O-STA

Poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov

Velenje, 4. april 2017 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si smo objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za

- Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05);

- Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje).

Gradivo bodo svetnice in svetniki obravnavali na 20. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 18. aprila 2017.

Na spletni strani smo objavili vsebino aktov, ki so objavljeni v Glasilu št. 20. Sveta Mestne občine Velenje, in obrazec, za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

Poziv bo na spletni strani objavljen 8 dni. Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu akta, ki se bo obravnaval na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje