O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov

Velenje, 3. junij 2016 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si smo objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela.

Osnutka odloka bodo svetnice in svetniki obravnavali na 15. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 21. junija 2016.

Na podlagi 110. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Ur. vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo) občani lahko sodelujejo pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, izjema so predlogi aktov, pri katerih sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (hitri postopek).

Na spletni strani smo objavili vsebino osnutkov odlokov, ki bosta objavljena tudi v Glasilu št. 14. Sveta Mestne občine Velenje, in obrazec, za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

Poziv bo na spletni strani objavljen 8 dni. Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu akta, ki se bo obravnaval na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje