O-STA

V torek 20. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 14. april 2017 - V torek, 18. aprila, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 20. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Vprašanja in pobude članov sveta

3. Predlog Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje

4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje

5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje

6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje

7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (3567/1) iz javnega dobra

8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze (parcele 1425/16, 1425/17, 1425/18) iz javnega dobra

9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017

10. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida

11. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje)

13. Poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru delovanja JZ Festivala Velenje za leto 2015

14. Letni program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2017

15. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2016

16. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2016

17. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje

18. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2016

19. Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2016"

20. Poročilo o izvajanju mirujočega prometa v Velenju "Modre cone" v letu 2016

21. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v mestni občini Velenje

22. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za leto 2016

23. Poročilo o delovanju Mestne blagajne Mestne občine Velenje

24. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2016

25. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2016

26. Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2016

27. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2016

28. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2016

29. Poročilo o delu Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2016

30. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2016

31. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2016

32. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2016

33. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina Velenje v letu 2016 sofinancirala iz proračuna

34. Poročilo o delu Andragoškega društva Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje za leto 2016

35. Odgovori na pobude in vprašanja

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje