O-STA

Boljše komunalne storitve v Vinski Gori

Velenje, 13. april 2017 - Mestna občina Velenje bo predvidoma 620 tisoč evrov namenila za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in male komunalne čistilne naprave v krajevni skupnosti Vinska Gora.

Izgrajen je že precejšen del kanalizacijskega sistema v centru Vinske Gore - do nove pozidave in z navezavo na naselje Pirešica.

V sekvenčni biološki čistilni napravi kapacitete 500+500 PE oz. 1.000 PE (MKČN) bo potekalo čiščenje komunalne odpadne vode s področja Vinske Gore. Predvideno je, da bo dovod odpadne vode na čistilno napravo izveden s črpanjem preko črpalk v črpališču, ki je 200 metrov oddaljen od MKČN. Odvod očiščene vode bo izveden preko odvodnega kanala v bližnji potok. Za mehansko predčiščenje odpadne vode so v črpališču vgrajene fine grablje.

Zaradi terenskih razmer je do male čistilne naprave predviden tlačni vod, ki ga polni zgrajeno črpališče. Čistilna naprava, do katere se je uredila dovozna pot, je projektirana na travnati površini parcelnih številk 598/1 in 848/16 k.o. Vinska Gora. Na čistilni napravi je izveden zbirni jašek DN 1000 h=2,00 m za očiščene vode, iz katerega je očiščena voda speljana v Črni potok. Na čistilni napravi je postavljen še montažni objekt velikosti 5 x 2,5 metra, kjer je predviden prostor za vzdrževalce ter prostor za strojno in elektro opremo.

Tipska čistilna naprava sodobne, SBR reg tehnologije, iz armiranega poliestra je sestavljena iz kontaktnega bazena z maščobnikom, zalogovnika blata in dveh bioloških stopenj.

Izgradnja male komunalne čistilne naprave za 1000 PE pomeni pomembno pridobitev na področju varovanja okolja v krajevni skupnosti Vinska Gora in krajanom zagotavlja kvalitetnejše komunalne storitve.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje