O-STA

Neutemeljeni odpovedni razlogi in varstvo delavcev

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 90. členu našteva okoliščine, ki v nobenem primeru ne morejo biti utemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za t.i. absolutno neutemeljeni odpovedni razlogi. Vendar pa to še ne pomeni, da so vsi drugi razlogi, ki niso taksativno našteti v tem členu, utemeljeni. Namreč odpoved delovnega razmerja mora biti vedno utemeljena. Delodajalec mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Rezervirajte si termin za pravno svetovanje s spletnim obrazcem ali nas pokličite na +386 (0)1 6001 530.

Utemeljeni odpovedni razlogi

Kot razloge za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca ZDR-1 določa naslednje:

- poslovni razlog (npr. prenehanje potreb po opravljanju določenega dela zaradi ekonomskih razlogov),
- razlog nesposobnosti (npr. nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov),
- krivdni razlog (npr. kršenje pogodbene obveznosti),
- nezmožnost za delo zaradi invalidnosti,
- neuspešno opravljeno poskusno delo.

Neutemeljeni odpovedni razlogi

Kateri so neutemeljeni odpovedni razlogi, ki jih našteva ZDR-1:

- začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,
- vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom,
- članstvo v sindikatu,
- udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,
- udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,
- udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,
- kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,
- sprememba delodajalca,
- rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo (diskriminacije),
- sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju.

Varstvo delavcev

Kakšno varstvo imajo delavci v primeru podanega neutemeljenega razloga odpovedi pogodbe o zaposlitvi?

Delavec ima pravico do sodnega varstva v roku 30 dni od dneva vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred pristojnim delovnim sodiščem. Poleg slednjega pa lahko delavec kršitev prijavi tudi Inšpektoratu RS za delo.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.