O-STA

Rektorska konferenca Republike Slovenije, 23. 5. 2019 v prostorih Univerze v Novi Gorici

Rektorska konferenca Republike Slovenije
organizira dne 23. 5. 2019 v prostorih Univerze v Novi Gorici
v dvorcu Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava,

NACIONALNO KONFERENCO
z naslovom
Transformacija izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije

Letošnja konferenca na področju kakovosti v visokem šolstvu v organizaciji Rektorske konference Republike Slovenije, odgovarja na usmeritve Pariškega sporočila (Paris communiquŽ 2018) zadnje ministrske konference, ki je med ključne izzive visokega šolstva umestilo problem digitalizacije.

Na konferenci se bomo osredotočili na vprašanje transformacije izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije. Vprašanje predrugačenja vzgojno-izobraževalnega procesa bo v uvodnem govoru naslovil dr. Dominic Orr, ugledni raziskovalec iz raziskovalnega inštituta za ekonomiko izobraževanja (FIBS) v Berlinu, s predstavitvijo študije o tem, kakšne bodo značilnosti visokošolskega prostora v letu 2030. V nadaljevanju plenarnega dela bomo v soočenju različnih pogledov poskusili umestiti meje tehnološke podpore v prostor učenja. V popoldanskem delu konference bodo potekale štiri delavnice. Odprli bomo vprašanja razvoja in uporabe orodij informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v učenju in poučevanju, problematiko motiviranja študentov v digitaliziranem univerzitetnem okolju, ter vprašanja odprtih izobraževalnih virov in dostopanja do znanja preko inovativne tehnologije.

Pobude, ki se pojavljajo znotraj evropskega visokošolskega prostora, jasno kažejo, da so informacijske tehnologije od devetdesetih let prejšnjega stoletja vztrajno pridobivale na veljavi ne zgolj na splošno v družbi, temveč tudi znotraj procesov učenja in poučevanja v visokem šolstvu. Tako so se v terciarnem izobraževanju najprej uveljavili sistemi MOOC (množični odprti spletni tečaji) in OER (viri za prosto izobraževanje), ki se dopolnjujejo s pristopi kombiniranega študija in študija na daljavo ter kombiniranega neformalnega učenja.

Univerze in druge visokošolske organizacije bodo v prihodnje čedalje bolj izpostavljene izzivom učinkovitega uvajanja digitalizacije v visokošolske študijske procese, kar bo od njih zahtevalo odprtost in dovzetnost za spremembe v družbenem okolju in sposobnost hitrega prilagajanja na tehnološke in družbene spremembe v dobi digitalizacije. Le tako bodo lahko študentom nudile ustrezne kompetence in znanja za njihovo uspešno profesionalno vključevanje na trg dela v globalnem, digitaliziranem in hitro spreminjajočem se svetu.