O-STA

Odgovor župana Bojana Kontiča na pobudo civilne iniciative za razpis naknadnega referenduma

Velenje, 20. december 2016 - Danes dopoldne smo na Mestni občini Velenje pripravili novinarsko konferenco, na kateri sta župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori podala odgovor na pobudo civilne iniciative za razpis naknadnega referenduma glede Sklepov oziroma zahtev o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je uvodoma predstavil potek dogajanj glede Azilnega doma na območju Velenja. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je Mestno občino Velenje z dopisom obvestilo, da so se pričeli pogovarjati z lastnikom objekta bivšega Vegradovega samskega doma (poslovno stanovanjska zgradba št. 1504 na parceli 1719/9, k.o. Velenje) o najemu za vzpostavitev azilnega doma za do 150 ljudi. Dopis smo posredovali vsem svetnikom Sveta Mestne občine Velenje in predsedniku Krajevne skupnosti Stara vas Matjažu Zupancu. V ponedeljek, 21. novembra, smo s sporočilom za javnost o nameri ministrstva obvestili tudi občane in na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča razširili dnevni red 17. seje Sveta Mestne občine Velenje, ki je bila 29. novembra 2016. Na seji sveta je državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjan Šefic predstavil problematiko in ukrepe, ki jih moramo v Sloveniji sprejeti, da bomo lahko obvladali imigrantsko situacijo. Svet Mestne občine Velenje je na seji sprejel sklepe glede vzpostavitve izpostave Azilnega doma na območju Velenja (v nadaljevanju).

V sredo, 14. decembra, smo s strani Civilne iniciative proti Sklepom o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma v Velenju prejeli Pobudo za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma v mestni občini Velenje na sprejete Sklepe oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja

Župan je na novinarski konferenci danes poudaril, da urejanje azilnega doma v privatni stavbi ni stvar lokalne skupnosti, ne župana in ne občinskega sveta. Ker pa je stavba v naši lokalni skupnosti, je župan Bojan Kontič prepričan, da je bolje, da se z zadevo seznanimo, da se dogovorimo. Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje so s sklepi oz. zahtevami jasno izrazili stališče, da namestitvi ne nasprotujemo, vendar smo glasno povedali, da prostori v takšnem stanju kot so, niso primerni za namestitev. Sklepe lahko gledamo bolj kot zaščito občank in občanov Mestne občine Velenje, kot pogoje vladi, ki lahko te zadeve ureja samostojno, brez soglasja lokalne skupnosti. Župan Bojan Kontič je povedal, da smo pobudo civilne iniciative za razpis naknadnega referenduma preučili in se posvetovali s pristojnimi tudi na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije. Odgovor s strani Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije, Službe se lokalno samoupravo se glasi, da zahteve za razpis naknadnega referenduma ni mogoče izpolniti, ker se zadeva navezuje na področje, ki ni v pristojnosti lokalne skupnosti (dopis v priponki). Pobudnike civilne iniciative bomo pisno obvestili, da sprejeti sklepi niso splošni akt občine, o katerem bi bilo možno odločanje občanov na referendumu, ampak gre za ugotovitveni sklep občinskega sveta.

Sprejete sklepe oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja, ki jih je sprejel Svet Mestne občine Velenje in so bili sprejeti z namenom zaščite lokalne skupnosti navajamo v nadaljevanju:

1. člen

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s problematiko prosilcev za mednarodno zaščito in namero o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja. Menimo, da je odločitev Ministrstva za notranje zadeve, da nas predhodno, pred podpisom najemne pogodbe, seznani z začetkom postopkov in povabi k sodelovanju, korektna.

2. člen

Namestitvi prosilcev za mednarodno zaščito na območju Velenja ne nasprotujemo, vendar ugotavljamo, da trenutno predvideni prostori (poslovno stanovanjska zgradba št. 1504 na parceli 1719/9, k.o. Velenje) niso primerni za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito. Prav tako ni primerna lokacija, ki je v neposredni bližini prostora namenjenega turistični dejavnosti. Neprimernost prostorov je bila ugotovljena že pred letom dni, ko so se iskali prostori za namestitev beguncev.

3. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da pripravi dolgoročno strategijo za reševanje problematike prosilcev za mednarodno zaščito na območju Slovenije.

4. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da kvote prosilcev za mednarodno zaščito enakomerno razdeli po celotni Sloveniji. Zgolj v tem primeru smo v projektu pripravljeni aktivno sodelovati.

5. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da je izpostava Azilnega doma na območju Velenja začasne narave in da se pred morebitno vselitvijo prosilcev za mednarodno zaščito tako prostori kot okolica primerno uredijo.

6. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja namesti do največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito.

7. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da vzpostavi pogoje in zagotovi finančna sredstva za vključenost prosilcev za mednarodno zaščito v družbo (jezik, izobraževanje, socialno in zdravstveno varstvo, ipd.) ter krije vse stroške v zvezi z delovanjem izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

8. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja nastani izključno ranljive skupine s posebnimi potrebami, ki so zaprosile za mednarodno zaščito.

9. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja zagotovi tehnično in fizično 24 urno varovanje ter prisotnost policije. Prav tako zahtevamo, da se zagotovi varnost tako prosilcev za mednarodno zaščito kot tudi varnost občank in občanov mestne občine Velenje.

10. člen

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da zagotovi sprotno in vnaprejšnje obveščanje krajanov Krajevne skupnosti Stara vas o vseh postopkih in aktivnostih, ki se nanašajo na izpostavo Azilnega doma na območju Velenja, Mestna občina Velenje pa bo še naprej sprotno obveščala občanke in občane.

11. člen

Svet Mestne občine Velenje poziva Ministrstvo za notranje zadeve, da odstopi od namere po vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja in o tem seznani Svet Mestne občine Velenje, v kolikor ne bodo še posebej izpolnjeni pogoji 2., 6. in 7. člena sklepa oziroma zahtev o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje