O-STA

Imamo četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Republiki Sloveniji - CČN Domžale - Kamnik

Župan vodilne občine v projektu nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik, Občine Kamnik, Marjan Šarec je skupaj z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, župani ostalih vključenih občin, Domžale, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin, in direktorico Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik dr. Marjeto Stražar s prerezom traku popoldan slovesno odprl nadgrajeno čistilno napravo, ki je tako po zmogljivosti postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Republiki Sloveniji. Gre za enega največjih ekoloških projektov šestih občin lastnic, ki so z odličnim medsebojnim sodelovanjem izkazale svojo ozaveščenost in odgovoren odnos do socialnega in naravnega okolja. Skupna vrednost projekta nadgradnje je znašala 15,5 milijonov evrov, finančna sredstva za izvedbo pa so črpali iz kohezijskega sklada Evropske Unije, sredstev Republike Slovenije in iz občinskih proračunov, od tega je Občina Kamnik prispevala 4.615.915,29 evrov.

Centralno čistilno napravo na lokaciji v Domžalah že od leta 1980 upravlja Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik, ki s ciljem doseganja visokih ekoloških standardov in vsestranske sprejemljivosti v okolju sledi trajnostnemu razvoju na vseh področjih delovanja. "Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik je bila vključena v skupni projekt Odvajanje in čiščenje na območju Domžale - Kamnik, ki se je operativno začela izvajati junija 2014, ko so občine lastnice podpisale pogodbo z izvajalci," je na odprtju povedala direktorica dr. Marjeta Stražar in poudarila, da "kot celota ta nadgradnja predstavlja zadnje stanje tehnike čiščenja odpadnih voda v svetu."

Kako pomembna pridobitev je Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik je spregovorilo vseh pet županov vključenih občin, župan vodilne občine, Občine Kamnik, Marjan Šarec pa je ob tej pomembni pridobitvi tako za občino Kamnik kot tudi za ostale vključene občine dejal: "Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Občina Kamnik, kot vodilna občina, je imela veliko vlogo pri tem projektu. Bilo je mnogo negotovosti, bilo je celo težje pridobivati sredstva, kot pa potem sama izvedba projekta. Odkar sem župan Občine Kamnik bo minilo že šest let in moram priznati, da je danes padlo od mene težko breme. Kajti toliko milijonov, si niti ne predstavljamo koliko je to, dolga leta pridobivanja sredstev, sestanki, pogovori, pridobivanje soglasij, spreminjanja. Zamenjale so se štiri vlade, odkar se je projekt začel je to že peta vlada. Leta 2014 pa smo končno naredili velik korak, ko je vlada Alenke Bratušek prepoznala teh enajst okoljskih projektov, kamor spada tudi naš, za pomemben in je sprejela sklep, da lahko začnemo graditi tisti, ki smo imeli pripravljena svoja sredstva ali pa smo lahko vzeli kredit. Hkrati je bilo to ogromno tveganje za vseh šest občin. In, če bi ta projekt spodletel, bi bili lahko župani danes ne samo razočarani, ampak bi nas ljudje lahko celo "linčali". Ja, tako pomemben je ta projekt. Po letu 2014 pa se je začelo dolgotrajno zbiranje nepovratnih evropskih sredstev in končno je zasijala luč, pa ne samo luč na koncu tunela, ampak je bil tudi ta projekt eden izmed enajstih uvrščenih v evropsko perspektivo. In danes smo tukaj na nadgrajeni čistilni napravi, na dogodku, ki je tako za direktorico Stražarjevo zelo čustven dan, kot tudi zame kot župana vodilne Občine. To je tako velik uspeh, da si ga niti ne moremo predstavljati. Samo tisti, ki smo sodelovali pri tem projektu, bomo vedeli kako velik je. Hvala vsem vpletenim in srečno."

Vrsto prednosti, ki jih bo ta nadgrajena čistilna naprava prinesla občinamDomžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin pa je v svojem govoru predstavila slavnostna govornica ministrica za okolje in prostor Irena Majcen: "S svojimi kapacitetami bo tako lahko zagotavljala visoko kakovost čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda, kar je za 30.000 gospodinjstev in tukajšnje industrijske obrate velikega pomena. Nadgrajena čistilna naprava bo tako nedvomno prispevala k izboljšanju ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice, s tem pa tudi k varovanju vodnih virov in ohranjanju podtalnice."

Za uvodne udarne ritme je poskrbela Godba Domžale, za glasbeni predah vokalnaskupina Baseless, fanfare so napovedale uradno odprtje in slavnostni prerez traku,navdušila pa nas je plesna predstava otrok zaposlenih pod vodstvom plesalca in koreografa Jurija Konjarja, ki je družbi Borisa Magdalenca na hang bobnu pripravil zanimivo plesno-umetniško točko, v kateri je v gibu poiskal pretočnost in gibkost vode, ki vedno najde pot. Za vezno besedo in preplet misli je poskrbel Boštjan Romih. Po končanem uradnem delu pa so se odvijali še vodeni ogledi novih kapacitet in video predstavitev gradnje od začetka do današnje podobe.

O Centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik

Skupna vrednost projekta nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik (v nadaljevanju: CČN) je znašala 15,5 milijonov evrov. Izvajalce so izbrali na javnem razpisu, ti pa so dela zatem izvajali po rumeni FIDIC knjigi. Projekt nadgradnje je bil v pristojnosti občin, ki so tudi lastnice infrastrukturnih objektov ter naprav CČN in obenem tudi javnega podjetja CČN. Glavnino finančnih sredstev za izvedbo je prispevala Evropska unija iz kohezijskega sklada, 15 odstotkov upravičenih stroškov za sofinanciranje je prispevala Republika Slovenija, preostala sredstva pa občine lastnice iz občinskih proračunov.

Doslej so v Javnem podjetju CČN vsa leta kakovostno čistili komunalno in industrijsko odpadno vodo iz domžalsko - kamniškega področja. Obstoječa tehnologija je z leti postala zastarela in z uveljavitvijo novih zakonsko predpisanih vrednosti, ki so začele veljati v letu 2016, ne bi več zagotavljala ustreznega čiščenja odpadne vode. Občine lastnice so se zato odločile za nadgradnjo na terciarno čiščenje. To je obsegalo izgradnjo novih aerobnih bioloških stopenj, ki vključuje tudi čiščenje dušikovih in fosforjevih snovi ter novega vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode z ustreznim predčiščenjem. Nadgrajena čistilna naprava ima zmogljivost 149.000 PE in sprejema odpadno vodo gospodinjstev, ki so priključena na kanalizacijski sistem in greznične gošče ter blato malih komunalnih čistilnih naprav. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem poleg tega čisti tudi odpadno vodo večine industrijskih virov sprejemnega območja in tekoče odpadke. Z nadgradnjo je dosežen boljši učinek čiščenja in vsi parametri na iztoku v reko Kamniško Bistrico so pod mejnimi dovoljenimi vrednostmi (na primer skupni dušik pod 10 mg/l in skupni fosfor pod 1 mg/l).

Vodilna pri izvedbi projekta nadgradnje je bila Občina Kamnik, vodenje gradbenega odbora pa je prevzela Občina Domžale. Projekt je izdelal mariborski Inštitut za ekološki inženiring (odgovorni projektant je bil Radoslav Vodopivec), izvajalki pa podjetji Pomgrad iz Murske Sobote in GH Holding iz Ljubljane. Inženirski nadzor je opravilo podjetje Proplus iz Maribora.

Nadgradnja je zaradi nujnosti neprekinjenega obratovanja in zagotavljanja vrednosti na iztoku v Kamniško Bistrico potekala v več fazah. Obstoječa anaerobna biološka stopnja je ustrezna in CČN iz bioplina v tem procesu proizvede letno 2,6 mio kWh električne energije. Z lastno proizvodnjo tako lahko krije nad 90 odstotkov stroškov porabe električne energije, približno 140.000 kWh pa odda v omrežje kot kvalificiran proizvajalec električne energije. CČN je pridobila enotno okoljevarstveno dovoljenje, ki poleg omejitve emisij v vode obsega tudi emisije v zrak ter ostale emisije, obenem pa dovoljuje nadzorovani sprejem določenih tekočih odpadkov za večjo proizvodnjo bioplina in s tem tudi električne energije.

Z lastno proizvodnjo električne energije, kontroliranim in selektivnim sprejemom tekočih odpadkov (kot kategorijo posebnih storitev) ter z dodatnimi tržnimi dejavnostmi izobraževanja in svetovanja Javno podjetje CČN pomembno prispeva k zmanjšanju cene storitve čiščenja za občane, ki je nespremenjena že od leta 2006. Po prevzemu nadgrajene CČN se bo povprečen mesečni strošek za čiščenje odpadne vode na gospodinjstvo predvidoma podvojil (s 3,5 - 4 evre na predvidoma 8 evrov na mesec) in bo v okviru primerljivih čistilnih naprav v Sloveniji. Povečanje cene storitve nastaja iz naslova višjih stroškov najemnine, ki jo JP CČN plačuje lastnikom v višini amortizacije infrastrukturnih objektov in naprav (strošek omrežnine) in deloma tudi zaradi večje porabe energentov in kemikalij za doseganje zakonsko predpisanih mejnih vrednosti (strošek storitve).

Nadgrajeni sistem CČN vključuje tri glavne procesne sklope, ki obsegajo: nov vstopni objekt, ki dopolnjuje obstoječo mehansko stopnjo, novo aerobno biološko stopnjo z napredno tehnologijo sekvenčnih reaktorjev (SBR) in novim postopkom deamonifikacije in obstoječo anaerobno biološko stopnjo s proizvodnjo bioplina in kogeneracijo. Napredni sekvenčni reaktorji (SBR) vključujejo anaerobni selektor za delno biološko odstranjevanje fosforja in simultano nitrifikacijo in denitrifikacijo, ter moderen in tudi v svetu precej nov proces deamonifikacije za čiščenje z dušikom visoko obremenjenih internih povratnih vod.