O-STA

Opravljanje dela pod vplivom alkohola - razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Delo pod vplivom alkohola je veliko pogostejši pojav, kot si želimo priznati. Neupoštevanje varnostnih ukrepov s strani delavcev predstavlja podlago za uvedbo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Med varnostne ukrepe sodi tudi prepoved opravljanja dela pod vplivom alkohola. Glede na težo in pogostost kršitev je lahko uveden postopek redne odpovedi ali izredne odpovedi. Glede na opredelitve v internih splošnih aktih delodajalca, pa lahko delodajalec tovrstne kršitve delavca obravnava v disciplinskem oziroma odškodninskem postopku.

Vinjenost na delovnem mestu vsekakor predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti. Takšno stanje vpliva na kognitivne sposobnosti človeka, s tem pa tudi na njegovo splošno, kot tudi delovno zmožnost in učinkovitost. Zato nedvomno predstavlja nevarnost tako za delavca, kot ostale delavce in delovni proces. Slednje velja tudi, če delavec opravlja objektivno gledano nevarno delo ali ne.

Kaj v zvezi z delom pod vplivom alkohola določajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu?

Delodajalec mora v skladu z delovno pravno zakonodajo in predpisi o varnosti in zdravju pri delu zagotavljati vsem delavcem varne delovne razmere. V kolikor delodajalec tega ne zagotovi, je v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri njem zaposleni delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji osebi.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu za delavca eksplicitno določa obveznost, da ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola. Ta zakon tudi določa, da delodajalec alkoholiziranost na delovnem mestu ugotavlja po postopku in na način, kot je določil s svojim internim aktom. Prav tako pa mora delodajalec vinjenega delavca, odstraniti z dela, delovnega mesta in delovnega procesa. V kolikor delodajalec tega ne stori, ga lahko inšpektor za delosankcionira za prekršek.

V letu 2017 so inšpektorji ugotovili 270 kršitev v zvezi s prepovedjo dela pod vplivom alkohola. Od tega se je 248 nanašalo na sprejetje internega akta, v 10 primerih pa so delavci opravljali delo pod vplivom alkohola.

Kako ravnati v primeru suma, da zaposleni dela pod vplivom alkohola?

V podjetju Data d.o.o svetujemo, da se v primeru ugotavljanja (testiranja) alkoholiziranosti z uporabo tehničnih pripomočkov uporabi, v primeru:

· če zaposleni uživa alkohol med delovnim časom;
· da preizkus alkoholiziranosti opravlja oseba, ki je za to ustrezno usposobljena in pooblaščena;
· da je alkotester ustrezno kalibriran, s čimer se tako zagotovi pravilnost meritvenega rezultata;
· da zaposleni preizkus opravi prostovoljno;
· da podpiše zapisnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu, s čimer izrecno potrdi, da s strinja s potekom preizkusa.

Če alkoholiziranost ni mogoče ugotoviti z uporabo tehničnih pripomočkov, jo je mogoče dokazati tudi na drug način, npr. s pričami.

Želite svetovanje, katere pravilnike morate obvezno sprejeti, da bi se izognili visokim globam? Potem pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.