O-STA

Ocenjevanje škode v kmetijstvu zaradi posledic suše

Velenje, 24. avgust 2017 - Mestna občina Velenje je 21. avgusta 2017 s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017. Sklep je bil izdelan na podlagi predhodne ocene škode, ki je po podatkih kmetijske svetovalne službe znašala 30-40 % na dvo-, tri- ali večkosnih travnikih.

V skladu s prejetim sklepom pozivamo vse kmetijske pridelovalce, ki so utrpeli škodo, da najkasneje do petka, 1. septembra 2017, v glavno pisarno Mestne občine Velenje (klet, soba št. 10) ali na naslov Titov trg 1, 3320 Velenje, oddajo izpolnjen Obrazec 2, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje (www.velenje.si, Za občane). Obvezna priloga k Obrazcu 2 je D obrazec zbirne vloge za leto 2017. Zainteresirani lahko obrazec dobijo tudi v glavni pisarni Mestne občine Velenje ali na pristojni izpostavi Kmetijske svetovalne službe v Velenju in Žalcu.

Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva - fizične ali pravne osebe, ki so utrpela škodo zaradi suše in so na dan 15. 7. 2017 imele urejeno matično številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID). Če KMG-MID ni urejena, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.

Škoda zaradi suše se lahko prijavi le na kulturah, za katere je je bila določena stopnja poškodovanosti višja od 30 %. Za območje Mestne občine Velenje so te kulture dvo-, tri- ali večkosni travniki. Pri izpolnjevanju prijav je potrebno upoštevati subvencijsko vlogo.

Prijava (Obrazec 2) mora obvezno vsebovati naslednje podatke: vrsto nesreče, datum, občino in kraj, ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva, davčno številko nosilca, naslov nosilca, KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev, transakcijski račun, šifro in ime katastrske občine, za ostale podatke (številke GERK-ov, vrsto kulture in šifro, dejanski odstotek poškodovanosti in dejansko površino poškodovane kulture v GERK-u) pa je potrebno priložiti D obrazec zbirne vloge za leto 2017. Pri kulturi travinja je potrebno navesti vrsto travinja (dvo-, tri- ali večkosni travnik) ter dejanski odstotek poškodovanosti.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete Mojco Kodrič iz Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje na telefonsko številko 03 8961 690 ali pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov mojca.kodric@velenje.si.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje