O-STA

20. seja Sveta Mestne občine Velenje

Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 20. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 19. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori je predstavil Predlog Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje. S spremembo poslovnika želimo v prihodnje na vprašanja svetnikov odgovarjati ustno, zato smo se odločili, da to področje v poslovniku bolj podrobno uredimo in časovno omejimo postavljanje vprašanj. Prav tako bomo s spremembo poslovnika uredili način postavljanja vprašanj, dajanja pobud in s tem določili bolj tekoč potek seje.

Predlog poslovnika so svetnice in svetniki sprejeli.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje (imenovani Kristina Matović, Andrej Vrbec, Jolanda Krofel), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje (imenovana Irena Poljanšek Sivka) in Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje (imenovani Klemen Arlič, Tjaša Oderlap, Alma Glotić, Aleksander Rep, Matej Brložnik).

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je svetnicam in svetnikom predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (3567/1) iz javnega dobra, Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze (parcele 1425/16, 1425/17, 1425/18) iz javnega dobra, Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017 in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje). Predloge aktov so svetnice in svetniki sprejeli.

Del predmetne nepremičnine v Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (3567/1) iz javnega dobra se nahaja v območju Stara vas-zahod (Tehnološki park), kjer je predvidena prodaja zemljišč bodočim investitorjem, zato je nepremičnino potrebno izvzeti iz statusa javnega dobra. Nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra postala last Mestne občine Velenje.

Nepremičnine določene v Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze (parcele 1425/16, 1425/17, 1425/18) iz javnega dobra so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro. Po izvzemu iz javnega dobra postanejo nepremičnine last Mestne občine Velenje, za katere je predvidena sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bomo pridobili zemljišča preko katerih poteka kategorizirana javna cesta Pirnat-Sp. Arnače.

S Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017 se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2017 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.144.533,77 evrov. Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2017 načrtujejo v višini 596.900,00 evrov.

Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek. S sklepom bo v prihodnje zagotovljenih več sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih. Z uporabo presežka Vrtca Velenje za investicije in investicijsko vzdrževanje se bodo zmanjšali odhodki proračuna, ki so bili načrtovani za ta namen. Tako bomo sredstva prerazporedili na druge proračunske postavke. Presežek odhodkov nad prihodki Kssene Velenje se bo pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Predlagani sklep, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli, ne bo imel dodatnih finančnih posledic za proračun.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je svetnicam in svetnikom predstavil Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016. Predlog odloka so svetnice in svetniki sprejeli.

Vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja Glažer je predstavila Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje, ki so ga svetnice in svetniki soglasno sprejeli. Skladno z Zakonom o občinskem redarstvu je Mestna občina Velenje sprejela Občinski program varnosti. V navedenem zakonu je določeno, da občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s številnimi poročili, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 20. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Podrobnejšo vsebino posameznih točk vam bomo poslali v naslednjih dneh.

Seja je bila končana ob 15. uri.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Me/stne občine Velenje