O-STA

Zaključni račun proračuna za 2016

Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so na včerajšnji 20. seji sveta med drugim sprejeli tudi Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016.

Zaključni račun proračuna za leto 2016 je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je uvodoma poudaril, da odraža dobro poslovanje občine v preteklem letu. Že več let zapored beležimo presežek prihodkov nad odhodki, kljub spremenljivemu znesku povprečnine. Mestna občina Velenje tudi v času recesije ni zmanjševala sredstev proračunskim uporabnikom, posebno skrb smo namenjali sociali in nadarjenim športnikom.

Mestna občina Velenje financira številne programe, ki pomembno vplivajo na boljše pogoje bivanja naših občanov. Brezplačen mestni potniški promet Lokalc, plačevanje položnic brez provizije in brezplačno pravno svetovanje poleg drugih pozitivnih učinkov prav gotovo tudi zmanjšujejo obremenitve družinskih proračunov.

Z zniževanjem komunalnega prispevka, spodbujanjem podjetništva in zagotavljanjem pogojev za novogradnje, ustvarjamo dobre pogoje za nadaljnji razvoj občine.

Proračun je kljub pomanjkanju evropskih sredstev še vedno investicijsko naravnan, saj smo 33 % proračuna namenili za investicije. Prihodnje leto predvidevamo še dodatno 2 % rast investicijskih sredstev. Mestna občina Velenje se je v letih od 2011 do 2016 neto zadolžila za slabih 8 milijonov evrov, za investicije pa je v tem obdobju namenila skoraj 108 milijonov evrov. Stanje zadolžitve Mestne občine Velenje na dan 31. december 2016 je znašalo 19,4 milijona evrov.

Prihodki in prejemki proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 so bili realizirani v višini 37.627.670 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 37.313.883 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2016 to predstavlja 100 % načrtovanih prihodkov in prejemkov ter 95 % načrtovanih odhodkov in izdatkov. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2016 je bilo 2.758.248 evrov.

V letu 2016 je bilo največ prihodkov in prejemkov iz dohodnine - 39,5 %, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - 20 %, najemnine za komunalno infrastrukturo - 14,4 %, zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v proračunu - 5,8 %, najemnin stanovanj - 3,4 %, najemnin za zemljišča - 2 %, kupnine za stanovanja Gorica - 1,5 %, komunalnega prispevka - 1,3 %, denarnih kazni - 1,2 % in prihodkov za sofinanciranje programa MIRVO -
1,2 %.

Največ odhodkov in izdatkov v letu 2016 je bilo namenjenih za delovanje in vzdrževanje vrtcev - 12,5 %, administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov - 9,2 %, urejanje cestnega prometa - 8,8 %, programe športa - 5,7 %, oskrbo s toplotno energijo - 4,4 %, plačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna za investicije, načrtovane v proračunu - 4,2 %, ravnanje z odpadno vodo - 4 %, oskrbo z vodo - 3,9 %, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest - 3,5 %, upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - 3 %, spodbujanje stanovanjske gradnje - 2,8 %, osnovno šolstvo - 2,3 % in za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč - 2,2 %.

Pomembnejše investicije v lanskem letu so bile naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področjih oskrbe s toplotno energijo, oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda - 3,624 milijona evrov, garaže Gorica - 2,075 milijona evrov, obnove cest po programu koncesije - 1,010 milijona evrov, Smučarskoskakalni center - II. faza - 0,556 milijona evrov, stanovanja Gorica - 0,460 milijona evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,407 milijona evrov, nakup gasilskega vozila - 0,322 milijona evrov, kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - 0,320 milijona evrov, vzdrževanje objektov Vrtca Velenje - 0,277 milijona evrov in odkup zemljišč - 0,253 milijona evrov.

Za financiranje projektov je Mestna občina Velenje v letu 2016 pridobila 317 tisoč evrov sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije in od drugih institucij ter donacij.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je zaključil, da bomo tudi v prihodnje poskušali zagotavljati finančno stabilnost občine in ohranjati projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja občank in občanov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje