O-STA

Potrjen rebalans proračuna za leto 2017

Velenje, 27. september 2017 - Svetnice in svetniki so na včerajšnji seji med drugim soglasno potrdili rebalans proračuna 2017, ki ga je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Z rebalansom proračuna za leto 2017 so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki in prejemki v višini 38.244.361 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 40.536.688 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo 2.758.248 evrov, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 pa je načrtovano v višini 465.921 evrov.

Rebalans proračuna je pripravljen z namenom ponovnega uravnoteženja proračuna, ker v letu 2017 ne bomo prejeli načrtovane odškodnine za degradacijo prostora s strani Termoelektrarne Šoštanj v višini 750 tisoč evrov, razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2016, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 1.086.160 evrov, realiziran pa v višini 2.758.248 evrov, zmanjšanja zadolžitve za izvrševanje proračuna za investicije v višini 399.305 evrov, vključitve novih proračunskih postavk v proračun ter uskladitve proračuna z dinamiko izvajanja investicij.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je poudaril, da kljub neugodnim razmeram pri črpanju evropskih sredstev kar 33 % proračuna namenjamo investicijam, skoraj 12 % pa za delovanje in vzdrževanje vrtcev. Letos se bomo zadolžili za 400 tisoč evrov manj, kot smo prvotno načrtovali. Smo ena redkih občin, ki bo v letošnjem letu odplačala več glavnic in obresti, kot bo najela posojil, in to kljub številnim investicijam.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 1,8 milijona evrov manj prihodkov in prejemkov. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (1.745.574 evrov manj), prihodkov od odškodnine za degradacijo prostora (750 tisoč evrov manj), prejemkov iz naslova zadolževanja proračuna (399.305 evrov manj), prihodkov za izgradnjo oskrbovanih stanovanj (250 tisoč evrov manj). Več je načrtovanih predvsem prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (350 tisoč evrov več), prihodkov od prodaje zemljišč (250 tisoč evrov več), prihodkov za sofinanciranje projekta EE CULTURE - Obnova Vile Rožle (238.416 evrov več), prihodkov za sofinanciranje projekta IMBY (134.036 evrov več), prihodkov od prodaje poslovnih oz. stanovanjskih prostorov (110 tisoč evrov več).

Z rebalansom proračuna je načrtovanih za 179 tisoč evrov manj odhodkov. Manj odhodkov je načrtovanih predvsem za projekte mehanizma Celostne teritorialne naložbe (1.613.282 evrov manj), izgradnjo oskrbovanih stanovanj (600 tisoč evrov manj), mednarodne projekte (158.603 evrov manj), ureditev križišča na cesti Velenje-Črnova-Obirc (130 tisoč evrov manj). Več je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč (445 tisoč evrov več), vzdrževanje javnih površin izven koncesije (190 tisoč evrov več), ureditev ceste Pik-Megalec-Graška Gora (185 tisoč evrov več), vzdrževanje objektov osnovnih šol (115 tisoč evrov več), plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (114 tisoč evrov več), ureditev Hiše znanosti (100 tisoč evrov več), vzdrževanje gasilskih domov (90.400 evrov več), ureditev in vzdrževanje prostorov na Kopališki 3 (88 tisoč evrov več).

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2017 so razširitev Poslovne cone Stara vas, investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe, obnove cest po programu koncesije, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo, odkupi zemljišč, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj.

Za financiranje projektov v letu 2017 načrtujemo 2,5 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije ter od drugih evropskih institucij, donacij in kupnin.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 1.767.600 evrov. Sredstva rezerv so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 60 tisoč evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 165 tisoč evrov.

Ob zaključku je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič povedal, da že pripravljamo proračun za leto 2018, ki bo predstavljen na prihodnji seji sveta.

Svetniki so rebalans proračuna za leto 2017 soglasno sprejeli. Poudarili so, da je bistvenega pomena razvojno in socialno naravnan proračun ter da sledimo potrebam mesta in naših občanov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje