O-STA

Jutri 17. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 28. november 2016 - Jutri, v torek, 29. novembra, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 17. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Informacija o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja

3. Vprašanja in pobude članov sveta

4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje

5. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Knjižnica Velenje

6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka (parc. št. 566/10) iz javnega dobra

7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje (parcela 1309/16 in 1309/17) iz javnega dobra

8. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

9. Predlog Sklepa o razglasitvi Mestne občine Velenje za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA

10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje

11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

12. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Škale

17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje

18. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2017

19. Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru javnega naročila "Regijske galerije Velenje" za leto 2015

20. Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015

21. Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru delovanje KS Gorica za leto 2015

22. Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru javnega zavoda KSSENA za leto 2015

23. Poročilo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mesni občini Velenje

24. Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 2015/2016

25. Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza za leto 2015

26. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2015

27. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2015

28. Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne občine Velenje "Čisto moje Velenje 2016"

29. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2017

30. Predlogi za odpis terjatev Mestne občine Velenje

31. Odgovori na pobude in vprašanja

Seje sveta se bo ob 8. uri udeležil državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjan Šefic, ki bo svetnicam in svetnikom, medijem in zainteresirani javnosti predstavil podrobnosti povezane z nastanitvijo prosilcev za mednarodno zaščito v Velenju.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje