih prihodkov od prodaje je presegla 55 milijiard tolarjev ter bila za 15 % višja kot v poslovnem letu 1999 ter za 10 % višja od načrtovane. Kar 94 % prihodkov od prodaje je bilo ustvarjenih v matični družbi SCT, preostalih 6 % pa v odvisnih družbah (Stanovanjski inženiring, International, Splošne gradnje, TKO Murska Sobota, Elektroobnova in Afro). Prikazana struktura je rezultat koncentracije poslovnih procesov v matično družbo, s čimer SCT želi doseči racionalizacijo poslovanja in centralizacijo vodenja ključnih poslovnih procesov. Omenjeni proces SCT izvaja že nekaj let in ga bo intenzivneje nadaljeval tudi v prihodnje. Znotraj matične družbe je največ prihodkov od prodaje dosegel profitni center Cestni program, in sicer 70 %, sledi profitni center Visokogradnja s 27 % ter ostali profitni centri s skupaj 3 %.

Matična družba SCT je v lanskem letu iz tekoče proizvodnje dosegla 1,225 milijarde tolarjev operativnega dobička. Kljub negativnim rezultatom odvisnih družb ter slabših pogojev na trgu je SCT poslovno leto končal z 471 milijoni tolarjev čistega dobička, kar je 4,6-krat več, kot je bilo doseženo v letu 1999. Naložbena politika SCT v letu 1999 je bila zato podrejena zahtevi za izpopolnitev tehnološke opremljenosti, ki zagotavlja večjo konkurenčnost, krepitev tržnega položaja ter možnost tekmovanja z domačo in tujo konkurenco. Dosežena realizacija, obseg in kakovost opravljenih del ter doseženi roki v zadovoljstvo številnih investitorjev potrjujejo pravilnost take usmeritve SCT.

Predsednik uprave SCT Ivan Zidar je zbranim delničarjem na skupščini podal tudi oceno možnosti razvoja SCT v prihodnjih letih. V prihodnje se bo SCT osredotočil predvsem na tri področja. Energetski program bo zajemal naložbe v vse vrste energetike (hidroelektrarne, toplarne in Jedrska elektrarna Krško). Drugo področje zajema industrijsko gradnjo, ki naj bi se osredotočila predvsem na živilskopredelovalno industrijo in trgovske centre. Tretje zelo pomembno področje pa bo stanovanjska gradnja, kjer bo še posebej po izteku nacionalne stanovanjske varčevalne sheme v letu 2004 veliko povpraševanje po novih delih. Zmanjšanje sredstev, ki jih država namenja za gradnjo avtocest, bo SCT nadomestil na drugih projektih, ki jih pripravljajo novi investitorji. Strukturni skladi Evropske unije so namenjeni modernizaciji železnic in ekološkim programom, SCT pa se intenzivno vključuje v razpise za nova dela.