O-STA

Potrjen Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje)

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na včerajšnji seji Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje) prekvalificirali v predlog.

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o OPPN je podalo Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., ker so potencialni investitorji poslovnih objektov na obravnavanem območju izpostavili, da bi za realizacijo njihovih investicijskih namer in dejavnosti, ki jo opravljajo, potrebovali zemeljski plin. V osnovnem odloku namreč ni predvidena izgradnja plinovodnega omrežja, zato predlagane spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN poleg ostale komunalne infrastrukture omogočajo tudi izgradnjo plinovodnega omrežja. Ostale spremembe odloka se v največji meri nanašajo na dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki jih opredeljuje veljaven odlok, zaradi možnosti prilagajanja na potrebe investitorjev oz. dejavnosti njihovih podjetij.

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod potrdili.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje