O-STA

Zaščitene kategorije delavcev - kdo so?

Določene kategorije delavcev potrebujejo posebno varstvo, saj so zaradi določenih okoliščin bolj ranljivi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v posebnem poglavju obravnava zaščitene kategorije delavcev.

Med zaščitene kategorije delavcev ZDR-1 v posebnem poglavju našteva:

· ženske (izključno glede opravljanja podzemnih del v rudnikih)
· nosečnice in starši
· delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti
· invalidi
· starejši delavci

Varstvo žensk:

Zakon ureja prepoved opravljanja podzemnih del in določa, da delavke ne smejo opravljati podzemnih del v rudnikih. Le v izjemnih primerih, ki so taksativno našteti v ZDR-1, je določeno, da lahko ženske opravljajo tudi ta dela (npr. vodilne osebe, osebe zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah).

Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva:

· zakon določa, da delodajalec v času trajanja delovnega razmerja (enako pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi) ne sme zahtevati ali iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke. Izjemoma, če to sama dovoli zaradi uveljavljanja pravic v času nosečnosti;
· zakon določa prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja;
· posebno varstvo med nosečnostjo in starševstvom je zagotovljeno tudi v zvezi z nočnim delom in nadurnim delom. Zakon določa, da delavec, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem;
· zakon zagotavlja pravico do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega časa delavcu zaradi izrabe starševskega dopusta.

Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti:

· zakon taksativno našteva dela, ki se ne smejo naložiti delavcu, ki še ni dopolnil 18 let;
· ne sme se jim naložiti nadurnega dela;
· prepoved opravljanja nočnega dela;
· ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem delovnih dni.

Varstvo invalidov:

· zagotovljeno je varstvo tako delovnih invalidov kot tudi invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida;
· delovnemu invalidu se na podlagi preostale delovne zmožnosti zagotavlja pravice iz invalidskega zavarovanja;
· ZDR-1 še v ostalih določba ureja varstvo invalidov (odklonitev napotitve v tujino zaradi invalidnosti, trajanja letnega dopusta, prepoved diskriminacije,...).

Varstvo starejših delavcev:

· to so delavci, ki so starejši od 55 let;
· ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega, če se delno upokoji;
· starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Zgoraj navedene zaščitene kategorije delavcev so predvsem zaščitene v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V zvezi s temi pravicami delavcev je podrobneje pojasnjeno v določbah glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Poleg ZDR-1 pa to kategorijo delavcev definira tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Ta zakon določa, da mora delodajalec posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.