O-STA

17. seja Sveta Mestne občine Velenje

Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 17. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Svetnice in svetniki so dnevni red razširili z Informacijo o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja in s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru javnega zavoda KSSENA za leto 2015.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 16. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje. Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli. Slovesno je prisegel nov svetnik Sveta Mestne občine Velenje Iztok Čurči.

Svetnicam in svetnikom je Informacijo o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja podal državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjan Šefic. Po razpravi so svetnice in svetniki sprejeli Sklepe oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

Bojan Škarja, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Knjižnica Velenje (imenovana Stanislava Pangeršič).

Mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora, je predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka (parc. št. 566/10) iz javnega dobra, Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje (parcela 1309/16 in 1309/17) iz javnega dobra in Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017, s katerim se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2017 načrtuje v orientacijski vrednosti 1.542.855,68 evrov. Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja za leto 2017 niso predvidena.

Sklepe so svetnice in svetniki sprejeli.

Direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori je predstavil Predlog Sklepa o razglasitvi Mestne občine Velenje za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli.

Trgovinsko-investicijski sporazumi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (TTIP), Evropsko unijo in Kanado (CETA) ter večstranski sporazum o storitvah (TISA) predstavljajo obliko pogajanj o čezatlantskih sporazumih, ki jih v imenu držav članic Evropske unije vodi Evropska komisija z Združenimi državami Amerike in Kanado. Postopki pogajanj so v vseh omenjenih primerih (TTIP, CETA in TISA) deležni močnih kritik s strani državljanov, potrošnikov, sindikatov, kmetov, nevladnih organizacij ter malih in srednjih podjetij. Opravljene analize strokovnjakov so jasno pokazale, da Slovenija z navedenimi sporazumi ničesar ne pridobi, izgubi pa veliko. Poleg negativnih gospodarskih vplivov, je zastrašujoča dodatna izguba suverenosti, grožnja znižanja standardov v prehrani, okolijskih standardov, ogrožene so javne storitve in javno dobro. Sporazumi TTIP, CETA in TISA v prvi vrsti dajejo prednost interesom velikih podjetij pred interesi ljudi, njihovemu zdravju in varstvu okolja. Pri vsem skupaj nas utemeljeno lahko skrbi predvsem odprava ali nižanje nekaterih ključnih socialnih standardov, okoljskih predpisov, delavskih pravic in področja prehranske varnosti.

Vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak je predstavila Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje je predstavil Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017. Predlog so svetnice in svetniki sprejeli.

S Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih, ki je predstavil Anton Brodnik, vodja Urada za gospodarske javne službe, določamo pogoje za prenehanje veljavnosti avtotaksi izkaznic. Po sedaj veljavnem odloku imajo namreč že izdane izkaznice neomejeno veljavnost, kar predstavlja zavajanje potnikov in onemogoča nadzor nad taksisti. Po novem odloku bodo vsem taksistom prenehale veljati stare izkaznice, nove pa bodo dobili le tisti, ki bodo izpolnjevali vse pogoje. Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje.

Akte, ki jih je predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora, so svetnice in svetniki sprejeli in dva tudi prekvalificirali v predlog - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Škale in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje.

Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2017, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli, je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s končnimi poročili Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru javnega naročila "Regijske galerije Velenje" za leto 2015, o zaključnem računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015, o opravljenem nadzoru delovanje KS Gorica za leto 2015 in nadzoru javnega zavoda KSSENA za leto 2015.

Poročila so objavljeno na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si med gradivom za 17. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Po predstavljeni 22. točki dnevnega reda je župan Bojan Kontič sejo prekinil in na glasovanje dal predlog, da preostale točke dnevnega reda prestavimo na januarsko sejo Sveta Mestne občine Velenje. Svetnice in svetniki si predlog sklepa podprli.

Podrobnejšo vsebino posameznih točk vam bomo poslali v naslednjih dneh.

Seja je bila končana ob 15.15.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje