O-STA

Informacijska pooblaščenka zavrnila pritožbo TEŠ - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 23. maj 2018 - Informacijska pooblaščenka je zavrnila pritožbo družbe Termoelektrarne Šoštanj (v nadaljevanju TEŠ) za nerazkritje podatkov iz sklenjenih pogodb o ceni vhodnih energentov. Zoper to odločitev je družba TEŠ sedaj sprožila še upravni spor, v katerem zahteva, da se ne razkrijejo podatki iz pogodb, katerih dostop je zahtevala Mestna občina Velenje.

TEŠ je v začetku leta 2017 s soglasjem Agencije za energijo dvignila ceno toplotne energije, katere edini kupec je Komunalno podjetje Velenje. Komunalno podjetje Velenje s toplotno energijo oskrbuje 33 tisoč gospodinjstev in 600 gospodarskih subjektov, ki ne morejo koristiti drugega toplotnega vira. Mestna občina Velenje je zaradi nerazumnega zvišanja cene, katero plačujejo vsi uporabniki toplotne energije, želela izvedeti kakšne so podlage za izračun cene toplotne energije in s tem zaščititi javni interes. Zato smo na Agencijo za energijo naslovili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Zahtevali smo vpogled v celotno vlogo z vsemi prilogami družbe TEŠ za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in izdano odločbo Agencije za energijo k izhodiščni ceni toplote.

Družba TEŠ je ves čas postopka nasprotovala razkritju podatkov iz pogodb o ceni vhodnih energentov, saj je vse pogodbe označila kot poslovno skrivnost. S tem se nismo strinjali, saj po našem mnenju družba TEŠ sodi med zavezance po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ), za katere velja 6. a člen ZDIJZ, ki določa, da so ne glede na obstoj morebitnih izjem (poslovna skrivnost) javni osnovni podatki o sklenjenih pravnih poslih glede izdatkov poslovnega subjekta (TEŠ) za naročilo blaga. Tako je Agencija za energijo dovolila razkritje vsebine pogodb o ceni vhodnih energentov, vendar se družba TEŠ s takšno odločitvijo ni strinjala in je vložila pritožbo na Informacijskega pooblaščenca, ki je pritožbo družbe TEŠ zavrnil.

Informacijski pooblaščenec je v odgovoru poudaril, da je družba TEŠ oseba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, za katero je zakonodajalec določil večjo stopnjo transparentnosti. Prav zaradi tega je dostop do osnovnih podatkov iz pogodb o nakupu blaga podlaga, da se doseže boljši nadzor javnosti nad poslovanjem družbe. To je pomembno zlasti z vidika gospodarnega poslovanja, kar pomembno prispeva tudi k dvigu odgovornosti in integritete vodilih oseb družbe.