O-STA

43. seja Nadzornega sveta: NLB Skupina v prvem polletju s 117,9 milijona čistega dobička

1. septembra, je potekala 43. redna seja Nadzornega sveta NLB d.d., na kateri je nadzorni svet osrednjo pozornost namenil rezultatom poslovanja NLB Skupine v prvi polovici letošnjega leta. NLB Skupina nadaljuje serijo pozitivnega poslovanja že v 14. zaporednem četrtletju. Ustvarila je dobiček po davkih v višini 117,9 milijona evrov, kar pomeni povečanje za 48,4 milijona evrov oz. za 70 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016. Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine je na voljo v Polletnem poročilu, ki ga je banka javno objavila danes, 1. septembra. Nadzorni svet je ob tem izrazil zadovoljstvo z doseženim, saj NLB s še enim uspešnim četrtletjem potrjuje, da je postavljena strategija prava, rezultati zavzetega dela pa stalnica, ki ji bo skupina sledila tudi v prihodnje. "Trdni temelji, ki jih je banka položila za vzdržno dobičkonosno prihodnost, so jasna vizija, finančna uspešnost in trdna kapitalska osnova. Veseli nas, da na tej osnovi NLB svoj strateški fokus usmerja v samo srčiko poslovanja - svoje stranke. Nenehna skrb za izboljšave in zagotavljanje najboljših storitev za stranke so gonilo napredka na področju digitalizacije in modernizacije storitev. In če je zadovoljstvo strank glavno vodilo, tudi uspeh ne more izostati," je ob tej priložnosti v imenu nadzornega sveta poudaril njegov predsednik Primož Karpe. Zaradi uspešnega poslovanja v vseh segmentih se je donos na kapital (ROE po davkih) povečal na 15,5 odstotka (prvo polletje 2016: 9,4 odstotkov). Količnik skupnega kapitala in količnik najkvalitetnejšega lastniškega kapitala (CET1) pa sta znašala 16,5 odstotkov, kar občutno presega zahteve regulatorja in priča o kapitalski trdnosti Skupine. Čisti poslovni prihodki so ostali na enaki ravni (-1 %) glede na enako obdobje lani, ob upoštevanju enkratnih prihodkov pa so se rahlo zvišali (+0,2 %). Pozitivni trendi so še posebej vidni na področju neobrestnih prihodkov (+7 %). Trend zniževanja stroškov se je nadaljeval, saj so bili za 3 odstotke nižji glede na enako obdobje lani. Slednje je vplivalo na nadaljnje izboljšanje količnika stroškovne učinkovitosti (CIR), ki znaša 57,7 odstotka. Rezultat pred rezervacijami se je tako zvišal za 2 % (v 1. polletju 102 milijona), ob upoštevanju enkratnih prihodkov pa za 5 % (v 1. polletju 92,8 milijonov). Povečano povpraševanje po kreditih v Sloveniji in tujini Zaradi pozitivnih učinkov makroekonomskega okolja je bilo povečano kreditno povpraševanje v Sloveniji in tujini - še posebej na področju poslovanja s prebivalstvom. V Sloveniji se je stanje kreditov prebivalstva glede na konec leta 2016 povečalo za 3 odstotke. NLB je tako ohranila vodilni položaj na slovenskem trgu s tržnim deležem kreditov prebivalstvu v višini 23,4 odstotka in 30,3 odstotka na področju depozitov. Zabeležila je tudi rekordni polletni porast portfelja stanovanjskih kreditov, odobrenih pa je bilo kar za 52 odstotkov več novih poslov kot v enakem obdobju lani. Tudi tržni delež na področju posojil podjetjem ostaja stabilen v višini 22,3 odstotka, večja rast pa je zabeležena pri malih podjetjih in samostojnih podjetnikih. Prihodnost je digitalna Rezultati kažejo, da je šla letošnja nagrada za najboljšo digitalno preobrazbo, ki jo je NLB prejela maja letos, v prave roke. V prvem polletju 2017 se je število novih uporabnikov digitalnih rešitev povečalo za 35.200, pokritost mobilne aplikacije NLB Klikin pa je dosegla 12,3 odstotka. Kar 90 odstotkov vseh novo odprtih računov je bilo izvedenih s pomočjo aplikacije e-Pero. Kot prva banka v Sloveniji je NLB maja letos uvedla storitev spletnega klepeta in video klica, dostopni 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Banka nadaljuje z izboljšanjem izkušnje strank tudi z načrtovanimi vlaganji v nadaljnjo digitalizacijo ponudbe v celotni NLB Skupini. Visoka rast dobička strateških tujih trgov Obseg kreditnega poslovanja še naprej raste, bruto stanje kreditov je višje kot ob koncu leta 2016. Banke članice NLB Skupine na strateških tujih trgih so k celotnemu dobičku prispevale kar 58,8 mio evrov, kar je 71 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (34,3 mio evrov v prvem polletju 2016). Proaktivno upravljanje tveganj V prvem polletju 2017 se je kakovost kreditnega portfelja dodatno izboljšala zaradi znatno izboljšanih standardov za odobravanje novih posojil (uveljavljenih v 2014) ter posledično zelo majhnega obsega novih slabih posojil v tem obdobju. To se odraža v zmanjšanju obsega slabih posojil za 9 odstotkov, delež slabih posojil (angl. NPL ratio) se je ob polletju 2017 znižal na 12,6 odstotka, medtem ko je delež slabih izpostavljenosti (količnik NPE, ki temelji na smernicah EBA) padel na 9 odstotkov. Kakovost kreditnega portfelja ostaja eden izmed ključnih ciljev NLB Skupine. Skupina je še naprej trdno zavezana k nadaljnjemu zniževanju slabih izpostavljenosti (NPE), ki izvirajo iz preteklih obdobij, in dezinvestiranju na področju nestrateških izpostavljenosti. Močan kapitalski in likvidnostni položaj Ob koncu polletja 2017 je kapitalska ustreznost NLB Skupine ostala na visoki ravni. Količnik skupnega kapitala je znašal 16,5 odstotka in občutno presega minimalne vrednosti, ki so jih določile nadzorne institucije. Likvidnostne rezerve NLB Skupine ostajajo na zelo visoki ravni. Kot običajno, se je nadzorni svet seznanil tudi s poročili komisij nadzornega sveta in strokovnih služb banke ter podal soglasja k tistim poslom, za katere je to potrebno. Na seji se je nadzorni svet seznanil tudi s postopki iskanja kandidatov za nadomestne člane. Kot je znano, nadzorni svet opravlja svoje delo v 6-članski zasedbi. Nadzorni svet NLB Vsa sporočila za javnost