O-STA

Zamudne obresti - kdaj nam jih lahko zaračunajo?

Kdaj nam upravnik stanovanjskega bloka, komunalno podjetje, dobavitelj električne energije... lahko zaračunajo zamudne obresti, če ne plačamo pravočasno položnice?

Pravniki podjetja Data, d.o.o., opažajo, da podjetja potrošnikom (fizičnim osebam) pogosto zaračunajo zamudne obresti v nasprotju z zakoni. Naj bo upravnik stanovanjskega bloka, komunalno podjetje ali plačilo računa za elektriko - bodite pozorni, ali so zaračunane zamudne obresti v skladu z zakonom. V nasprotnem primeru jih namreč niste dolžni poravnati!

Poznamo kar nekaj primerov, ko so potrošnikom neupravičeno zaračunali (previsoke) obresti. Žal se je izkazalo, da laik z ugovori ne uspe doseči ničesar. Če se boste znašli v podobni situaciji, vam bodo v naši pravni službi z veseljem pomagali s pravnim svetovanjem in storitvami. Verjemite - pogosto šele dopis pravnika zaleže.

Fizičnim osebam lahko upravičeno zaračunajo zamudne obresti takrat, ko zamujajo s plačilom obveznosti. Do zamude v skladu z določilom Obligacijskega zakonika pride, če potrošnik ne izpolni obveznosti v roku, ki je določen za izpolnitev.

Ne morete plačtati vseh položnic?

Ugotavljate, da s svojo plačo ne morete plačati vseh položnic? Vabljeni na brezplačen seminar, kjer vam pomagamo ugotoviti, ali lahko s svojo poslovno idejo zaslužite.

In če je rok plačila praznik ali vikend?

Zakon o pravdnem postopku pravi: če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Zamudne obresti: višino določa Obligacijski zakonik

Če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, dolguje poleg glavnice še zamudne obresti. Obrestna mera zamudnih obresti znaša 8 odstotkov letno, če poseben zakon ne določa drugače. Zakon o varstvu potrošnikov celo izrecno poudarja: "Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se v primeru zamude pri plačilu s strani potrošnika kot pogodbene stranke ne sme dogovoriti uporabe višjih zamudnih obresti, kot jih določa obligacijski zakonik." Zakonite zamudne obresti lahko enostavno izračunate s pomočjo našega spletnega izračuna.

S samozaposlitvijo do več prihodkov

Samozaposlitevje dober način, da pridobite več prihodkov in lažje plačujete položnice. Vabimo vas k udeležbi na brezplačnih izobraževanjih, na katerih se boste že pred ustanovitvijo podjetja veliko naučili o podjetništvu. Na VEM točki Data lahko brezplačno in enostavno odprete s.p. ali d.o.o. V nadaljevanju podjetniške poti pa vam stojimo ob strani tudi z zanesljivimi računovodskimi storitvami in podjetniškim svetovanjem.

Javne storitve in dobrine: po zamudi najprej opomin

Kaj so javne dobrine in storitve?

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da so podjetja in druge organizacije, ki zagotavljajo potrošnikom javne storitve in dobrine, dolžni zagotoviti redno in kakovostno opravljanje storitev. Skrbeti morajo tudi za ustrezen razvoj in dvig kakovosti storitev. Kaj sploh so javne dobrine in storitve? To so na primer zagotavljanje električne energije, pitne vode, komunalnih dejavnosti (vodovod, odvoz smeti), RTV prispevek...

Če potrošnik pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev in dobrin zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ga mora upnik s pisnim opominom pozvati k izpolnitvi obveznosti. Določiti mu mora naknadni rok za izpolnitev, ki ne sme biti krajši od 15 dni, če drug zakon ne določa daljšega roka. Pred iztekom dodatnega roka za izpolnitev upnik ne sme prekiniti zagotavljanja javne storitve ali dobrine.

Spletno plačilo na dan valute

Kaj pa, če plačilo uredite na spletni banki na dan valute računa, nakazilo pa na račun prispe šele naslednji dan? Zakon o varstvu potrošnikov določa tako: "Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se denarna obveznost potrošnika, ki se plačuje s posredovanjem banke ali druge organizacije za plačilni promet, šteje za plačano z dnem, ko je potrošnik dal nalog taki organizaciji." V takem primeru vam torej ne smejo zaračunati zamudnih obresti.

Tudi zneski za stroške opominov so pogosto previsoki. Zakon o varstvu potrošnikov pravi, da stroški opomina v primeru zamude plačila potrošnika ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina. Prav tako ne smejo presegati višine zamudnih obresti. Zakonite zamudne obresti lahko enostavno izračunate s pomočjo našega spletnega izračuna.

Ste vi tisti, ki pošiljate opomine za plačila zapadlih obveznosti? Preberite, kdaj in kako pošiljati opomine!

Globe: do 1.200 evrov

Zakon o varstvu potrošnikov predvideva tudi globe: z globo 1.200 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

· pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev in dobrin, v primeru, ko potrošnik zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ne ravna v skladu z drugim odstavkom 3. člena (torej prekine zagotavljanje javne storitve ali dobrine pred iztekom naknadnega roka za poplačilo obveznosti, o katerem potrošnika obvesti v opominu),

· uporabi višje zamudne obresti, kot jih določa obligacijski zakonik,

· v primeru zamude potrošnika kot pogodbene stranke izda opomin, katerega stroški presežejo dejanske stroške izdelave in pošiljanja opomina oziroma višino zamudnih obresti.

Z globo 400 evrov pa se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori kakega od zgoraj naštetih prekrškov.

Pripravila: pravna služba podjetja Data, d.o.o.

Povezava: https://data.si/blog/2018/08/24/zamudne-obresti-kdaj-nam-jih-lahko-zaracunajo/