O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Izvajanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in poslovni načrt za leto 2016

Velenje, 25. maj 2016 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na včerajšnji seji prisluhnili Poročilu o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje.

Izvajalec gospodarske javne službe in koncesionar podjetje PUP Saubermacher, d. o. o. je pripravil izčrpno skupno poročilo o izvajanju te službe v Šaleški dolini v letu 2015 in plan poslovanja za leto 2016, oba je predstavila Alenka Centrih Ocepek.

Poudarila je podatke o zbranih količinah, o rezultatih sortirne analize, o izvajanju pilotnih poskusov zbiranja papirja na Konovem in občini Šmartno ob Paki. Povedala je, da se je nov način zbiranja kosovnih odpadkov med občani, kljub začetnemu negodovanju dobro "prijel" in poteka zgledno sodelovanje med predstavniki blokov, občani in podjetjem.

Izpostavila je tudi spremembe zakonodaje, ki od izvajalcev zahtevajo vedno nove naloge, kot so na primer povečan obseg monitoringov površinkih voda v okviru odlagališča nenevarnih odpadkov Velenje, za katerega koncesionar tudi skrbi in izvaja predpisane naloge.

Novost od lani je tudi ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ne sodijo v kategorijo komunalnih, občine zaradi preprečevanja divjih odlagališč krijejo stroške ravnanja s to vrsto odpadkov do količine 500 kg na leto.

Izvajalec gospodarske javne službe vsako leto izda brošuro s koristnimi informacijami za ločeno zbiranje odpadkov, želeli pa bi si, da bi občani še bolj natančno ločevali odpadke na izvoru in s tem vplivali na stroške zaradi prevoza odpadkov v regijski center.