O-STA

Svet Mestne občine Velenje sprejel sklepe glede vzpostavitve izpostave Azilnega doma na območju Velenja

Svetnice in svetniki so na včerajšnji 17. seji Sveta Mestne občine Velenje obravnavali tematiko vezano na vzpostavitev izpostave Azilnega doma na območju Velenja in sprejeli predlog sklepa.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je uvodoma predstavil potek dogajanj. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je Mestno občino Velenje z dopisom z dne 17. novembra obvestilo, da so se pričeli pogovarjati z lastnikom objekta bivšega Vegradovega samskega doma (poslovno stanovanjska zgradba št. 1504 na parceli 1719/9, k.o. Velenje) o najemu za vzpostavitev azilnega doma. Dopis smo 18. novembra posredovali vsem svetnikom Sveta Mestne občine Velenje in predsedniku Krajevne skupnosti Stara vas Matjažu Zupancu. V ponedeljek, 21. novembra, smo s sporočilom za javnost o nameri ministrstva obvestili tudi občane in na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča razširili dnevni red 17. seje Sveta Mestne občine Velenje.

V nadaljevanju seje je državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjan Šefic predstavil problematiko in ukrepe, ki jih moramo v Sloveniji sprejeti, da bomo lahko obvladali imigrantsko situacijo.

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je po zakonu zadolženo odgovorno in dolžno skrbeti za red in varnost v državi ter za ustrezne nastanitve migrantov. V preteklem letu smo se uspešno soočali z begunsko problematiko. Trenutno pa obstaja veliko tveganje, da bomo v Sloveniji imeli več ilegalnih migracij in posledično več prosilcev za mednarodno zaščito, katerim smo dolžni zagotoviti primerne pogoje za bivanje.

Državni sekretar je poudaril, da Slovenija ima trenutno dovolj kapacitet za naselitev prosilcev za mednarodno zaščito. Zaradi možnosti krepitve ilegalnih migracij in s tem tudi prosilcev za mednarodno zaščito, ministrstvo išče dodatne nastanitve kapacitete, ki bi omogočile nemoteno obravnavo migrantov. Slovenija še vedno ni ciljna država migrantov, ki v velikem številu, po začetnem postopku mednarodne zaščite, zapustijo Slovenijo ali prekinejo postopek.

Država svojih kapacitet nima, razen v Logatcu in manjših objektov, ki so v slabem stanju. Zato je ministrstvo že lani občine in zasebnike pozvalo, da ponudijo morebitne nastanitvene kapacitete. Iz Velenja so dobili eno ponudb, ki pa v tistem času ni bila primerna.

Zaradi priprav in možnih povečanih ilegalnih migracij je bila ponovno dana ponudba za uporabo objekta v Stari vasi, ki bi ga ministrstvo uporabilo le takrat, ko bi vse druge razpoložljive kapacitete napolnili.

Državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjan Šefic je tudi povedal, da nastanitev poteka postopoma in da v izpostavah Azilnega doma osebe ostanejo le za čas postopka presoje oziroma podeljevanja mednarodne zaščite, ki v povprečju traja do 110 dni. Izpostavil je, da so izkušnje z migranti v Logatcu izjemno dobre. Ni bilo večjih incidentov, nemirov oziroma kaznivih dejanj. Poudaril je pomembnost načrtnega dela z migranti, nudenja psihosocialne pomoči in aktivnega sodelovanja z lokalno skupnostjo.

Ob koncu razprave je državni sekretar še povedal, da ni prav, da migrante enačimo s teroristi in je škodljivo, da ljudi že vnaprej obsodimo. Na ministrstvu za notranje zadeve bodo še naprej spodbujali obojestransko komunikacijo in sprejemali razumne predloge. Z izpostavami Azilnega doma občine nimajo nobenih obveznosti, zaželeno pa je, da lokalna skupnost čimbolj sodeluje v procesu integracije, saj je potem le-ta še bolj uspešna. Vse prosilce za mednarodno zaščito predhodno podrobno preverijo in pripravijo ustrezen varnostni načrt, saj je varnost občanov na prvem mestu. Zagotovil je, da varnostne službe opravljajo svoje delo in da bo tako tudi v Velenju, v kolikor se bo vzpostavil azilni dom, saj končna odločitev še ni bila sprejeta.

*******************************************************************

Predlagatelji: Faza: PREDLOG

SVETNIŠKE SKUPINE SD, DeSUS, SMC

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) na svoji 17. seji 29. novembra 2016 sprejel naslednje

SKLEPE OZ. ZAHTEVE

o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja

1. člen

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s problematiko prosilcev za mednarodno zaščito in namero o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja. Menimo, da je odločitev Ministrstva za notranje zadeve, da nas predhodno, pred podpisom najemne pogodbe, seznani z začetkom postopkov in povabi k sodelovanju, korektna.

2. člen

Namestitvi prosilcev za mednarodno zaščito na območju Velenja ne nasprotujemo, vendar ugotavljamo, da trenutno predvideni prostori (poslovno stanovanjska zgradba št. 1504 na parceli 1719/9, k.o. Velenje) niso primerni za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito. Prav tako ni primerna lokacija, ki je v neposredni bližini prostora namenjenega turistični dejavnosti. Neprimernost prostorov je bila ugotovljena že pred letom dni, ko so se iskali prostori za namestitev beguncev.

3. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da pripravi dolgoročno strategijo za reševanje problematike prosilcev za mednarodno zaščito na območju Slovenije.

4. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da kvote prosilcev za mednarodno zaščito enakomerno razdeli po celotni Sloveniji. Zgolj v tem primeru smo v projektu pripravljeni aktivno sodelovati.

5. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da je izpostava Azilnega doma na območju Velenja začasne narave in da se pred morebitno vselitvijo prosilcev za mednarodno zaščito tako prostori kot okolica primerno uredijo.

6. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja namesti do največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito.

7. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da vzpostavi pogoje in zagotovi finančna sredstva za vključenost prosilcev za mednarodno zaščito v družbo (jezik, izobraževanje, socialno in zdravstveno varstvo, ipd.) ter krije vse stroške v zvezi z delovanjem izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

8. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja nastani izključno ranljive skupine s posebnimi potrebami, ki so zaprosile za mednarodno zaščito.

9. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja zagotovi tehnično in fizično 24 urno varovanje ter prisotnost policije. Prav tako zahtevamo, da se zagotovi varnost tako prosilcev za mednarodno zaščito kot tudi varnost občank in občanov mestne občine Velenje.

10. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da zagotovi sprotno in vnaprejšnje obveščanje krajanov Krajevne skupnosti Stara vas o vseh postopkih in aktivnostih, ki se nanašajo na izpostavo Azilnega doma na območju Velenja, Mestna občina Velenje pa bo še naprej sprotno obveščala občanke in občane.

11. člen

Svet Mestne občine Velenje poziva Ministrstvo za notranje zadeve, da odstopi od namere po vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja in o tem seznani Svet Mestne občine Velenje, v kolikor ne bodo še posebej izpolnjeni pogoji 2., 6. in 7. člena sklepa oziroma zahtev o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

12. člen

Ti sklepi začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Velenje, 29. november 2016

Bojan KONTIČ,

župan Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:

Zavedajoč se dejstva, da so prosilci za mednarodno zaščito prisotni v Sloveniji in da se je država, skladno z dogovori znotraj Evropske unije zavezala za sprejem določenega števila prosilcev, v izogib težavam, ki smo jih v preteklem letu imeli z begunci, izražamo (pod določenimi pogoji) svojo pripravljenost sodelovati v projektu iskanja najustreznejših rešitev. Pri tem vztrajamo, da vlada sprejme strategijo, ki bo omogočila pravično porazdelitev bremen, varnost tako prosilcev kot tudi prebivalcev na dogovorjenih območjih in njihovo uspešno integracijo v družbo. Ne pristajamo na rešitve, ki bodo temeljile na bolj ali manj glasnem nasprotovanju občank in občanov.

V zadnjem letu so dogodki v Evropi med ljudmi sprožili strah, tako zase kot za svoje najbližje. Diskriminacijo in sovražno nastrojenost srečujemo na vsakem koraku. Ocenjujemo, da pristojni organi niso vodili aktivnosti na primeren način, ki bi predstavil tudi naše izkušnje s prosilci za mednarodno zaščito in hkrati mednarodne zaveze, ki smo jih sprejeli. Prav tako politika grobo izkorišča težave tistih, ki so morali zapustiti dom z namenom rešiti svoja življenja, za nabiranje volilnih simpatij. Prepričani smo, da na podlagi negativnih informacij, ki nam jih dnevno dozirajo, ni kraja v Sloveniji, ki bi prosilce za mednarodno zaščito z navdušenjem sprejel. Velenje ni nikakršna izjema, smo pa pripravljeni ob zgoraj navedenih pogojih aktivno sodelovati pri razreševanju nastale situacije.

Peter Dermol, l.r.

Vodja svetniške skupine SD

Srečko Korošec, l.r.

Vodja svetniške skupine DeSUS

Saša Koprivec, l. r.

Vodja svetniške skupine SMC