O-STA

V izdelavi načrt za gospodarjenje z gozdovi

Velenje, 31. marec 2017 - V letu 2017 bodo potekala dela za obnovo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje. Ta obsega večji del mestne občine Velenje (vse dele razen Črnove, Lipja, Vinske gore, Prelske), manjši del občine Šoštanj (Gaberke, Šoštanj in Lokovica) in celotno občino Šmartno ob Paki.

Nov načrt gozdnogospodarske enote Velenje bo začel veljati leta 2018, veljal pa bo do leta 2027.

V postopku sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov je z Zakonom o gozdovih zagotovljeno tudi sodelovanje lastnikov gozdov. V obdobju priprave načrta, do 31. maja 2017, zbirajo pobude in predloge na elektronski naslov vid.preloznik@zgs.si ali po navadni pošti na Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.

Ko bo načrt izdelan v celoti je predvidena javna razgrnitev in obravnava, kjer bodo lahko lastniki in ostala zainteresirana javnost dajali pripombe, mnenja, predloge. Načrt in pripombe bo obravnaval Svet območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, v katerem so predstavniki lastnikov gozdov, lovstva, kmetijstva, varstva narave, ustanovitelja in lokalnih skupnosti.

Zavod za gozdove Slovenije z načrtovanjem in usmerjanjem gospodarjenja z gozdovi skrbi za ohranjanje, za sonaravni, trajnostni in kakovostni razvoj slovenskih gozdov.

Gozdnogospodarske enote, ki so zaokrožene naravne in zgodovinske enote, obsegajo več katastrskih občin. Na odseku za gozdnogospodarsko načrtovanje izdelujejo 10-letne obnovitvene načrte za gozdnogospodarske enote v območju in območni gozdnogospodarski načrt, ki daje usmeritve za izdelavo načrtov.

Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot so dosegljivi na spletni strani http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje