O-STA

Tožba Civilne iniciative za razpis referenduma ZAVRNJENA

Upravno sodišče Republike Slovenije, Oddelek v Celju, je dne 4. aprila 2017, o tožbi zoper obvestilo župana Mestne občine Velenje, št. 006-03-0001/2016, z dne 14. 2. 2017, s katerim je Civilno iniciativo proti Sklepom o vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Velenju obvestil, da njihova pobuda za razpis naknadnega referenduma ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje postopka za razpis naknadnega referenduma, razsodilo, da se tožba Civilne iniciative zavrne.

Po presoji sodišča Sklepi oz. zahteve niso splošni ali kakšni drugi akti, ki bi imeli naravo splošnega upravnega akta in kot taki ne vzpostavljajo pravic ali obveznosti za občane, ampak kvečjemu posegajo v njihov dejanski interes, hkrati pa tudi ne urejajo splošnih pravil za nedoločen krog ljudi. Upravno sodišče Republike Slovenije je pritrdilo stališču Mestne občine Velenje, da Sklepi oz. zahteve pomenijo neko informacijo in zahteve poslane državnemu organu, v katerega pristojnost spada ureditev tega vprašanja. Tako niso izpolnjeni pogoji za razpis naknadnega referenduma v Mestni občini Velenje.

Kot smo vas že obveščali, so bili Sklepi oziroma zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja, ki številčno omejujejo prihod prosilcev za mednarodno zaščito (do 30 oseb in izključno ranljive skupine s posebnimi potrebami, družine), pripravljeni in sprejeti na seji Sveta Mestne občine Velenje z namenom zaščite občank in občanov Mestne občine Velenje. Odločitev o vzpostavitvi azilnega doma oziroma njegove izpostave, kot tudi odločitev o nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito, je v izključni pristojnosti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, kot to določa 80. člen Zakona o mednarodni zaščiti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje