O-STA

Refinanciranje z odkupom terjatev kot način prestrukturiranja

Prvi dan dogodka Dnevi insolvenčnega prava, ki ga v Ljubljani organizirajo Planet GV, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za primerjalno pravo in Tax-Fin-Lex je bil namenjen refinanciranju z odkupom terjatev kot načinu prestrukturiranja. Kot je več kot 150 zbranim strokovnjakom pojasnil izvršni direktor za področje tveganj v Gorenjski banki Marko Ninčevič, je odkup terjatev za banke aktualen predvsem z vidika konsolidacije izpostavljenosti do posameznega dolžnika, saj se z zmanjšanjem števila upnikov oziroma s povečanjem deleža terjatve posamezne banke povečajo možnosti za prestrukturiranje dolžnika v skladu z njenimi zahtevami in cilji. Na drugi strani pa ima novi upnik, ki pred pridobitvijo terjatev ni bil v upniško-dolžniškem razmerju z dolžnikom, več manevrskega prostora in je lahko zato pri načinu prestrukturiranja inovativnejši.

V primeru, ko gre investitor v nakup terjatve z namenom nakupa zanj zanimivega dolžnikovega premoženja v stečaju, mora upoštevati, da stečajni dolžnik kupcu ne sme izročiti prodanega premoženja, dokler ta ne plača celotne kupnine. Kljub temu, da je investitor imetnik zavarovane terjatve do stečajnega dolžnika, terjatve na plačilo kupnine verjetno ne bo mogel pobotati s svojo (bodočo) terjatvijo do poplačila iz posebne razdelitvene mase, zato bo moral za obdobje med plačilom kupnine in "vrnitvijo kupnine" iz razdelitvene mase zagotoviti dodatna likvidna sredstva. Po mnenju odvetnika in stečajnega upravitelja Marka Zamana bi morala biti stečajnemu upravitelju dana možnost izvedbe pogodbenega pobota oziroma bi se morala v sodnem sklepu o prodaji določiti možnost plačila kupnine na tak način, seveda pod pogojem, da kupec založi sredstva za plačilo stroškov v zvezi s prodajo tega premoženja.

Prvi dan se je zaključil z okroglo mizo o pravnih vprašanjih v zvezi s prenosom terjatev, zavarovanih z zastavno pravico. V zvezi z odstopom terjatev povzroča veliko negotovosti izključitev prenosa maksimalne hipoteke. Ta izključitev po navedbah docenta na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Gregorja Dugarja izvira iz nemške ureditve, ki je bila (nedosledno) prenesena v slovenski pravni red. Dr. Dugar in programski vodja posveta dr. Nina Plavšak rešitev vidita v noveli SPZ, ki bi pri odstopu terjatve izrecno dopuščala konverzijo maksimalne hipoteke v (navadno) hipoteko.

Poslovna praksa te negotovosti rešuje na različne načine, pogosto z ustanovitvijo nove (navadne) hipoteke v korist novega upnika, pri čemer se dosedanji hipotekarni upnik hkrati strinja z izbrisom maksimalne hipoteke. Ustanovitev nove hipoteke pa je lahko problematična z vidika izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika, saj novi upnik s tem pridobi položaj ločitvenega upnika. Dr. Plavšakova in Zaman se strinjata, da takšno pravno dejanje dolžnika ne bi smelo biti izpodbojno, saj gre za isto ločitveno pravico, ki je zgolj spremenila obliko.

Kot je navedla višja sodnica na Višjem sodišču v Kopru mag. Jana Petrič, sodna praksa sicer ostaja na stališču, da je zakon glede izključenosti prenosa maksimalne hipoteke jasen. Ni pa prenos maksimalne hipoteke izključen v primeru prenosa celotnega pravnega razmerja.

Na dogodku je dr. Nina Plavšak predstavila tudi novi produkt, e-paket INS, ki so ga razvili skupaj z družbo Tax-Fin-Lex. Gre za vedno dostopen in ažuriran Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in njegov komentar v e-obliki z urejeno sodno prakso, vzorci ter preostalimi dokumenti. Pomembno je tudi, da se urejeno sodno prakso posodablja na največ vsake tri mesece, torej se ključne dele upoštevnih sodnih odločb razvršča k relevantnim členom ZFPPIPP.

Generalni sponzor dogodka je EOS, podprli pa so ga tudi sponzorji Računovodska hiša Unija, GDES, Generali in Delikomat oziroma medijski sponzorji AmCham Slovenija, Stalna arbitraža pri GZS in Gospodarska zbornica Slovenija, Pravni letopis Inštituta za primerjalno pravo, revija Pravnik in Uradni list Republike Slovenije. Strokovni del posveta se bo končal v četrtek v poznih popoldanskih urah z razpravo predavateljev in udeležencev dogodka.