O-STA

28. Skupščina delničarjev NLB d.d.

7. april 2017

Danes, 7. aprila 2017, je potekala 28. Skupščina delničarjev NLB d. d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja NLB zastopal Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Skupščina se je med drugim seznanila z Letnim poročilom NLB Skupine 2016 in odločila o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 - 63,78 milijona evrov se dodeli edinemu delničarju banke (3,189 evra na delnico). V nadaljevanju je upravi in nadzornemu svetu NLB podelila razrešnico za poslovno leto 2016.Skupščina delničarjev NLB d.d. se je seznanila s sprejetim Letnim poročilom NLB Skupine 2016, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, Informacijo o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2016 in s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb oz. drugih aktov NLB d.d.

Sprejela je sklep, da se od bilančnega dobička za leto 2016 v višini 145,31 milijona evrov (ta vključuje preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 81,53 milijona evrov ter čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 63,78 milijona evrov) 63,78 milijona evrov dodeli edinemu delničarju banke (3,189 evra na delnico). Del v višini 81,53 milijona evrov pa ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Članom uprave in nadzornega sveta NLB je za poslovno leto 2016 podelila razrešnico. Z zaključkom skupščine se je članu nadzornega sveta Urošu Ivancu iztekel štiriletni mandat. Nadzorni svet NLB nemoteno nadaljuje svoje delo v sedemčlanski zasedbi.

Seznanila pa se je tudi s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije za leto 2016 in s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta NLB.

Delničar banke je na sami skupščini zahteval dodatno točko dnevnega reda, s katero je bila predlagana sprememba člena statuta, ki ureja sestavo nadzornega sveta in dopolnitev statuta z ureditvijo dovoljenja za prenos delnic.

NLB Komuniciranje

Vsa sporočila za javnost