O-STA

Začeli s postopki za spremembo prostorskih aktov za možnost umestitve hotela na in ob Velenjskem jezeru - SZJ Mestne občine Velenje

Hotel na vodi

Velenje, 31. maj 2018 - Mestna občina Velenje je začela s postopki za spremembo prostorskih aktov za možnost umestitve hotela na in ob Velenjskem jezeru. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je včeraj, 30. maja, sprejel Sklepe o začetku sprememb in dopolnitev treh prostorskih aktov, v katere posega predvidena nova raba prostora. Sklepi so objavljeni v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 9/2018. Na vzhodnem delu Velenjskega jezera (med vrtičkarskim naseljem Kunta Kinte in golf igriščem) snujemo, na pobudo direktorja angleškega podjetja Planet Matters Ltd., Kenta Leslie Walwina, enega najbolj atraktivnih posegov v regiji. Idejni predlog je, da bi se na vodni površini Velenjskega jezera ob obročastem plavajočem pontonu zgradilo približno 45 apartmajskih hišk, na kopnem pa podzemni hotel ter približno 56 klasično grajenih malih turističnih apartmajev. Sprejetje sprememb in dopolnitev tangiranih prostorskih aktov bo podalo osnovo za pridobitev gradbenega dovoljenja in drugih dovoljenj s strani investitorjev.

Investitor želi v prostor dela jezera in objezerskih površin investirati celovito in ga dograditi s servisnim objektom, dodatnimi pešpotmi, prometnimi dostopi, načrtuje tudi prenovo golf igrišča z drugimi spremljajočimi vsebinami (avtor idejne zasnove je Greg Dubiel).

Skladno s terminskim planom, je v roku 45 dni predvidena izdelava strokovnih podlag, ki jih bo predložil investitor in bodo določile predvideno rabo prostora in celovito prikazale predvidene posege v prostor z vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo. Postopek sprememb in dopolnitev prostorskih aktov je vezan na veljavno zakonodajo, znotraj katerega bo na podlagi izdelanih strokovnih podlag potrebno pridobiti in upoštevati vse smernice nosilcev urejanja prostora, med katerimi sta najpomembnejša Direkcija za Vode Republike Slovenije in Agencija Republike Slovenije za okolje.

V fazi javne razgrnitve in javne obravnave sprememb prostorskih aktov bo sodelovala strokovna in laična javnost predvidoma v prvi polovici naslednjega leta.