O-STA

Mestna občina Velenje je iz državnega proračuna prejela premalo sredstev za financiranje zakonskih nalog

Prihodki in prejemki proračuna Mestne občine Velenje ter prenos prihodkov iz leta 2015 so bili v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2016 realizirani v višini 11,411 milijona evrov, odhodki in izdatki so bili realizirani v višini 9,926 milijona evrov, stanje sredstev na računih Mestne občine Velenje na dan 30. aprila 2016 je znašalo 1,485 milijona evrov.

Mestna občina Velenje je v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2016 realizirala odhodke za izvedbo zakonsko obveznih nalog občine v višini 7,492 milijona evrov, odhodki za izvedbo nalog po občinskem programu so bili realizirani v višini 2,434 milijona evrov. Ti so bili v višini 4,918 milijona evrov financirani iz prihodkov za financiranje primerne porabe oz. prihodkov za financiranje zakonsko obveznih nalog občine (dohodnina in finančna izravnava) in v višini 5,008 milijona evrov iz drugih prihodkov občine.

Izvedbo zakonsko obveznih nalog občine smo tako morali v višini 2,574 milijona evrov financirati iz drugih prihodkov občine, ker prihodki za financiranje primerne porabe zaradi varčevalnih ukrepov občinam niso zagotovljeni v realni višini in ker ne vključujejo financiranja investicij.

Naj samo spomnimo, da je bil v letu 2015 z namenom za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov občin sprejet Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO). Na osnovi ocene o zmanjšanju izdatkov občin z navedenim zakonom so bila zmanjšana tudi sredstva za financiranje primerne porabe občin iz državnega proračuna. Mestna občina Velenje je zaradi tega v letu 2015 iz državnega proračuna prejela 15,132 milijona evrov sredstev za financiranje primerne porabe, kar je 959 tisoč evrov manj kot v letu 2014, ko je prejela 16,091 milijona evrov. Ocena dejanskega prihranka za Mestno občino Velenje na podlagi določb ZUUJFO znaša 41.500 evrov.

Presežek sredstev, ki ga je Mestna občina Velenje ustvarila konec leta 2015 je bil namenjen za pokrivanje obveznosti v prvih mesecih poslovanja proračuna, saj bi bilo v nasprotnem primeru potrebno likvidnostno zadolževanje. Zaradi vsakoletnega zniževanja sredstev, ki pripadajo občinam, bodo občine v prvih mesecih proračunskega leta v resnih likvidnostnih težavah.

Mestna občina Velenje je v tem obdobju realizirala nekatere pomembnejše investicije: nakup gasilskega vozila - 322 tisoč evrov, obnove cest po programu koncesije - 285 tisoč evrov, naložbe na področju čiščenja odpadnih voda - 211 tisoč evrov, stanovanja Gorica - 191 tisoč evrov, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo - 166 tisoč evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 129 tisoč evrov, nakup opreme v Zdravstvenem domu Velenje - 100 tisoč evrov; za ostale investicijske odhodke in rezervo je bilo porabljenih 372 tisoč evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje