O-STA

Podjetniki, ali ste izpolnili svojo dolžnost glede vpisa v Register dejanskih lastnikov? Globe so krepko visoke!

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih poslovnega subjekta. RDL je dostopen javnosti. Pravna podlaga, ki nalaga poslovnemu subjektu dolžnost vpisa podatke o svojem dejanskem lastniku v RDL, je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe je potrebno vpisati v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS).

Kdo je zavezan za vpis v RDL in kdo ne?

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL vpišejo:

· pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije,

· tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava.

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo (so torej izjema):

· enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe),

· neposredni in posredni proračunski uporabniki ter

· gospodarske družbe na organiziranem trgu.

Zakaj je potreben vpis?

· zaradi zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij,

· večje transparentnosti,

· varnosti pravnega prometa,

· preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v pravnem prometu.

Kdo lahko opravi vpis/ izbris iz RDL?

· lahko opravi zastopnik pravne osebe (mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika) ali

· pooblaščena oseba pravne osebe ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e-pooblastil AJPES ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika.

Kje se opravi vpis?

Vpis je možen prek aplikacije eRDL na spletni strani AJPES.

Kakšne so globe glede kršitve dolžnosti vpisa v Register dejanskih lastnikov?

V kolikor pravni subjekt vpisa ne opravi, stori prekršek po 3. točki 167. člena ZPPDFT-1.

Pravna oseba, ki krši to določbo je sankcionirana z globo od 6.000 do 60.000 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe pa je sankcionirana z globo od 400 do 2.000 EUR.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.