O-STA

Izumi ustvarjeni v delovnem razmerju - je delodajalec dolžan izplačati nagrado delavcu?

Zakon o izumih iz delovnega razmerja (ZPILDR) ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz izumov, ustvarjenih v delovnem razmerju. S tem področjem in ureditvijo v zakonu, se morajo seznaniti predvsem podjetja, ki imajo oddelke za raziskave in razvoj. In seveda, v kolikor izume ustvarijo delavci v času trajanja delovnega razmerja.

V skladu z ZPILDR gre za izum po tem zakonu, ki po predpisih, ki urejajo industrijsko lastnino, izpolnjuje pogoje za patentno varstvo ali za varstvo s patentom s skrajšanim trajanjem.

ZPILDR določa, da so izumi, ki jih ustvarjajo delavci, lahko službeni ali prosti.

Službeni izum je izum, ki je ustvarjen v času trajanja delovnega razmerja. Ta pa je lahko:

a) neposredni službeni izum. Ta je ustvarjen pri izpolnjevanju pogodbe o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi posebne pogodbe med delodajalcem in delavcem.

b) posredni službeni izum. Ta je ustvarjen pri opravljanju poklica, če so k nastanku izuma pretežno pripomogle izkušnje, ki si jih je delavec pridobil na delovnem mestu, ali sredstva, ki mu jih je delodajalec dal na razpolago.

Drugi izumi, ki so ustvarjeni v času trajanja delovnega razmerja, so prosti izumi. Z njimi lahko delavec prosto razpolaga.

Kakšne so pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev?

Delavec mora o izumu brez odlašanja pisno obvestiti delodajalca in jasno označiti, da gre za obvestilo. Po prejemu obvestila mora delodajalec pisno potrditi delavcu prejem obvestila o izumu. S prejemom obvestila o službenem izumu ima delodajalec pravico do popolnega prevzema izuma ali do omejenega prevzema izuma. Delodajalec je dolžan v 3 mesecih obvestiti delavca glede odločitve. Z vročitvijo pisne izjave delavcu, s katero delodajalec popolno prevzema službeni izum, preidejo na delodajalca vse pravice na izumu. Popolno prevzeti službeni izum mora delodajalec brez odlašanja prijaviti v Republiki Sloveniji za patent ali patent s skrajšanim trajanjem, razen ob določenih pogojih, ki jih predpisuje ZPILDR.

Ali je delodajalec dolžan izplačati nagrado delavcu?

V skladu s 16. členom ZPILDR delavec pridobi vedno pravico do primerne nagrade v primeru popolnega prevzema službenega izuma. Tudi v primeru omejenega prevzema službenega izuma, pridobi delavec pravico do primerne nagrade. Slednje takrat, ko delodajalec začne izkoriščati omejeno prevzeti službeni izum.

Za odmero nagrade so odločilni predvsem:

· gospodarska uporabnost službenega izuma,

· naloge delavca pri delodajalcu in

· delež delodajalca pri ustvaritvi izuma.

Področje nagrad ureja tudi Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja. Ta pravilnik določa natančnejša pravila za določitev primerne nagrade, ki pripada delavcu za izum, ustvarjen v delovnem razmerju. Vendar pa se ta Pravilnik uporablja le, če je za delavca ugodnejši kot določbe kolektivnih pogodb ali pogodbe o zaposlitvi.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.