O-STA

Način izrabe letnega dopusta - ali delavec lahko sam izbira kdaj bo koristil dopust?

O načinu izrabe letnega dopusta sicer odloča delodajalec, vendar je pri tem omejen z okoliščinami iz prvega odstavka 163. člena Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Okoliščine, ki jih mora delodajalec upoštevati pri določanju izrabe letnega dopusta, so:

· potrebe delovnega procesa,

· možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter

· družinske obveznosti delavca.

Te okoliščine omejujejo delodajalčevo pristojnost v zvezi z organiziranjem delovnega časa in letnega dopusta zaposlenih. Brez upoštevanja delavčevih možnosti za počitek in rekreacijo ter njegovih družinskih obveznosti delodajalec ne more enostransko odrejati delavcu koriščenja dopusta. To bi bilo izjemoma možno le zaradi utemeljenih potreb delovnega procesa. V kolikor se delodajalec teh pravil ne drži in mora delavec dopust izrabiti v nasprotju s temi pravili, pomeni takšno ravnanje delodajalca, kršenje pravic iz delovnega razmerja.

V skladu z ZDR-1, ima delavec pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi. V tem primeru mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Zakon torej v tem primeru pogojuje navedeno pravico delavca z dvema pogojema:

delavec mora o datumu obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. V tem primeru delavec ni dolžan delodajalca obvestiti o razlogih za takšno izrabo dopusta.

delodajalec delavcu napovedanega dopusta ne sme odreči, razen če bi odsotnost delavca ogrozila delovni proces. V slednjem primeru bi morala biti grožnja, ki bi pretila delovnemu procesu, resna in utemeljena. Delodajalec pa tudi ne bi mogel nadomestiti odsotnosti delavca z drugim delavcem ali na drug način.

Način izrabe letnega dopusta - Starši šoloobveznih otrok

Starši šoloobveznih otrok imajo v skladu z drugim odstavkom 163. člena ZDR-1 pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. Tudi v tem primeru mu delodajalec te pravice ne more odreči, če to resneje ne ogroža delovnega procesa.

Če delodajalec delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta v skladu z ZDR-1, se kaznuje z globo od 1.500 do 4.000 evrov.

Pravniki v podjetju Data d.o.o. svetujejo, da je priporočljivo pravice in obveznosti o letnem dopustu dodatno urediti v internem aktu podjetja. Namreč s pravilnikom o letnem dopustuse uredijo kriteriji za določitev dolžine in izrabe letnega dopusta za delavce v podjetju. Delodajalec mora pri sestavi pravilnika upoštevati določbe ZDR-1 in morebitno kolektivne pogodbo, ki ga zavezuje.

V kolikor menite, da vam delodajalec krši pravice iz delovnega razmerja, se lahko obrnete na pravne svetovalce Data d.o.o. Delodajalci pa, v kolikor potrebujete pravilnik o letnem dopustu, vam pravni svetovalci Data d.o.o. lahko tudi tega pripravijo.