O-STA

22. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 27. junij 2017 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 22. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Član sveta Mihael Letonje je predlagal umik 7. točke, tj. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017. Svetnice in svetniki so glasovali proti predlogu, in sicer jih 21 glasovalo proti predlogu, 8 pa za.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 21. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Na seji so svetnice in svetniki pod drugo točko obravnavali položaj Bolnišnice Topolšica. Več o vsebini točke smo vas že obveščali.

Na 22. seji so se seznanili tudi s poslovanjem in vizijo razvoja družbe Golte, ki ju je predstavil predsednik Nadzornega sveta družbe Golte Samo Krivic.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo (imenovana Marija Plazar) in Predlog Sklepa o imenovanju člana javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline (imenovan Dušan Jeriha).

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05) in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, je svetnicam in svetnikom predstavila vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik.

S Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017 se prihodki od prodaje zemljišč v letu 2017 povečajo za 265.479,60 evra in se sedaj, s tem načrtom, predvidevajo v višini 2.907.413,37 evra. Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2017 se s temi spremembami povečajo za 124.000 evrov in se s tem načrtom predvidevajo v višini 626.600 evrov. Sklep so svetnice in svetniki sprejeli.

Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05) je podala skupina občanov (43 podpisov), ki živi na tem območju. Predlagajo spremembe glede pogojev za izvedbo vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na obstoječih podpornih zidovih, ki so zgrajeni na območju brez predpisanih odmikov od sosednjih parcel, ki jih opredeljuje veljavni prostorski akt. V praksi se namreč pojavljajo težave, ko lastniki sosednjih parcel ob rekonstrukcijskih delih na dotrajanih ali celo nevarnih podpornih zidovih ne izdajo soglasja za ta dela lastniku podpornega zidu, ki zaradi tega ne more pridobiti gradbenega dovoljenja za tovrstne posege v prostor. Zato je skupina občanov podala pobudo, da se za ta dela lahko izda gradbeno dovoljenje brez soglasja lastnika sosednje parcele, če se pri teh delih ne posega v sosednje zemljišče. Predvidene spremembe in dopolnitve odloka ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.

Svetnice in svetniki so osnutek prekvalificirali v predlog in ga potrdili.

Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, v Velenju je podalo Komunalno podjetje Velenje zaradi potreb po celostni novi ureditvi servisno-upravnega centra znotraj območja, v katerem se nahajajo njihove nepremičnine. Spremembe in dopolnitve odloka ne spreminjajo namenske rabe zemljišč, predvidene so vsebinske spremembe posameznih členov ter grafični deli odloka na podlagi izdelanih strokovnih podlag.

Svetnice in svetniki so osnutek prekvalificirali v predlog in ga potrdili.

Predsednika Komisije za priznanja mag. Dragica Povh je predstavila Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017. S sklepom je predlagano, da grb Mestne občine Velenje prejmejo Janez Poles, Muzej Velenje in skupina Šank Rock, plaketo Mestne občine Velenje pa prejmejo Hokejski klub Velenje, Matej Mraz in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov - Velenjski skavt. Svetnice in svetniki so predlagan sklep potrdili.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18, Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18 in Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019.

S Predlogom Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18 se predlaga, da se zaradi upoštevanja potreb staršev po vpisu in zaradi racionalizacije poslovanja tudi v šolskem letu 2017/2018 uporabi možnost povečanja normativa za dva otroka za vse oddelke otrok v Vrtcu Velenje. 17. člen Zakona v vrtcih navaja, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok. Lahko pa Svet Mestne občine Velenje določi, da število otrok v oddelku presega to število za največ dva otroka v oddelku.

Svetnice in svetniki so sklep potrdili.

S Predlogom Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/18 je bilo predlagano, da se glede na potrebe in razmere v Krajevni skupnosti Cirkovce tudi v šolskem letu 2017/18 uporabi zakonska možnost določitve nižjega normativa števila otrok v oddelku in se za enoto Cirkovce Vrtca Velenje sprejme predlagani sklep, tako da se lahko vpiše v to enoto 6 otrok. Sklep se začne uporabljati s 1. septembrom 2017. Dodatna razlika za proračun Mestne občine Velenje zaradi manjšega vpisa otrok v enoti Cirkovce je 1.997,74 evra mesečno oz. v šolskem letu 2016/17 približno 23.972,88 evra, saj je ustanoviteljica dolžna po zakonodaji kriti stroške do polnega normativa, kar bi bilo za takšen oddelek do 19 otrok, vendar se zaradi prostorskega normativa za Cirkovce šteje le do polnega normativa 10 otrok.

Svetnice in svetniki so sklep potrdili.

S Predlogom Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019 je bilo predlagano, da ustanovitelj sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3 m2 na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m2 na otroka od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Vrtcu Velenje želimo za naslednje šolsko leto zagotoviti vključitev vseh 1.430 vpisanih otrok, a ne moremo hkrati zagotoviti še prostorskega normativa, ki ga določa zakon, saj v tem primeru ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok.

Predlagan sklep se začne uporabljati za šolsko leto 2017/2018 od dneva izdaje soglasja ministrstva, pristojnega za področje predšolske vzgoje, in velja za dve šolski leti, in sicer 2017/2018 in 2018/2019.
Svetnice in svetniki so sklep potrdili.

Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2016 je predstavila vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja Glažer.

Seja je bila končana ob 13.20.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje