O-STA

Neionizirna sevanja in zdravje: Mednarodno srečanje svetovalnega odbora v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (IAC WHO)

Portorož, 20. junij 2018 - Prek 60 znanstvenikov, predstavnikov vladnih agencij, raziskovalnih organizacij ter akademikov iz 25 držav se je danes zbralo v Portorožu v Hotelu Bernardin na mednarodnem srečanju Svetovalnega odbora za neionizirna sevanja, med katera spadajo tudi sevanja daljnovodov, mobilnih telefonov in UV sevanje. Glavni namen srečanja Svetovalnega odbora, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (IAC WHO) in bo trajalo do 22. junija, je pregledati rezultate najodmevnejših raziskav o vplivu neionizirnih sevanj na zdravje ter podati usmeritve za nadaljnje aktivnosti na področju varovanja zdravja pred tovrstnimi sevanji. Med drugim bodo izpostavili problem naraščanja razširjenosti in uporabe novih tehnologij, ki prinašajo nove scenarije izpostavljenosti ljudi, stroka pa na tem področju šele išče odgovore o morebitnih tveganjih za zdravje (brezžični prenos energije, električna vozila, nova brezžična omrežja...). Po drugi strani pa obstajajo jasni dokazi, da UV sevanje predstavlja nevarnost za zdravje ter da so še posebej ogroženi otroci. Zato WHO v sodelovanju z Mednarodno komisijo za neionizirna sevanja (ICNIRP), ki bo prvič predstavila nove mejne vrednosti za prebivalstvo, jasno priporočata, da države sprejmejo ustrezno zakonodajo

Neionizirna sevanja zajemajo nizkofrekvenčna električna in magnetna polja, ki nastajajo pri prenosu električne energije, visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja, ki jih oddajajo radijski oddajniki, mobilni telefoni in bazne postaje, ultravijolično sevanje, ki zajema sončno svetlobo, UV sevanje v solarijih in lasersko sevanje.

Dr. Emilie van Deventer, koordinatorka globalnega projekta o neionizirnih sevanjih in vodja programa pri WHO, bo predstavila trenutne trende v svetu glede novih tehnologij in zdravja. WHO beleži zmanjševanje obsega kakovostnih raziskav glede možnih vplivov različnih tehnologij na zdravje, medtem ko uporaba in razširjenost novih tehnologij in brezžičnih omrežij skokovito narašča. Zato pa stroka intenzivno išče odgovore o morebitnih tveganjih za zdravje. Ker obstajajo velike razlike in neskladja med ukrepi za obvladovanje tveganj in zakonodajo, v svetu prihaja do zaskrbljenosti javnosti in odpora do določenih tehnologij (daljnovodi, bazne postaje). Zato WHO namenja precejšnjo pozornost ozaveščanju glede znanstveno ugotovljenih tveganj za zdravje in spodbuja države, da čim prej sprejmejo ustrezno regulativo za nadzor nad neionizirnimi sevanji. To še posebno velja za UV sevanja in solarije (http://www.who.int/peh-emf/en/).

Dr. Eric van Rongen, predsednik Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), bo govoril o tem, da izpostavljenost neionizirnim sevanjem zaradi različnih naprav in virov lahko povzroča negativne vplive na zdravje in jo je zato potrebno omejiti. ICNIRP kot ključna neodvisna znanstvena organizacija sprejema mejne vrednosti, ki temeljijo na strogem znanstvenem pregledu razpoložljive literature. Prvič bodo javnosti predstavljene nove smernice za področje visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj, ki bodo nedvomno pomenile določene spremembe v varnostnih konceptih, še posebno v povezavi z brezžičnimi omrežji (www.icnirp.org). Posebno pozornost bo namenil različnim poročilom in mnenjem drugih nevladnih organizacij (npr. BioInitiative report), ki so neobjektivni, nepopolni in temeljijo na samovoljnem izboru referenčne literature, katerega namen je zgolj pokazati obstoj negativnih vplivov na zdravje. To pa dodatno zaostruje nepristransko razpravo o smernicah za znanstveno utemeljene mejne vrednosti in neupravičeno vnaša nemir in nezaupanje javnosti v te postopke.

Slovenski gostitelj srečanja, doc. dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja (INIS), bo predstavil najnovejšo študijo o izpostavljenosti prebivalstva visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (VF EMS) v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da so sevalne obremenitve na vseh izmerjenih lokacijah (60) v različnih mikro okoljih v Sloveniji nizke in precej pod mejnimi vrednostmi za I. območje varstva pred sevanji, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96). Najvišja izmerjena vrednost skupnih sevalnih obremenitev je znašala približno 7 odstotkov dovoljenih mejnih vrednosti za I. območje v mestih, 6 odstotkov v krajih in 2 odstotka na podeželju, povprečna vrednost sevalnih obremenitev pa je bila v vseh mikro okoljih pod 2 odstotkoma mejnih vrednosti. Vsi sistemi baznih postaj (v frekvenčnih pasovih 800, 900, 1800, 2100 in 2600 MHz) skupaj prispevajo v vseh tipih okolja več kot 90 odstotkov k skupnim sevalnim obremenitvam. Sevalne obremenitve v večjih mestih so skoraj 2-krat višje kot na podeželju. To je jasno razvidno tudi iz posodobljene e-karte obremenjenosti okolja z VF EMS, ki jo je izdelal INIS (www.inis.si). Po pričakovanjih pa bo nova generacija 5G ta razmerja glede sevalnih obremenitev precej spremenila.

Glavni zaključki srečanja:

· Obstajajo jasni dokazi, da UV sevanje predstavlja nevarnost za zdravje ter da so otroci še posebej ogroženi. Vsaka izpostavljenost UV sevanju, bodisi na soncu ali v solariju, pomeni povečano tveganje za pojav kožnega raka - še posebno melanoma. Potrebno se je izogibati močni izpostavljenosti UV sevanjem v skladu s priporočili za zaščito pred soncem in solariji, ki jih posredujejo WHO, ICNIRP in nacionalni zdravstveni organi po vsem svetu. Posebno pozornost je potrebno nameniti preventivnim programom promocije zdravja s področja varstva pred UV sevanjem za ciljne skupine - še posebno otroke in mladostnike. Poleg tega pa so poklicno izpostavljeni delavci na prostem lahko izpostavljeni najvišjim vrednostim UV, ki neposredno predstavljajo tveganje za zdravje.

· Opravljenih je bilo veliko raziskav o možnih vplivih nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj na zdravje. Opravljene epidemiološke študije kažejo na možno povezavo med izpostavljenostjo magnetnim poljem omrežne frekvence in povečanim tveganjem za pojav levkemije pri otrocih. Zato je tudi Svetovna zdravstvena organizacija razvrstila nizkofrekvenčna magnetna polja v skupino (2B) možnih kancerogenih snovi. Vendar pa ni prepričljivih eksperimentalnih dokazov o tem, da tovrstne izpostavljenosti lahko povzročajo katero koli vrsto raka pri otrocih.

· Na vseh področjih raziskav o povezavi med neionizirnim sevanjem in zdravjem so potrebne dodatne raziskave, ki bodo zapolnile vrzeli v znanju, predvsem o možnih mehanizmih interakcij neionizirnih sevanj z biološkimi sistemi. Prednostna naloga je pridobitev bolj celostnega znanja, še posebej o molekularnih procesih, povezanih z rakom in to ne le s področja raziskav neionizirnih sevanj, temveč usmerjenega v splošno varovanje zdravja, še posebno otrok.

Za dodatna vprašanja so na voljo:

dr. Emilie van Deventer-Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) - vodja programa

dr. Eric van Rongen-Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) - predsednik

doc. dr. Peter Gajšek-Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) - direktor

KONTAKT:

Peter Gajšek

Tel: 041 641 798

Peter.Gajsek@inis.si

www.inis.si