O-STA

Pogodbena kazen - v katerih primerih je lahko dogovorjena?

Pogodbena kazen je institut obligacijskega prava, ki služi predvsem zavarovanju oziroma utrditvi obveznosti, ki jih stranki dogovorita z medsebojno pogodbo. Potrebujete pomoč pri sestavljanju pogodb? Obrnite se na pravne strokovnjake v Dati!

Stranki se tako s pogodbo lahko dogovorita, da bo ena stranka plačala drugi določen denarni znesek ali preskrbela kakšno drugo premoženjsko korist, če ne bo izpolnila svoje obveznosti ali če bo zamudila z izpolnitvijo obveznosti. Če iz pogodbe ne izhaja kaj drugega, se šteje, da je kazen dogovorjena za primer, če stranka zamudi z izpolnitvijo.

Pogodbena kazen tako predstavlja nek (večinoma) denarni znesek, ki ga bo nasprotni stranki dolžna plačati stranka, ki svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnila ali jo bo izpolnila z zamudo.

Pomembno pa je opozoriti, da pogodbena kazen ne more biti dogovorjena za denarne obveznosti. Pravni nasveti so za podjetje zlata vredni!

Pogodbena kazen in odškodnina

Če je dogovorjena pogodbena kazen, jo je stranka, ki je kršila svoje pogodbene obveznosti, dolžna plačati ne glede na to ali je nasprotni stranki s tem dejansko nastala škoda. Tukaj najdemo tudi bistveno razliko med pogodbeno kaznijo in odškodnino. Da bi bila stranka upravičena do odškodnine, morajo namreč biti podane vse predpostavke odškodninske odgovornosti. Te pa so: škoda, nedovoljeno ravnanje povzročitelja, vzročna zveza med tem ravnanjem in škodo, odgovornost povzročitelja.

Upravičena stranka ima pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi v primeru, ko ta presega višino škode, ki ji je nastala. Še več, pogodbeno kazen lahko zahteva tudi, če ji škoda sploh ni nastala. Pomembno je le, da je bila pogodbena kazen dogovorjena s pogodbo in da nasprotna stranka svoje obveznosti ni (pravočasno) izpolnila. Seveda pa stranka ne more zahtevati pogodbene kazni, če je do neizpolnitve prišlo iz vzroka, za katerega nasprotna stranka ni odgovorna.

Če pa je škoda, ki je upravičeni stranki nastala, večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati še razliko do popolne odškodnine.

Določanje pogodbene kazni v pogodbi

Stranki lahko poljubno določita višino kazni, bodisi v skupnem znesku, v odstotku, za vsak dan zamude ali kako drugače. Na dolžnikovo zahtevo lahko sodišče zmanjša pogodbeno kazen, če je glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti nesorazmerno visoka.

Pravice upnika

Če je kazen dogovorjena za primer neizpolnitve obveznosti, lahko upnik zahteva bodisi izpolnitev obveznosti bodisi plačilo pogodbene kazni.

Če zahteva plačilo pogodbene kazni, izgubi pravico zahtevati izpolnitev obveznosti.

Če je kazen dogovorjena za primer neizpolnitve, dolžnik nima pravice plačati pogodbeno kazen in odstopiti od pogodbe. Izjemoma je to mogoče, če je bil to namen pogodbenikov, ko sta se za kazen dogovorila.

Kadar je kazen dogovorjena za primer zamude z izpolnitvijo, ima upnik pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot tudi pogodbeno kazen.

Če je upnik sprejel izpolnitev obveznosti, ni pa nemudoma sporočil dolžniku, da si pridržuje tudi pravico do pogodbene kazni, ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.