O-STA

Novinarska konferenca pred začetkom novega šolskega leta, 28. 8. 2017, Vila Bianca, ob 11. uri

VRTEC VELENJE

Število otrok in oddelkov v Vrtcu Velenje

2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18*
117112511338133713391381135913941439
667075767679777982

*Predviden vpis otrok v Vrtec Velenje 1. septembra 2017

V preteklih letih se je število otrok v Vrtcu Velenje konstantno povečevalo, razen izjeme z rahlim padcem v začetku šolskega leta 2015/16. Za šolsko leto 2017/18 je vpisanih 1439 otrok, razporejenih v 82 oddelkov, kar pomeni, da bo število oddelkov s 1. 9. 2017 večje za tri oddelke v primerjavi z začetkom lanskega šolskega leta. V Vrtcu Velenje je zaposlenih 176 oseb vzgojnega kadra, vseh zaposlenih je 218 oseb.

Vrtec Velenje je v šolskem letu 2016/17 na osnovi vpisa otroke razporedil v 79 oddelkov, od tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 78 oddelkov dnevnega programa in 1 oddelek poldnevnega programa v okoliški enoti. V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov, zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok, povečalo za 4 oddelke. V enoti Najdihojca so bili v spomladanskem času odprti trije novi oddelki (v začetku mesecev februarja, marca in maja), četrti nov oddelek pa se je odprl v začetku meseca junija v enoti Tinkara. S 1. februarjem je svoja vrata odprla tudi sanirana enota Vila Mojca, kjer je prostora za 4 oddelke otrok. Vanjo so se preselili starejši otroci iz enote Najdihojca, kjer se je posledično sprostil prostor za najmlajše otroke.

Na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je bilo v letu 2016/17 vključenih 31 otrok v redne oddelke in 6 otrok v razvojni oddelek. Mobilna specialna pedagoginja vrtca skrbi za obravnave znotraj vseh enot, dodatno strokovno pomoč pa izvaja še 7 zunanjih izvajalcev. Dva otroka v rednih oddelkih skozi vzgojni proces dnevno spremljata spremljevalca, tako kot je zahtevano v odločbi za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Vrtec Velenje je ob koncu šolskega leta (maj, junij 2017) štel kar 1460 otrok in je eden največjih slovenskih vrtcev. Vanj so vključeni otroci od enajstih mesecev do šestega leta starosti. Vrtec Velenje je od februarja dalje deloval na 18 lokacijah. Za prihodnje šolsko leto ohranjajo vse oddelke vrtca v prostorih osnovnih šol Livada, Gorica, Antona Aškerca, Šalek in Gustava Šiliha. Strokovne delavke vrtca, ki delujejo v oddelkih na osnovnih šolah, se dobro povezujejo z učitelji, predvsem se ustvarja pomembna povezava med šolo in vrtcem, kar je vsekakor pomembno za prehod otrok iz predšolskega v šolsko obdobje. Ohranili bodo tudi prostore v Tilnovem domu v Šentilju in mobilno igralnico ob enoti Vrtiljak.

Tudi letos ohranjajo enoto Cirkovce, kjer ponujajo poldnevni program. Oddelek se nahaja v prostorih podružnične osnovne šole Livada.


Za šolsko leto 2017/18 so vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje. V oddelkih še ostaja nekaj prostih mest, v katere lahko vključijo otroke vseh starosti, predvsem otroke drugega starostnega obdobja.

Objekti Vrtca Velenje so sicer že relativno stari, vendar se vrtec skupaj z Mestno občino Velenje trudi, da so dobro vzdrževani, prav tako se po posameznih enotah postopoma izvajajo večje sanacije. Tudi prostorski normativ 3 m² igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje še ni dosežen, zato se postopoma zagotavljajo dodatne prostorske možnosti. Mestna občina Velenje je za Vrtec Velenje ponovno pridobila od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport soglasje k sklepu Mestne občine Velenje za uporabo manjšega prostorskega normativa, kot to določa zakonodaja, še za dve šolski leti, torej do 31. 8. 2019.

V letošnjem letu je Mestna občina Velenje izvedla in še izvaja tudi večja investicijska dela na objektih Vrtca Velenje, in sicer:

izdelava projektne gradbene dokumentacije za izgradnjo novega vrtca v Vinski Gori;

sanacija sanitarnih prostorov in menjava vseh komunalnih vodov v starem delu enote Vrtiljak;

priprava terena, plošče in komunalnih vodov za postavitev dveh mobilnih igralnic pri enoti Vrtiljak;

nakup igral za Vilo Mojca;

talne poslikave v enotah vrtca in šolah.

Na področju vzdrževanja objektov so bila v Vrtcu Velenje v letošnjem letu opravljena naslednja večja dela iz sredstev Vrtca Velenje v višini 236.307 evrov:

menjava kuhinjskih elementov v enoti Čebelica;

brušenje in lakiranje parketa v igralnicah enote Lučka;

nakup pomivalnega stroja v enoti Sonček;

popravilo ventilacije na strehi enote Najdihojca;

polaganje ploščic v kuhinji enote Ciciban;

stopnice in senčila v Vili Mojca;

nakup igral za enoto Enci benci; urejanje atrijev v enoti Vrtiljak (polaganje gumiranih blažilcev padcev);

nakup opreme za igralnice in kuhinje.

Vsako leto je poskrbljeno, da otroke na začetku šolskega leta pričakajo enote dobro vzdrževane. Hišniki opravijo manjša vzdrževalna dela, kot so beljenje prostorov, barvanje rekvizitov, urejanja okolice in igralnih površin.

Osnovno poslanstvo Vrtca Velenje ostaja še naprej zagotavljanje kakovostnega in strokovno ustreznega vzgojno-izobraževalnega dela za vse otroke, ki so vključeni v njihov vrtec. Z ustreznimi pristopi je poskrbljeno za spodbude, ki pri otrocih ohranjajo in spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in kritičnost. Na ta način vrtec pomaga staršem pri postavljanju osnov za vseživljenjsko učenje njihovih otrok.

Ker se kažejo pozitivni učinki vrtca le takrat, ko so vrtci kakovostni, je najpomembnejši vidik, na katerega so v Vrtcu Velenje pozorni, zagotavljanje kakovosti njihovega strokovnega dela.

V letošnjem šolskem letu je v 2 oddelkih Vrtca Velenje potekalo poskusno izvajanje angleškega jezika, prilagojenega za predšolske otroke, ki se je glede na odziv otrok, staršev in vzgojiteljev, izkazalo zelo pozitivno.

Prav tako je Vrtec Velenje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Velenje pričel z izvajanjem projekta Neverjetna leta - treningi starševstva, ki predstavlja dokazano učinkovito orodje pri preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav pri otrocih, pri krepitvi njihovih socialnih veščin, samokontroli in čustvenem izražanju.

Ob koncu leta v vrtcu preverijo zadovoljstvo staršev z delovanjem vrtca. Pobude in predloge poskušajo vnašati v načrtovanje za naslednje šolsko leto, kjer so lahko izboljšave ali spremembe že vidne in je tako prispevek staršev upoštevan.

Financiranje:

Mestna občina Velenje bo za tekoče in investicijsko vzdrževanje Vrtca Velenje, priprave za novogradnjo vrtca v Vinski Gori, ter za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih namenila v letu 2017 znesek v predvideni višini 248.500 € (Vrtec Velenje pa iz lastnih sredstev še dodatnih 214.000 €).

Za področje otroškega varstva bo Mestna občina Velenje v letu 2017 predvidoma namenila sredstva za razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev v višini 4.446.505 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za otroško varstvo v Mestni občini Velenje predvidevamo, da bo v letošnjem letu zagotovljenih iz občinskega proračuna v višini 4.712.305 €.

OSNOVNE ŠOLE

Osnovne šole v Mestni občini Velenje bo v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo 2.929 učencev (v šolskem letu 2016/2017 jih je bilo 2.890), od tega 358 prvošolcev (v šolskem letu 2016/2017 jih je bilo 325).

ŠolaŠtevilo vseh učencev 2017/2018Število oddelkov 2017/2018Število prvošolcev na dan 28.8.2017
Število vseh učencev 2016/2017Število oddelkov 2016/2017Število prvošolcev na dan 1.9.2016
AA - matična48521504782148
Pesje6741663413
OŠ AA55225665412561
GO - matična46620584471854
Vinska Gora6651665511
OŠ GO53225745122365
GŠ - matična44319534361946
Šentilj44385248
OŠ GŠ48722614882354
LI - matična42219464211942
Cirkovce512613
Škale3631133211
OŠ LI46323594602256
MPT - matična39418503971839
Plešivec14241425
OŠ MPT40820544112044
OŠ ŠA38018383731842
CVIU107156105153
Vse šole v Mestni občini Velenje29291483582890146325

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA

1. septembra 2017 bo OŠ Antona Aškerca odprla vrata 485 učencem v 21 oddelkih na centralni šoli in 67 učencem v 4 oddelkih na podružnični šoli v Pesju. Skupaj jih bo 552. Letos bo na centralni šoli obiskovalo pouk 50 prvošolcev v dveh oddelkih in 16 prvošolcev na podružnici v Pesju v samostojnem oddelku.

Učence bo poučevalo 46 pedagoških delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanje v tem letu in v času šolskih počitnic:

zamenjava talne keramike v jedilnici na centralni šoli;

sanacija sanitarij za osebje (kuhinja);

zamenjava poda v šolski knjižnici;

zamenjava stavbnega pohištva - okna v štirih učilnicah in dveh kabinetih na podružnici v Pesju;

zamenjava poda v učilnici in kabinetu v Pesju;

sanacija odtokov v šestih učilnicah;

beljenje kuhinje, pomivalnice v kuhinji, sanitarij v 1. in 2. nadstropju na centralni šoli ter dveh kabinetov, treh učilnic, telovadnice, veznega hodnika in garderob v Pesju;

obnova fasade - betonska senčila učilnic.

Novo šolsko leto bo potekalo v znamenju naslednjih uspešnih projektov:

Mavrica prijateljstva med generacijami;

okoljski projekti;

natečaji: Evropa v šoli, Likovni svet otrok, Grafični bienale;

spremljane in evalvacija neobveznih izbirnih predmetov v 1. in 2. VIO;

projekti: Podarim se vselim, Pokloni zvezek, Junaki našega časa, Mala atletska olimpijada, Naj talenti 2018, Beremo z varovanci Doma za varstvo odraslih, Varno na kolesu, Zborovski BUM, Bazar;

celostno spremljanje učnega procesa (oblikovanje kriterijev uspešnosti skupaj z učenci);

uvajanje NTC učenja v 1. razredu v povezavi z zgodim poučevanjem tujega jezika angleščina;

organizacija in izvedba enodnevnega tabora za učence 1. razreda;

organizacija strokovnih ekskurzij za učence (Malta, Celovec);

vključevanje v mednarodne projekte;

organizacija poletnih jezikovnih šol (Anglija);

spremljanje Koncepta dela z otroki s posebnimi potrebami;

spremljanje izvajanja Pravil šolskega reda.

Prav zaradi vsega tega si bodo tudi v prihodnje prizadevali, da bo temeljni cilj skupnega dela celovito doseganje kakovostnega in uporabnega znanja, izobraženosti učencev v vseh razsežnostih ter uresničevanje skupne vizije šole.

OSNOVNA ŠOLA GORICA

Osnovno šolo Gorica bo v novem šolskem letu skupaj obiskovalo 532 učencev. Na matični šoli bodo imeli 466 učencev v 20 oddelkih, v POŠ Vinska Gora pa 66 učencev v 5 oddelkih.

Prvi razred bo na matični šoli obiskovalo 58 učencev, v POŠ Vinska Gora pa 16.

Na šoli je 47 strokovnih delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

zamenjava drugega dela stavbnega pohištva na centralni šoli - vzhodni del;

obnova sanitarij za deklice pri vhodu v telovadnico;

obnova stopnišča pri vhodu v telovadnico;

obnova vhoda v šolo;

delna zamenjava ventilov na radiatorjih;

delna zamenjava vrtanih kril;

generalno čiščenje in pleskanje;

ureditev sanitarij in garderob za potrebe vrtca v POŠ Vinska Gora;

ureditev učilnice - igralnice za vrtec;

generalno čiščenje.

Prednostne naloge v novem šolskem letu:

učinkovito učenje;

Zdrav življenjski slog - pomen gibanja in zdrave prehrane;

dosledno izvajanje šolskih pravil in hišnega reda;

priprava razstave o Ani Frank;

Dan brez avtomobila;

Hrano na krožnik, ne v odpadke.

Osnovna šola Gorica je skupaj s Podružnično osnovno šolo Vinska Gora dobro pripravljena na novo šolsko leto.

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA

Na Osnovni šoli Gustava Šiliha bodo imeli skupaj v šolskem letu 2017/18 487 učencev.

Na matični šoli bodo skupno 443 učencev, na podružnični šoli v Šentilju bo 44 učencev.


Vpisanih je 61 prvošolcev - 53 na matični šoli in 8 na podružnici.

Pouk bo potekal v 19 oddelkih na matični šoli in 3 oddelkih na podružnični šoli, skupaj bo torej 22 oddelkov.

Na šoli je 45 strokovnih delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

nakup konvektomata za pripravo hrane v šolski kuhinji na centralni šoli;

celotna obnova kabineta za razredni pouk;

namestitev žaluzij na eni etaži centralne šole;

uvedba sistema varovanja (kamere, računalniška oprema) v spodnji avli šole;

nakup pohištva;

celotna obnova kuhinje in nakup opreme na POŠ Šentilj;

vzdrževalna dela na šoli.

Prednostne naloge v novem šolskem letu:

Linpilcare - zaključek projekta in predstavitev dosežkov dela učiteljev na mednarodni konferenci; namen projekta je bil opolnomočiti učitelja ter povezati učiteljevo pedagoško prakso z dognanji znanstvenih raziskav; projekt je podpiral strokovnega delavca, da učinkoviteje uči in dviguje kakovost svoje lastne prakse; tema predstavitev bo Formativno spremljanje pouka na OŠ Gustava Šiliha Velenje;

Erazmus + - OŠ Gustava Šiliha bo koordinatorka mednarodnega projekta na temo "Integracija in inkluzija učencev iz novih in tradicionalnih migrantskih skupin"; projekt bo združeval pet držav: Francijo, Italijo in Veliko Britanijo, ki imajo izkušnje z migranti in Romunijo; projektu so odobrena nepovratna sredstva v vrednosti 110.000 €; prvo srečanje bo v Romuniji v mesecu oktobru 2017;

Projekt Kakovost - OŠ Gustava Šiliha Velenje je bila izbrana kot razvojna šola v projekt "Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni poskus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja"; skupaj s sedmimi osnovnimi šolami v Sloveniji, dela na kazalnikih vzpostavljanja kakovosti v osnovnih šolah; OŠ Gustava Šiliha je mentorska šola za kakovost osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina;

v šolskem letu 2017/18 imajo s strani ZŠRS odobren in financiran projekt Podjetništvo;

Zdrav življenjski slog - mednarodni projekt, ki omogoča dodatne ure in delo na področju športne vzgoje; Projekt je razpisal Zavod Planica in MIZŠ;


- Interni projekti: Gustavka ima talent, Gusti hodi, sprejem prvošolcev, sprejem pri

ravnateljici, Prvi šolski dan, Veliki brat, velika sestra, Z roko v roki na poti druženja;

Zdrava šola;

EKO šola;

Kulturna šola;

Most prijateljstva - sodelovanje z mestom Valjevo.

Na novo šolsko leto 2017/18 so na OŠ Gustava Šiliha kadrovsko, vsebinsko in prostorsko zelo dobro pripravljeni.

OSNOVNA ŠOLA LIVADA

Na Osnovni šoli Livada s podružnicama Škale in Cirkovce bo v šolskem letu 2017/2018 463 učencev in učenk od tega 422 na Livadi, 36 na podružnici v Škalah in 5 na podružnici Cirkovce.

V prvi razred bo vstopilo 59 prvošolcev in prvošolk. Na Livadi bo šolski prag prestopilo 46 prvošolcev in prvošolk, 11 na podružnici v Škalah in 2 na podružnici v Cirkovcah.

Pouk bodo izvajali v 23 oddelkih: 19 oddelkov bo na Livadi, 3 oddelki v Škalah in 1 oddelek v Cirkovcah. V Škalah bodo letos prvič po dolgem času imeli ločena oddelka 1. in 2. razred ter

kombinacijo 3. in 4. razred. V Cirkovcah bo v novem šolskem letu kombinacija prvi in drugi razred.

Na šoli je 39 strokovnih delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

obnova tal v telovadnici centralne šole;

menjava še preostanka notranjih vrat;

menjava razsvetljave v 12 učilnicah in na hodniku;

beljenje 12 učilnic in kuhinje na centralni šoli ter sanitarij v Cirkovcah;

zamenjava talnih oblog in pohištva v zbornici šole v Škalah;

sanacija centralnega ogrevanja v kletnih prostorih šole v Škalah

uredili so zunanje igrišče za odbojko v Škalah.

Prednostne naloge v novem šolskem letu:

V novem šolskem letu bodo nadaljevali z že utečenimi šolskimi projekti in nalogami, posebno skrb bodo namenili uvajanju medvrstniške mediacije ter pripravam na praznovanje 40. letnice šole, ki jo bodo obeležili v mesecu oktobru. Nadaljevali bodo s preventivnim programom "To sem jaz", spodbujali ter krepili medgeneracijsko sodelovanje, večji poudarek bodo med letom dali tudi preventivi v zvezi z varno in odgovorno rabo interneta. Še naprej bodo izvajali dobro vpeljano prostovoljno delo na področju medvrstniške pomoči.

S skrbnim načrtovanjem bodo učenci v smeri zdrave, športne in kulturne šole, lahko oblikovali svojo osebno in šolsko identiteto. Ponosni so tudi na podeljeni naziv Kulturna šola za obdobje 2017-2022, ki ga bodo prejeli v septembru.

OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA

Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda bo v šolskem letu 2017/18 obiskovalo 408 učencev, od tega 394 učencev na matični šoli in 14 učencev na POŠ Plešivec.

Število vpisanih prvošolcev je 50 na centralni šoli ter 4 učenci na POŠ Plešivec.

Na centralni šoli bo 18 oddelkov ter 2 kombinirana oddelka (1.,2. in 3.,4. razred) na POŠ Plešivec.

Na OŠ Mihe Pintarja Toleda bo v tem šolskem letu 39 strokovnih delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

celostna prenova učilnice za tehnični pouk;

posodobitev IKT opreme (računalniki in projektorji)

pleskanje učilnice in pisarne svetovalne delavke.

Med prednostne naloge za novo šolsko leto uvrščajo:

dvig ustvarjalnosti pri pouku;

uvedba NTC sistema poučevanja;

zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih in obšolskih dejavnosti; z zagotavljanjem pestre ponudbe interesnih dejavnosti in popoldanskih aktivnosti, ki se bodo odvijale na šoli, spodbujajo celoviti razvoj učenčeve osebnosti z zavedanjem svojih odgovornosti, spoštovanjem do soljudi in narave ter razvijanjem metod dela;

zaključek mednarodnega sodelovanja v okviru Erasmus+ projekta;

nadaljevanje izmenjav z OŠ Safvet-beg Bašagić iz Sarajeva;

mednarodno sodelovanje v Erasmus+ projektu;

Shema šolskega sklada - še naprej bodo intenzivno delali na področju varovanja in skrbi za okolje ter učence ozaveščali o pravilnem ravnanju in življenju v okolju;

priprava glasbene predstave.

OSNOVNA ŠOLA ŠALEK

V šolskem letu 2017/2018 bo Osnovno šolo Šalek obiskovalo 380 učencev, ki bodo razporejeni v 18 oddelkov.

Prvič bo v šolske klopi sedlo 38 učencev.

Na OŠ Šalek je 32 pedagoških delavcev, vseh zaposlenih je 50.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

prenova učilnice za pouk naravoslovja;

nakup didaktičnih pripomočkov;

redna vzdrževalna dela, beljenje hodnikov, garderob in nekaterih učilnic.

Prednostne naloge v tem šolskem letu:

izvajanje koncepta dela na vzgojnem področju ter spodbujanje pozitivnega vedenja v šoli - "v naši šoli je fajn";

"Povej mi v faco" - omejena raba mobilnih telefonov, pasti spleta;

KulTURA - kultura vožnje s kolesom in varnost v prometu;

Trajnostna mobilnost v šoli;

delo z nadarjenimi učenci;

okoljsko osveščanje in osveščanje o zdravem načinu življenja;

prireditve v Čutnem vrtu - Čutenje čutnega vrta;

povezovanje šole z okoljem.

Projekti:

Ekošola kot način življenja;

Pasavček;

Rastem s knjigo;

Ekologija odnosov;

Shema šolsko sadje in zelenjava;

Simbioza giba;

"Povej mi v faco" - omejena raba mobilnih telefonov, pasti spleta;

KulTURA - kultura vožnje s kolesom in varnost v prometu;

Evropa v šoli;

Semena sprememb;

Junaki našega časa - projekt Slovenske filantropije - prostovoljstvo;

Trajnostna mobilnost v šoli - Ministrstvo za okolje in prostor.

CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLANJE VELENJE

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje bo v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo 107 učencev, 62 v programu nižjega izobrazbenega standarda ter 45 v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Prvo leto bo Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje pričelo obiskovati 6 učencev (3 nižji izobrazbeni standard in 3 posebni program).

Letos bodo imeli 15 oddelkov.

V šolskem letu 2017/2018 bodo imeli na Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 43 pedagoških delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

sanacija druge tretjine strehe;

beljenje učilnic in polaganje keramike v delu ene učilnice;

nakup table, šolskih miz in stolov ter ostalega pohištva;

generalno čiščenje razredov, nakup premazov za tla;

nakup pripomočkov za gospodinjsko učilnico;

čiščenje telovadnice.

Prednostne naloge v novem šolskem letu:

izvajanje projekta Strokovni centri - VSI, skupaj z OŠ Glazija Celje, II. OŠ Žalec in OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje;

kandidiranje na projektu Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje;

organizacija državne revije Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo aprila 2017;

izvedba občinske prireditve ob 1. novembru;

razvijanje kompetenc za aktivno vključevanje v ožjo in širšo okolico;

aktivno sodelovanje pri lokalnih, regionalnih, državnih in mednarodnih projektih.

Financiranje:

Za vse osnovne šole v Mestni občini Velenje je za investicijsko in redno vzdrževanje v proračunu Mestne občine Velenje za to leto zagotovljenih 302.000 €. Osnovne šole so iz lastnih sredstev zagotovile 244.000 €. Skupaj s sredstvi osnovnih šol, bo v objekte tako namenjenih 546.000 €.

Za šolske prevoze v letošnjem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjamo 590.000 €.

Za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah je v tem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjenih 168.150 €.

Za tekoče materialne stroške osnovnih šol v Mestni občini Velenje iz proračuna namenjamo v tem letu 328.700 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za osnovno šolstvo v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2017 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 1.562.782 €.

GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE

Do 23.8.2017 je vpisanih 947 učencev. Individualni pouk bo obiskovalo 714 učencev, PGV in GP bo obiskovalo 56 učencev, k baletu se je vpisalo 85 učencev, v baletni vrtec pa 35 učencev.

Pouk bo potekal tudi v dislociranem oddelku v Šoštanju in v Šmartnem ob Paki.

Srednješolski glasbeni program bo obiskovalo 33 dijakov v vzporednem programu in 40 dijakov v umetniški gimnaziji, skupaj 73 dijakov.

Nadstandardni program v GŠ predstavljajo pevski zbor, pouk sintetizatorja in baletni vrtec.

Število zaposlenih: 96 zaposlenih, od tega je 86 redno zaposlenih delavcev, 7 zaposlenih po 147. členu ZDR-1, 3 delavci dopolnjujejo delovno obvezo.

Izvedene investicije in vzdrževanja iz lastnih sredstev šole v tem letu in v času šolskih počitnic:

obnova parketa in talnih oblog;

v Velki dvorani so uspešno izvedli namestitev projektorja in platna;

urejanje šolske okolice;

vzdrževalna dela.

Večji projekti, dejavnost:

Osnovna dejavnost je kvalitetno glasbeno izobraževanje in vključevanje učencev v orkestre, zbore in komorne skupine. Zaradi tega poslanstva je šola prisotna na kulturnem področju tako v regijskem kot v državnem prostoru. Tudi v prihodnje bodo organizirali mednarodne in mojstrske seminarje ter sodelovali pri organizaciji glasbenih abonmajev ter regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj. Za osnovne šole in vrtce bodo pripravili glasbene abonmaje ter otroške in mladinske koncerte. Nadaljevali bodo z lastno produkcijo koncertov in baletnih predstav. Glede na zmožnosti bodo oddajali v najem prostore glasbene šole.

Letošnje leto bodo obeležili 60-letnico šolskega pihalnega orkestra in 10-letnico šolskega Big banda. Oba orkestra sta v svojem delovanju pomembno prispevala pri vzgoji mladih glasbenikov in s svojim delovanje popestrila dogajanje v ožji in širši lokalni skupnosti.

Glasbena šola bo letos soorganizirala mednarodno srečanje slovenskih klavirskih pedagogov -EPTA. Tematika letošnje konference se navezuje na tradicijo v glasbi.

V mesecu septembru bodo postavili razstavo ob 200 letnici glasbenega šolstva na Slovenskem, ki je bila krstno odprta v mesecu oktobru 2016 v Slovenskem šolskem muzeju, v tem letu pa gostuje po različnih krajih po Sloveniji.

Sodelovali bodo pri dogodkih povezanih z Mestno občino Velenje, s Festivalom Velenje in skupaj z glasbenimi šolami ZSGŠ organizirali revije in dogodke, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti glasbenega izobraževanja v Sloveniji.

GŠ Velenje je uspešna in dejavna v prostoru le ob prijazni podpori in sodelovanju z OŠ, ŠCV, VVZ in ob spremljanju in podpori staršev otrok.

Financiranje:

Za dodatni program v glasbeni šoli iz proračuna Mestne občine Velenje v tem letu namenjamo 19.400 €, za tekoče materialne stroške pa 61.840 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za glasbeno šolstvo v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2017 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 168.940 €.

ŠOLSKI CENTER VELENJE

Na Šolskem centru Velenje bo v šolskem in študijskem letu 2017/2018 približno 1750 dijakov in 340 študentov in 700 odraslih.

Dijaki bodo razvrščeni v 60 oddelkov in 30 skupin.

V Dijaškem in študentskem domu bo bivalo 30 dijakov in 8 študentov.

Tekočega šolskega in študijskega leta še ni konec, so pa z učnim uspehom že sedaj zelo zadovoljni. Še posebej so ponosni na letošnjih 15 zlatih maturantov, ki prihajajo iz vseh šol Šolskega centra Velenje.

Posebnih programskih novosti letos ne načrtujejo, so pa tudi letos namenili okoli 200.000 € za investicijska in vzdrževalna dela - posodobili so razsvetljavo v športni dvorani in eni telovadnici, preuredili nekaj sanitarij, da bodo še posebej prijazna za invalide ter nabavili in posodobili nekaj IKT opreme in opremo za e-šolo.

V naslednjem letu bo Šolski center Velenje praznoval 60 let uspešnega delovanja - obletnica bo spremljala celo prihajajoče šolsko in študijsko leto.

Poudariti velja še, da načrtujejo na Trgu mladosti dvigalo, ki je nujno potrebno za udeležence izobraževanja, ki imajo posebne potrebe - gre predvsem za invalide.

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

Visoka šola za varstvo okolja izvaja študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije na dodiplomski in podiplomski stopnji, diplomanti so diplomirani ekotehnologi oz. magistri ekotehnologije; do danes jih je na prvi stopnji diplomiralo 158, na magistrski pa 6. Na VŠVO študira 200 študentov, trenutno pa so na začetku drugega prijavnega roka za vpis v prvi letnik. Tudi letos so se za študij na VŠVO odločili maturanti iz različnih krajev Slovenije, ki potem večinoma bivajo v študentskem domu. Prednosti šole v Velenju so, poleg kakovostnega študijskega programa na hitro razvijajočem se področju, katerega pomen bo v prihodnosti gotovo še zelo naraščal, zagotovo tudi dobra zaposljivost diplomantov ter odlično opremljeni prostori z lastnim laboratorijem, računalniškimi učilnicami in knjižnico. Dobro so povezani z gospodarstvom in drugimi inštitucijami v našem okolju, to se posebej izkazuje pri izvedbi praktičnih usposabljanj študentov in sodelovanju pri projektih. Velikega pomena za VŠVO je podpora Mestne občine Velenje, kar ji med drugim skušajo vračati z večjo prepoznavnostjo v mednarodnem okolju prek njihove živahne mednarodne dejavnosti, ter družbeno odgovornim delovanjem v okolju, v katerem deluje šola. V študijskem letu 2016/17 je bilo na mednarodni izmenjavi v tujini sedem njihovih študentov in šest profesorjev, VŠVO pa je gostila tri študente in pet predavateljev iz tujine. Z različnimi obštudijskimi dejavnostmi se povezujejo z občani, vabijo jih na razstave, predavanja in prireditve vseživljenjskega učenja.

Pomembna je tudi raziskovalna dejavnost šole:

Uspešni so bili pri prijavi in izvedbi projekta na temo ozelenjavanja streh v programu Po kreativni poti do praktičnega znanja, namenjenega pospeševanju vključevanja študentov v delovni proces v gospodarskih družbah.

V ciljnem raziskovalnem programu Zagotovimo.si hrano za jutri, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, so sodelovali pri izvajanju treh projektov s področja upravljanja s prostoživečimi živalmi, tj. pri: monitoringu šakala, pripravi novih metod za ocenjevanje številčnosti parkljaste divjadi in reševanju problematike povečane številčnosti sivih vran v urbanem okolju.

V sodelovanju z inštitutom ERICo in Gozdarskim inštitutom Slovenije so za Direkcijo RS za infrastrukturo izdelali strokovne podlage za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo.

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

V študijskem letu 2016/17 je na Fakulteti za energetiko vpisanih 145 rednih študentov (VS 87, UN 29, MAG 29) in 26 izrednih študentov (VS 12, MAG 1, DR 13), skupaj 171 študentov. Za študijsko leto 2017/18 prijavno vpisni postopek še poteka in se bo zaključil konec septembra 2017.

Doslej so študij na Fakulteti za energetiko uspešno zaključili 303 študenti oz. študentke, od tega 127 na visokošolskem strokovnem študijskem programu Energetika, 78 študentov na univerzitetnem študijskem programu Energetika, 97 na magistrskem študijskem programu Energetika in 1 študent na doktorskem študijskem programu Energetika.

Fakulteta za energetiko namenja posebno pozornost individualnemu pristopu k študentom. Izvajalci študijskih programov na Fakulteti za energetiko prejemajo s strani študentov v okviru vsakoletnih študentskih anket zelo dobre ocene. V preteklem študijskem letu so bili tako izvajalci študijskih programov na Fakulteti za energetiko drugi najbolje ocenjeni izvajalci na Univerzi v Mariboru.

V iztekajočem študijskem letu je bila fakulteta zelo aktivna v mednarodnem prostoru. Trenutno fakulteta sodeluje v petih mednarodnih projektih širom Evrope in tudi izven njenih meja. Mednarodnih aktivnosti se poleg visokošolskih sodelavcev aktivno udeležujejo tudi študentje Fakultete za energetiko, bodisi z vključevanjem v same projekte, ali v okviru študentskih izmenjav preko programa Erasmus in na ta način del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini. Tako je meseca marca 2017 šest študentov Fakultete za Energetiko odpotovalo na krajše izpopolnjevanje s področja energetskega načrtovanja na Univerzo Algarve na Portugalskem. Na ta način študenti razvijajo inovativnost, kreativno razmišljanje in druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz procesa izobraževanja do zaposlitve.

Mednarodna aktivnost se kaže tudi z udeležbo predavateljev Fakultete za energetiko na vabljenih predavanjih v tujini. Tako so profesorji v iztekajočem letu gostovali v ZDA, na Hrvaškem in Japonskem. Iz tujine sta bila v pedagoški proces v okviru evropskega projekta vključena gostujoča tuja strokovnjaka iz Srbije in Makedonije. Razlog gostovanj je močno povezan z nenehnim usposabljanjem in mednarodnim povezovanjem kadra Fakultete za energetiko, saj se še kako zavedamo, da je študentom potrebno ponuditi kakovosten študijski proces in vsebine, ki so primerljive s svetovnimi trendi.

Študente poskušajo čim bolj povezati z gospodarstvom že tekom študija. V letu 2017 so tako v projekt Po kreativni poti do znanja vključili 27 študentov. V okviru projektnih aktivnosti so študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.

Fakulteta za energetiko je junija 2017 obeležila deseto obletnico ustanovitve. Obletnica je bila obeležena z otvoritvijo fotografske razstave "Prvo desetletje Fakultete za energetiko" in slovesnostjo, na kateri so bila podeljena priznanja posameznikom in organizacijam, ki so pripomogli k uspešnemu delu fakultete.

Po uspešnih prvih 10. letih ima Fakulteta za energetiko drzne načrte tudi za prihodnost. Poleg izvajanja stalnih aktivnosti na področju izboljševanja kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela, fakulteta načrtuje izgradnjo dodatne infrastrukture v Krškem in Velenju, prenovo študijskih programov ter uspešen zagon Programskega sveta Fakultete za energetiko.

ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE

Ljudska univerza Velenje vstopa v šolsko leto 2017/2018 zelo optimistično.

Izpostaviti želijo najpomembnejša področja:

1. Izgradnja Večgeneracijskega centra PLANET GENERACIJ

Projekt Večgeneracijski center Planet generacij so oblikovali: prijavitelj AZ Ljudska univerza Velenje in partnerja UPI Ljudska univerza Žalec ter Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec. Nastal je v sodelovanju z 11 občinami v Savinjski regiji in 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju UE Velenje, Žalec in Mozirje. Glavni cilj in namen projekta je ponuditi različne preventivne vsebine, ki zagotavljajo socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin, zmanjšujejo tveganje revščine in preprečujejo zdrs v socialno izključenost.

Dejavnost večgeneracijskega in večkulturnega sodelovanja se v Velenju hitro širi. Od ustanovitve 1.1.2017 je bilo v različne dejavnosti vključenih preko 2000 ljudi vseh starosti in kultur. Ker večgeneracijsko sodelovanje prerašča v pravo gibanje, bo Mestna Občina Velenje za potrebe dejavnosti preuredila prostore nekdanje upokojenske gostilne ob Lekarni Velenje.

2. Vzpostavitev prve HIŠE ZNANJA v Sloveniji

V sodelovanju z znanim Velenjskim umetnikom Mihom Cojhtrom bodo v nakupovalnem centru Velenje v pričetku leta 2018 odprli PRVO SLOVENSKO HIŠO ZNANOSTI. Glavna cilja hiše bosta izobraževanje in doživetje. S pomočjo sodobnih, tehnološko aktualnih učnih metod, bodo mlade in mlade po srcu doživeto popeljali čez različna področja znanosti. V tem šolskem letu načrtujejo tri tematske postavitve: ROBOTIKA, 10.000 MILJ, VOJNE. Metoda preverjanja znanja bo v obliki sobe pobega oz. tako imenovanih excape roomov.

3. Projektno delo

Čez poletje so dobili obvestilo, da so bili uspešni na 6 Erazmus+ projektih in dveh LAS LEADER. V šolskem letu 2017/2018 bodo tako aktivno sodelovali v 14 mednarodnih projektih in 6 nacionalnih.

4. Projekt PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZA STAREJŠE IN MANJ IZOBRAŽENE

V sodelovanju z vodilnimi gospodarskimi družbami in partnerji v naši regiji nadaljujejo s projektom PRIDOBIVANJE KOMPETENC, kjer imajo nižje izobraženi, starejši od 45 let možnost brezplačnega izobraževanja (Gorenje, Skaza, BSH, Premogovnik,...). Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Financiranje:

Za dejavnost Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje je v proračunu Mestne občine Velenje v tem letu namenjenih 13.300 €, za tekoče materialne stroške 6.500 €, za letni program izobraževanja odraslih pa 7.000 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za andragoško izobraževanje v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2017 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 38.815 €.

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE VELENJE

VARNOST OTROK V CESTNEM PROMETU S POVDARKOM NA VARNOSTI OTROK NA ŠOLSKIH POTEH

Osnova za naše delovanje je v aktualni zakonodaji, smernicah Agencije za varnost v prometu, ki so medresorsko usklajene ter v primerih dobrih praks v lokalnih skupnostih in lastnih izkušenj.

Za učinkovit sistem zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh vse leto izvajamo številne preventivno vzgojne aktivnosti za vse generacije. Začetku pouka, torej prvim šolskim dnem pa namenjamo še posebne dodatne aktivnosti in ukrepe.

Tako smo se že v mesecu juniju 2017 dogovorili za dodatne naloge in aktivnosti, ki morajo biti realizirane do začetka šolskega pouka.

Poseben poudarek je na:

pregledu varnosti šolskih poti ter njihovo urejanje in osveževanje prometne signalizacije:

oceni stanja šolskih poti, ki jih načrtujejo šole;

osveževanju načrtov šolskih poti;

poseben poudarek je na koordinaciji in sodelovanju s policijo, medobčinskim redarstvom in dodatno pomočjo ZŠAM, katerega načrt dodatnega varovanja otrok na bolj izpostavljenih mestih v okolici šol in šolskih poteh izdela policija;

pomemben je dogovor o sodelovanju s policijo in redarstvom glede IZVAJANJA NADZORA NAD HITROSTJO in drugimi zakonskimi določbami (pripetost otrok med vožnjo, odstopanje prednosti pešcem, pri prečkanju, ustavljanje in parkiranje vozil na neustreznih površinah);

rumene rutice za vse prvošolce;

pregled in nadzor nad organiziranim šolskim prevozom (ustreznost vozil, trase, postajališč) ter dosledno pripetostjo otrok v sodelovanju s šolami, policijo in redarji;

vključitev prometne vzgoje in aktivnosti v letne delovne načrte vzgojno izobraževalnih ustanov (vrtci, šole, srednje šole);

PREVENTIVNA GRADIVA - le ta zagotavlja AVP s predhodnim naročilom SPV MO Velenje, naročili smo: knjižice Prvi koraki v svet prometa (za vse prvošolce), trikotne plakate ter letake " Šolska pot" ter nove plakate za vsako šolo;

skupaj z OŠ se je uresničil projekt DIGITALIZACIJA ŠOLSKIH POTI.

Na šolskem centru se bodo dijaki prvih letnikov seznanili s prometno ureditvijo in parkiranjem. V času prvih šolskih dni se izvedejo dogovorjene vsebine v skladu z načrti posamezne šole. SPV MOV bo še naprej spremljal in po dogovoru sodeloval z učenci, starši ravnatelji in učitelji po dogovorjenih vsebinah.