O-STA

Gradivo za novinarsko konferenco Mestne občine Velenje pred začetkom novega šolskega leta

Novinarska konferenca pred začetkom novega šolskega leta, ponedeljek, 26. 8. 2019, ob 10. uri v Vili Bianci

VRTEC VELENJE

Število otrok in oddelkov v Vrtcu Velenje

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20*


1251

1338

1337

1339

1381

1359

1394

1439

1445

1420


70

75

76

76

79

77

79

82

83

84

*Predviden vpis otrok v Vrtec Velenje 1. septembra 2019

Število otrok v Vrtcu Velenje se je v zadnjih desetih letih konstantno povečevalo, razen izjeme z rahlim padcem v začetku šolskega leta 2015/16. Za šolsko leto 2019/20 je vpisanih 1420 otrok, razporejenih v 84 oddelkov, kar pomeni, da bo število oddelkov s 1. 9. 2019 večje za en oddelek v primerjavi z začetkom lanskega šolskega leta. Število otrok je odvisno od strukture oddelkov, poleg tega je potrebno upoštevati nižji normativ treh razvojnih oddelkov. V Vrtcu Velenje je zaposlenih 179 oseb vzgojnega kadra, vseh zaposlenih je 219.

Vrtec Velenje je v šolskem letu 2018/19 na osnovi vpisa otroke razporedil v 83 oddelkov, od tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 82 oddelkov dnevnega programa in en oddelek poldnevnega programa v okoliški enoti. V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok povečalo za 4 oddelke. V enoti Vrtiljak je bil januarja 2019 odprt oddelek za najmlajše otroke, nato so sledili še trije novi oddelki, in sicer: 15. februarja 2019 v Lučki, 1. aprila v Najdihojci in 1. maja v Vrtiljaku.

Na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bilo v letu 2018/19 vključenih 36 otrok v redne oddelke in 11 otrok v razvojni oddelek. Mobilna specialna pedagoginja vrtca skrbi za obravnave znotraj vseh enot, dodatno strokovno pomoč pa izvaja še 9 zunanjih izvajalcev (specialni pedagogi, socialni pedagogi, logopedi). Enega otroka v rednem oddelku skozi vzgojni proces dnevno spremlja spremljevalec, tako kot je zahtevano v odločbi za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Vrtec Velenje je ob koncu šolskega leta (maj, junij 2019) štel kar 1494 otrok in je eden največjih slovenskih vrtcev, ki deluje na 18 lokacijah. Vanj so vključeni otroci od enajstih mesecev do šestega leta starosti. Za prihodnje šolsko leto ohranjajo po dva oddelka vrtca v prostorih osnovnih šol Livada, Šalek in Gustava Šiliha. Na OŠ Gorica in OŠ Antona Aškerca pa so zaradi povečanega števila osnovnošolskih otrok lahko obdržali le po en oddelek 5-6-letnih otrok. Strokovni delavci vrtca, ki delujejo v oddelkih na osnovnih šolah, se dobro povezujejo z učitelji, predvsem se ustvarja pomembna povezava med šolo in vrtcem, kar je vsekakor pomembno za prehod otrok iz predšolskega v šolsko obdobje. Ohranili bodo tudi prostore v Tilnovem domu v Šentilju, prav tako pa je bila razširjena tudi enota Vrtiljak, h kateri so poleg že obstoječe modularne enote na drugem delu objekta priključili modularni enoti za 2 oddelka otrok s pripadajočimi prostori. V Vinski Gori se bo s 1. septembrom odprl nov 6-oddelčni vrtec, v katerem bo z novim šolskim letom delovalo 5 polnih oddelkov z 80 vključenimi otroki.

Kljub temu da v naslednjem šolskem letu podružnična šola ne bo delovala, se v Cirkovcah še ohranja oddelek vrtca s poldnevnim programom in šestimi vključenimi otroki.

Za šolsko leto 2019/20 so vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje. V oddelkih še ostaja nekaj prostih mest, v katere lahko vključijo otroke vseh starosti, predvsem otroke drugega starostnega obdobja.

Objekti vrtca so dobro vzdrževani, postopoma se izvajajo manjše prenove, kjer je to potrebno. Tudi prostorski normativ 3 m2 igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje še ni dosežen, zato se zagotavljajo dodatne prostorske možnosti. Mestna občina Velenje je za Vrtec Velenje pridobila od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport soglasje k sklepu Mestne občine Velenje za uporabo manjšega prostorskega normativa, kot to določa zakonodaja; soglasje poteče konec prihodnjega šolskega leta, torej 31. 8. 2021.

V letošnjem letu Mestna občina Velenje izvaja večja investicijska dela na objektih Vrtca Velenje, in sicer:

 • novogradnja enote Mlinček v Vinski Gori (javno-zasebno partnerstvo), vrednost investicije je 2.806.220 evrov - MO Velenje bo zasebnemu partnerju do leta 2033 plačevala nadomestilo za uporabo prostorov;

 • menjava vhodnih vrat na igriščih enot Vrtiljak, Tinkara, Lučka (16.366 evrov);

 • sanacija stopnišča v enoti Ciciban (4.148 evrov);

 • 8 klimatskih naprav za igralnice in pisarne v enotah Lučka, Vrtiljak in Tinkara (8.510,40 evra);

 • sanacija plošč pred Vilo Mojca (predvidenih 26.000 evrov);

 • postavitev dveh novih igral v enoti Vrtiljaku in enoti Sonček v Šentilju (15.492,41 evra);

 • geodetski načrt za enoto Lučka (732 evrov);

 • vgradnja novega plinohrama za kuhinjo v enoti Lučka (3.281 evrov);

 • izdelava tehnološkega načrta za kuhinjo v enoti Lučka (1.830 evrov);

 • izdelava PZI dokumentacije za kuhinjo v enoti Lučka (8.357 evrov);

 • izdelava PZI dokumentacije za zunanja dela v enoti Lučka (10.736 evrov);

 • izvedba potrebnih del za preprečitev zamakanja meteorne vode v enoti Lučka (predvidoma 25.000 evrov)

Več kot 100.000 evrov bo namenjenih za obnovitvena in vzdrževalna dela ter igrala na področju otroškega varstva (brez vrtca Vinska Gora). V planu je bila celotna prenova kuhinje v enoti Lučka. Po posvetu s strokovnjaki in po izdelavi projektov smo ugotovili, da gre za izjemno zahtevno delo. Kuhinja je namreč v kletnih prostorih poslopja, ki leži v neposredni bližini reke Pake, zato je treba preprečiti morebiten vdor vode. Odločili smo se, da se kuhinja v letošnjem letu sanira le delno, dokončno pa v naslednjem letu.

Na področju vzdrževanja objektov so bila v Vrtcu Velenje iz lastnih sredstev Vrtca Velenje, v letošnjem letu opravljena naslednja dela v skupnem znesku 12.706,15 evra:

 • izdelava in montaža zaščit za radiatorje;

 • sanacija kuhinjskih prostorov v enoti Jakec;

 • beljenje in sanacija sten v vseh enotah;

 • urejanje kletnih prostorov za arhiv v enoti Jakec;

 • menjava vodovodne cevi v enoti Jakec;

 • sanacija strešnih obrob v enoti Tinkara;

 • obnova peskovnikov v Jakcu, Cicibanu, Vili Mojca;

 • popravilo inštalacij in elektro omarice v Jurčku;

 • povečanje električne priključne moči v Vrtiljaku;

Iz sredstev vrtca so nabavili tudi opremo v vrednosti 12.503,41 evra:

 • namestitev gumirane podlage v enoti Ciciban;

 • nabava trokadera in pipe (Lučka);

 • nabava kuhinjske posode in drobnega inventarja;

 • nabava garderobnih omar za kuharsko osebje v Vrtiljaku;

 • pralni in sušilni stroj v enoti Lučka;

 • nove gugalnice v enoti Tinkara;

 • protipožarna oprema.

Vsako leto je poskrbljeno, da otroke na začetku šolskega leta pričakajo enote dobro vzdrževane. Hišniki opravijo manjša vzdrževalna dela, kot so beljenje prostorov, barvanje rekvizitov, urejanje okolice in igralnih površin.

Osnovno poslanstvo Vrtca Velenje ostaja še naprej zagotavljanje kakovostnega in strokovno ustreznega vzgojno-izobraževalnega dela za vse otroke, ki so vključeni v vrtec. Z ustreznimi pristopi je poskrbljeno za spodbude, ki pri otrocih ohranjajo in spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in kritičnost. Na ta način vrtec pomaga staršem pri postavljanju osnov za vseživljenjsko učenje njihovih otrok.

Ker se kažejo pozitivni učinki vrtca le takrat, ko so vrtci kakovostni, je najpomembnejši vidik, na katerega so v Vrtcu Velenje pozorni, zagotavljanje kakovosti njihovega strokovnega dela.

Vrtec Velenje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Velenje že tretje leto izvaja projekt Neverjetna leta - treningi starševstva, ki predstavlja dokazano učinkovito orodje pri preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav pri otrocih, pri krepitvi njihovih socialnih veščin, samokontroli in čustvenem izražanju. Še vedno poteka po enotah družinska rekreacija otrok skupaj s starši. Tako projekt Neverjetna leta, ki ga delno sofinancira Ministrstvo za zdravje, kot tudi družinska rekreacija sta za starše popolnoma brezplačna, saj ju financira Mestna občina Velenje.

Ob koncu leta v vrtcu preverijo zadovoljstvo staršev z delovanjem vrtca. Pobude in predloge poskušajo vnašati v načrtovanje za naslednje šolsko leto, kjer so lahko izboljšave ali spremembe že vidne in je tako prispevek staršev upoštevan.

OSNOVNE ŠOLE

Osnovne šole v Mestni občini Velenje bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 3.155 učencev (v šolskem letu 2018/2019 jih je bilo 3.071), od tega 379 prvošolcev (v šolskem letu 2018/2019 jih je bilo prav tako 379).

Šola

Število vseh učencev

2019/2020

Število oddelkov

2019/2020

Število prvošolcev na dan 26.8.2019


Število vseh učencev

2018/2019

Število oddelkov 2018/2019

Število prvošolcev na dan 1.9.2018

AA - matična

486

21

33

505

21

50

Pesje

54

4

13

59

4

14

OŠ AA

540

25

46

564

25

64

GO - matična

510

22

60

496

21

64

Vinska Gora

72

5

20

64

5

14

OŠ GO

582

27

80

560

26

78

GŠ - matična

484

20

64

472

19

51

Šentilj

65

4

14

52

3

19

OŠ GŠ

549

24

78

524

22

70

LI - matična

471

19

44

457

19

51

Cirkovce

/

/

/

/

/

/

Škale

38

3

8

37

2

8

OŠ LI

509

22

52

494

21

59

MPT - matična

426

19

48

414

18

51

Plešivec

15

2

4

12

2

3

OŠ MPT

441

21

52

426

20

54

OŠ ŠA

421

19

63

395

18

51

CVIU

113

17

8

108

16

3

Vse šole v Mestni občini Velenje

3155

155

379

3071

148

379


OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA

OŠ Antona Aškerca Velenje bo v novem šolskem letu obiskovalo 486 učencev v 21 oddelkih na centralni šoli in 54 učencev v 4 oddelkih na podružnični šoli v Pesju. Skupaj jih bo 540. V novo šolsko leto bo prvič zakorakalo 33 prvošolcev na centralni šoli v dveh oddelkih in 13 prvošolcev na podružnici v Pesju v samostojnem oddelku.

Učence bo poučevalo 48 pedagoških delavcev.

Investicije in vzdrževanje v tem letu:

 • zamenjava talne keramike in kanalizacijskih jaškov v kletnih prostorih šole;

 • zamenjava ventilov v sanitarijah v kletnih prostorih;

 • nakup garderobnih omaric;

 • sanacija keramike v knjižnici;

 • nakup miz in stolov za učilnico gospodinjstva;

 • dokup IKT opreme (računalniki z monitorji, prenosniki, tablice);

 • sanacija odtokov v kuhinji centralne šole;

 • sanacija sanitarij in umivalnic na podružnici v Pesju;

 • beljenje prostorov šole.

Projekti in prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020:

 • Mavrica prijateljstva med generacijami;

 • okoljski projekti (podnebne spremembe);

 • natečaji: Evropa v šoli, Likovni svet otrok, Grafični bienale, Ex tempore Kostanjevica na Krki, Jamnikova kiparska kolonija, Mala Napotnikova kiparska kolonija;

 • Podarim se veselim, Pokloni zvezek, Junaki našega časa, Mala atletska olimpijada, Naj talenti, Beremo z varovanci DVO, Varno na kolesu, Bazar, delavnice za nadarjene učence - Native speaker, poletna šola angleščine (Nativer speaker);

 • izvajanje NTC učenja v 1. in 2. VIO v povezavi s poučevanjem tujega jezika angleščina (ciljno načrtovanje pouka, IKT);

 • vključitev v mednarodni projekt "ATS STEM - Assessment of Transversal Skills on STEM - področje naravoslovja, tehnike, kemije in matematike (projekt odobren junija 2019);

 • organizacija in izvedba enodnevnega tabora za nadarjene učence;

 • organizacija strokovnih ekskurzij za učence (Malta, Celovec);

 • sodelovanje v projektu Branju prijazna občina (promocija dobrih praks, bralna pismenost, spodbujanje branja);

 • NOVO: projekti razrednih in strokovnih aktivov: Beremo med brezami, Drevo pripoveduje; knjižnica in galerija na prostem; prijateljska druženja med šolami; Podarjamo vam nasmeh in sonce v sodelovanju z NIVEO in MZPM Velenje; literarni večeri z nadarjenimi učenci in gosti; PRO and CONTRA; Mavrični plesi; Noč branja; Pestrost voda; Gradimo družbo prihodnosti v okviru projekta prostovoljstvo in Junaki našega časa; Med valovi - simbioza glasbe in giba;

 • Teden vseživljenjskega učenja v sodelovanju z Ljudsko univerzo Velenje.

OSNOVNA ŠOLA GORICA

Osnovno šolo Gorica bo v novem šolskem letu obiskovalo skupaj 582 učencev. Na matični šoli bodo imeli 510 učencev in 22 oddelkov, v POŠ Vinska Gora pa 72 učencev in 5 oddelkov.

Prvi razred bo na matični šoli obiskovalo 60 učencev, v POŠ Vinska Gora pa 20 učencev.

Na šoli bo 49 strokovnih delavcev.

Investicije in vzdrževanje v tem letu:

 • izvedla so se dodatna dela ob izgradnji vrtca Mlinček v Vinski Gori - nova meteorna kanalizacija in ureditev prometne infrastrukture ter zunanje ureditve dostopov do doma KS, POŠ Vinska Gora in enote Mlinček;

 • obnova sanitarij za delavce šole na centralni šoli;

 • obnova strelovoda;

 • zamenjava prekucnika v kuhinji;

 • obnova razsvetljave v dveh učilnicah;

 • urejanje arhiva;

 • dokup šolskih miz, stolov in omar;

 • ureditev centralnega zaklepanja;

 • dokup IKT tehnologije v okviru razpisa SIO2020;

 • generalno čiščenje in beljenje centralne šole;

 • obnova sanitarij za delavce na POŠ Vinska Gora;

 • obnova sanitarij za učence POŠ Vinska Gora;

 • obnova umivalnikov v učilnici 1. razreda POŠ Vinska Gora;

 • generalno čiščenje POŠ Vinska Gora.

Projekti in prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020:

 • priprava občinske proslave ob dnevu reformacije;

 • Naj znanje postane vrednota - dvig učnega uspeha in rezultatov NPZ;

 • Dan zdrave šole;

 • Bonton za vse;

 • Velenje - 60 let;

 • sprememba dnevnega šolskega časa;

 • redna skrb za manj plastike na vseh področjih dela in življenja;

 • projekt Rastem s knjigo;

 • Zlati sonček v 1.-3. r.;

 • literarni, likovni in drugi natečaji;

 • Prometna kača v 5. r.;

 • Policist Leon svetuje;

 • Pasavček;

 • Revija otroških in mladinskih pevskih zborov - Pozdrav pomladi, ki se je bodo udeležili kar štirje zbori;

 • Zdrava šola;

 • Kulturna šola;

 • Otroška olimpijada;

 • Naučimo se smučati;

 • Tradicionalni slovenski zajtrk, 15. 11. 2019;

 • Shema šolskega sadja in zelenjave;

 • Bralna pismenost;

 • Šolski zeliščni vrt;

 • Tečem za zabavo, gibanje je zdravo;

 • Velenje 60 let;

 • Državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi.

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA

Na Osnovni šoli Gustava Šiliha bodo imeli v šolskem letu 2019/20 skupaj 549 učencev.

Na matični šoli bo 484 učencev, na podružnični šoli v Šentilju bo 65 učencev. Vpisanih je 78 prvošolcev - 64 na matični šoli in 14 na podružnici.

Pouk bo potekal v 20 oddelkih na matični šoli in 4 oddelkih na podružnični šoli (kombinacija 3. in 4. razred), skupaj bo 24 oddelkov.

Na šoli je 46 strokovnih delavcev.

Investicije in vzdrževanje v tem letu:

 • postavitev nove knjižnice v avli matične šole;

 • sprotna vzdrževalna dela;

 • posodobitev WI-FI omrežja na centralni in podružnični šoli;

 • celotna ureditev učilnice za likovni pouk (tla, zamenjava radiatorjev, vodovodne instalacije);

 • celotna ureditev učilnice za prvi razred;

 • nabava pohištva za učilnice na centralni in podružnični šoli;

 • ureditev in sanacija tal v učilnicah na POŠ Šentilj;

 • sanacija zunanjega kanalizacijskega sistema na POŠ Šentilj;

 • vzdrževalna dela na podružnici (beljenje, popravila);

 • prezidava šolske knjižnice v dve učilnici na POŠ Šentilj;

 • sanacija hribine nad POŠ Šentilj - preprečitev zamakanja z novim drenažnim sistemom.

Projekti in prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020:

 • Priprava konference Iz učilnice v učilnico, ki bo novembra 2019 v Velenju. Tema konference bo predstavitev dosežkov s področja sodobnih oblik poučevanja. Na predavanja in praktične delavnice se bodo lahko prijavili učitelji iz vse Slovenije. Izvajalci izobraževanja bodo učitelji praktiki, zaposleni na OŠ GŠ skupaj z ZRSŠ.

 • Projekt Kakovost: OŠ Gustava Šiliha Velenje je bila izbrana kot razvojna šola v projekt Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni poskus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Izsledke projekta bodo predstavljali na tematskih delavnicah in konferencah.

 • Projekt POGUM: v šolskem letu 2019/20 imajo s strani ZŠRS odobren in financiran projekt, ki ga bodo v tem šolskem letu pričeli aktivno izvajati.

 • Interni projekti: Gustavka ima talent, Gusti hodi, Sprejem prvošolcev, Sprejem pri ravnateljici, Prvi šolski dan, Veliki brat, velika sestra, Z roko v roki na poti druženja.

 • Zdrava šola.

 • EKO šola.

 • Kulturna šola.

OSNOVNA ŠOLA LIVADA

Na Osnovni šoli Livada s podružnico v Škalah bo v šolskem letu 2019/2020 509 učencev in učenk, od tega 471 na Livadi, 38 pa na podružnici v Škalah. Podružnica v Cirkovcah bo že drugo leto začasno zaprta. Vzrok za začasno zaprtje je premajhno število učencev, ki bi obiskovali podružnico.

V prvi razred bo vstopilo 52 prvošolcev in prvošolk. Na Livadi bo šolski prag prestopilo 44 prvošolcev in prvošolk, 8 na podružnici v Škalah.

Pouk bodo izvajali v 22 oddelkih. 19 oddelkov bo na Livadi, 3 oddelki v Škalah. V Škalah bodo izvajali, glede na normative in standarde, pouk v kombiniranem oddelku prvi in drugi razred ter samostojna tretji in četrti razred.

V novem šolskem letu bo zaposlenih 43 strokovnih delavcev.

Investicije in vzdrževanje v tem letu:

 • na POŠ Škale popolna obnova sanitarij;

 • namestitev strelovoda na matični šoli;

 • zamenjava stolov in miz v mali jedilnici;

 • sanacija zunanjih stebrov na telovadnici šole;

 • nakup pregradne zavese v telovadnici;

 • zamenjava zaščitne mreže na šolskem igrišču;

 • v okviru projekta SIO 2020 dokup IKT opreme;

 • pleskanje učilnic;

 • manjša dela na elektro in strojnih inštalacijah;

 • nov plinski kotel ter plinski in električni štedilnik za kuhinjo.

Projekti in prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020:

V novem šolskem letu bodo nadaljevali z že utečenimi šolskimi projekti in nalogami, posebno skrb bodo namenili projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih). Namen projekta je krepitev kompetenc podjetnosti. Nadaljevali bodo s preventivnim programom Safe.si, programom za krepitev celostnega razvoja učencev in strpne, nenasilne medsebojne komunikacije. Spodbujali in krepili bodo medgeneracijsko sodelovanje, izvajali dobro vpeljano prostovoljno delo na področju medvrstniške pomoči s širitvijo še na druga področja prostovoljstva. V pouk bodo uvajali poučevanje po metodi NTC in formativno spremljanje, pri vseh učencih pa krepili njihova močna področja v okviru ustaljenih oblik in drugih oblik obogatitvenega programa.

OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA

Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda bo v šolskem letu 2019/20 obiskovalo 441 učencev, od tega 426 učencev na matični šoli in 15 učencev na POŠ Plešivec.

Število vpisanih prvošolcev je 48 na centralni šoli ter 4 učenci na POŠ Plešivec.

Na centralni šoli bo 19 oddelkov in 2 kombinirana oddelka (1., 2. in 3., 4. razred) na POŠ Plešivec.

Na OŠ Mihe Pintarja Toleda bo v tem šolskem letu zaposlenih 39 strokovnih delavcev.

Investicije in vzdrževanje v tem letu:

 • energetska sanacija POŠ Plešivec;

 • pleskanje hodnikov in dveh učilnic na centralni šoli;

 • posodobitev IKT opreme v sklopu razpisa SIO2020 (osebni računalniki za razrede, projektorji);

 • postavitev WLAN omrežja;

 • posodobitev opreme in pohištva v učilnicah;

 • nakup peči za glinene izdelke;

 • nakup opreme za kuhinjo;

 • sanacija napušča na matični šoli.

Projekti in prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020:

 • zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih in obšolskih dejavnosti; skozi zagotavljanje pestre ponudbe interesnih dejavnosti in popoldanskih aktivnosti, ki se bodo odvijale na šoli, spodbujati celovit razvoj učenčeve osebnosti z zavedanjem odgovornosti in spoštovanja do soljudi in narave;

 • uvajanje inovativnih pristopov v pouk;

 • aktivni odmor;

 • tutorstvo med učenci;

 • "Bodimo odgovorni" - razvijanje pozitivne samopodobe učencev, komunikacije med učenci;

 • reševanje konfliktnih situacij;

 • nadaljevanje izmenjave učencev z OŠ Safvet-beg Bašagić iz Sarajeva;

 • priprava glasbeno-gledališke predstave;

 • obeležitev 60-letnice OŠ Mihe Pintarja Toleda.

OSNOVNA ŠOLA ŠALEK

V šolskem letu 2019/2020 bo Osnovno šolo Šalek obiskovalo 421 učencev, ki bodo razporejeni v 19 oddelkov.

Prvič bo v šolske klopi sedlo 63 učencev, razporejenih v tri oddelke.

Na OŠ Šalek je 33 pedagoških delavcev, vseh zaposlenih je 48.

Investicije in vzdrževanje v tem letu:

  • menjava oken v učilnici tujega jezika;

  • ureditev zbornice po izlivu vode in poškodbi dotrajanih cevi (menjava talnih oblog in beljenje);

  • ureditev novih vodovodnih inštalacij in odtokov na vzhodni strani šole;

  • preureditev in posodobitev šolskih ur in zvonjenja;

  • ureditev učilnice za pouk v 1. razredu;

  • menjava zaščitne mreže v telovadnici;

  • menjava lesenih oblog na klopeh na šolskem dvorišču;

  • menjava poškodovanih stropnih oblog v kletnih prostorih;

  • redna vzdrževalna dela, beljenje hodnikov, nekaterih učilnic.

Projekti in prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020:

  • sodelovanje v programu Neverjetna leta,

  • izvajanje popoldanskih delavnic za učence Živahnice - ustvarjalnice,

  • izvajanje koncepta dela na vzgojnem področju ter spodbujanje pozitivnega vedenja v šoli - V naši šoli je fajn,

  • "Povej mi v faco" - omejena raba mobilnih telefonov, osveščanje o pasteh spleta,

  • KulTURA - kultura vožnje s kolesom in varnost v prometu,

  • dvig bralne kulture - Knjižnica ni le bralnica,

  • okoljsko osveščanje in osveščanje o zdravem načinu življenja,

  • kulturne prireditve v Čutnem vrtu - Čutenja čutnega vrta,

  • povezovanje šole z okoljem,

  • Ekošola kot način življenja,

  • Pasavček,

  • Rastem s knjigo,

  • Evropski teden športa,

  • Ekologija odnosov,

  • Shema šolsko sadje in zelenjava,

  • Simbioza giba,

  • Evropa v šoli,

  • Semena sprememb,

  • Junaki našega časa - projekt Slovenske filantropije - prostovoljstvo,

  • Trajnostna mobilnost v šoli - Ministrstvo za okolje in prostor.

CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 113 učencev, 63 v programu nižjega izobrazbenega standarda ter 50 v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Prvo leto bo Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje pričelo obiskovati 8 učencev (7 nižji izobrazbeni standard in 1 posebni program).

Letos bodo imeli 17 oddelkov.

V šolskem letu 2019/2020 bodo imeli na Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 53 pedagoških delavcev.

Investicije in vzdrževanje v tem letu:

 • prenova sanitarij za učence v spodnjem delu šole;

 • sanacija strehe nad telovadnico;

 • nakup šolskega pohištva (omara za tehnično učilnico, stoli za jedilnico, 2 invalidski mizi);

 • namestitev vinila v en oddelek;

 • nakup omare za tajništvo;

 • beljenje - material.

Projekti in prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020:

 • nadaljevanje izvajanja projekta Strokovni centri - vsi, skupaj z OŠ Glazija Celje, II. OŠ Žalec in OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje;

 • razvijanje kompetenc za aktivno vključevanje v ožjo in širšo okolico;

 • aktivno sodelovanje pri lokalnih, regionalnih, državnih in mednarodnih projektih.

Financiranje:

Za osnovne šole v mestni občini Velenje je za investicijsko in redno vzdrževanje v proračunu Mestne občine Velenje za to leto zagotovljenih 434.000 evrov. Osnovne šole so iz lastnih sredstev zagotovile 170.000 evrov. Skupaj s sredstvi osnovnih šol bo za objekte tako namenjenih 604.000 evrov.

Za šolske prevoze v letošnjem letu iz proračuna namenjamo 620.000 evrov.

Za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah je iz proračuna namenjenih 172.800 evrov.

Za tekoče materialne stroške osnovnih šol iz proračuna namenjamo 328.700 evrov.

Za modernizacijo učne tehnologije iz proračuna namenjamo 10.000 evrov.

Skupaj z ostalimi sredstvi, namenjenimi za osnovno šolstvo, iz proračuna Mestne občine Velenje v letu 2019 zagotavljamo sredstva v višini 1.829.067 evrov.

GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE

Do 31. 7. 2019 se je v šolo vpisalo 932 učencev in dijakov. Individualni pouk na osnovni stopnji bo obiskovalo 724 učencev, PGV 12, GP 47, balet 67 in plesno pripravnico 48 učencev, nadstandardni baletni vrtec pa 16 učencev (program ples skupaj združuje 131 učencev). Srednješolski glasbeni program bo obiskovalo 36 dijakov v vzporednem programu in 41 dijakov v umetniški gimnaziji. Pouk bo potekal tudi v dislociranih oddelkih v Šoštanju in Šmartnem ob Paki. Nadstandardni programi v glasbeni šoli sestavljajo: pevski zbor, pouk sintetizatorja, čembala in baletni vrtec.

Na dan 31. 7. 2019 so bile skupaj zaposlene 104 osebe, od tega je 98 redno zaposlenih delavcev in 6 zaposlenih po 147. členu ZDR-1. Trije delavci dopolnjujejo delovno obvezo. V juniju in juliju so uspešno izvedli razpise za kar 19 delovnih mest. Nekaterim od delavcev je potekla pogodba za določen čas, druga delovna mesta so zapolnjevali, saj se od njih v tem šolskem letu poslavljajo kar trije učitelji in čistilka, za določena delovna mesta pa so razpise izvedli, saj zaradi povečanega vpisa otrok zaznavajo potrebo po dodatnem kadru.

Ker se zavedajo, da glasbeno šolo sestavljajo in predstavljajo zaposleni, novo zaposlene vedno izbirajo skrbno in preudarno.

Med počitnicami so izvedli zamenjavo razsvetljave v starem delu šole, kjer so prešli s klasične neonske razsvetljave na varčen LED-sistem. Dogradili so zakonsko zahtevane strelovode na celotnem objektu. Izvedli so naslednjo fazo vzpostavitve snemalnega studia nad veliko dvorano z akustičnimi perforacijami v celotnem prostoru.

Opravljena so bila tudi nujna vzdrževalna dela. V sodelovanju z MO Velenje so med počitnicami uredili šolsko okolico. Stroški vseh investicij so bili realizirani iz lastnih sredstev in sredstev ustanoviteljice, namenjenih za vzdrževanje.

Osnovna dejavnost je kvalitetno glasbeno izobraževanje in vključevanje učencev v orkestre, zbore in komorne skupine. Zaradi tega poslanstva je šola prisotna na kulturnem področju tako v regijskem kot v državnem prostoru. Tudi v prihodnje bodo organizirali mednarodne in mojstrske seminarje ter sodelovali pri organizaciji glasbenih abonmajev ter regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj. Konec oktobra 2019 bodo v sodelovanju z Društvom harfistov Slovenije izvedli že 5. mednarodno tekmovanje Društva harfistov Slovenije. Za osnovne šole in vrtce bodo pripravili glasbene abonmaje ter otroške in mladinske koncerte. Nadaljevali bodo z lastno produkcijo koncertov in baletnih predstav. Glede na zmožnosti bodo oddajali v najem prostore glasbene šole.

Sodelovali bodo pri dogodkih, povezanih z Mestno občino Velenje, Festivalom Velenje in skupaj z glasbenimi šolami ZSGŠ organizirali revije in dogodke, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti glasbenega izobraževanja v Sloveniji.

Financiranje:

Za dodatni program v glasbeni šoli iz proračuna Mestne občine Velenje v tem letu namenjamo 19.400 evrov, za tekoče materialne stroške pa 61.840 evrov. Za investicijsko in redno vzdrževanje Glasbene šole Fran Korun Koželjski je letos v proračunu zagotovljenih 10.000 evrov.

Skupaj z ostalimi sredstvi, namenjenimi za glasbeno šolstvo v MO Velenje, iz proračuna v letu 2019 zagotavljamo sredstva v višini 184.940 evrov.

ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE

Ljudska univerza Velenje v letu 2019 praznuje 60 let delovanja. Pomembni prelomnici so že nazdravili na Velenjskem gradu, oktobra pa jo bodo obeležili s ponovno zasaditvijo in ureditvijo Sadnega gozda. V tem šolskem letu načrtujejo prenovo fasade stavbe, v kateri deluje Ljudska univerza. V lanskem letu so v številne programe in projekte vključili več kot 10.000 udeležencev. Načrtujejo, da bodo v prihodnjem letu številko vsaj dosegli, če ne presegli. Poleg rednih izobraževalnih oblik, številnih programov za zaposlene in brezposelne, delavnic medgeneracijskega centra Planet generacij, aktivnosti in izobraževanj za priseljence ter svetovalnih aktivnosti bodo izvedli tudi kar nekaj mednarodnih in nacionalnih projektov. V šolskem letu 2019/2020 želijo izpostaviti naslednje projekte.

Izvajali bodo 15 projektov v okviru razpisa Erasmus+:

CoCos - Co-created Courses through Open Source initiatives: Pri projektu proučujejo soustvarjanje izobraževalnih vsebin tečajev s strani udeležencev. Projekt se osredotoča na t. i. "open educational resources" oziroma prosto dostopne vire, ki ponujajo veliko izbiro učnih gradiv in orodij v katerokoli obliki. Cilj projekta je razviti in vzpostaviti tehnologijo, ki bo namenjena soustvarjanju izobraževalnih vsebin s prosto dostopnimi učnimi viri.

FLIP 2 LEARN: V okviru projekta želijo usposobiti predavatelje za pripravo gradiv in izvedbo izobraževanj po metodi obrnjenega učenja. Projekt se osredotoča na naravoslovne predmete.

RED: S partnerji v projektu opozarjajo na težavo z nizko funkcionalno pismenostjo odraslih v Evropi. Ustvariti želijo sodobno in inovativno platformo RED, ki bo zagotavljala osnovo za odkrivanje nizke pismenosti, nudila izobraževalna gradiva ter s pomočjo interaktivnih gradiv odraslim omogočila lažje in boljše razumevanje splošnih javnih storitev na spletu.

Projekt SCOUT temelji na projektu KISS, s katerim so v Slovenijo prenesli orodje ProfilPASS. Gre za orodje, s pomočjo katerega ugotavljajo kompetence in spretnosti pri odraslih. V projektu SCOUT bodo orodje priredili za uporabo pri priseljencih. Načrtovano je tudi usposabljanje za mentorje. Projekt vodi nemški inštitut za izobraževanje odraslih.

MOVIE: Tema Erasmus+ projekta Movie je učenje s pomočjo filmov in slik. Glavni cilji projekta so zbrati in razširiti primere dobrih didaktičnih praks, ustvariti osnovo in navodila za usposabljanja izobraževalcev ter ostalih izobraževalnih delavcev. S tem nameravajo povečati motivacijo za učenje ter pripraviti in usposobiti učitelje za uporabo IT, družbenih medijev, filmskih in vizualnih vsebin ter drugih tehnološko-ustvarjalnih oblik pri pouku.

de FACTO: Projekt se osredotoča na izbor ustreznih in resničnih informacij s svetovnega spleta. S pomočjo projekta pri učiteljih in predavateljih spodbujamo kritično mišljenje ter razvijamo sposobnosti in orodja za varen in zanesljiv izbor podatkov v poplavi resničnih in manj resničnih informacij.

FLIP IDEAL: Projekt nadgrajuje projekt iFLIP, gre za obrnjeno učenje v izobraževanju odraslih. Razvijamo gradiva, orodja in metodo obrnjenega učenja znova uporabljamo v izobraževanju odraslih.

SCIENCE4FUN: Cilj projekta je promocija učenja naravoslovnih predmetov v osnovnih šolah. V okviru projekta želijo predstaviti naravoslovne predmete na zabaven način, pripraviti različne zabavne in inovativne učne metode, jih približati učencem, predvsem deklicam.

Skills+: Projekt temelji na projektu ParaSkills, ki se je zaključil predlani. Gre za promocijo zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami, s pomočjo nacionalnih in evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih.

My Virtual Town: Cilj projekta je uporabiti izkustveno metodo učenja pri srednješolcih in spodbuditi aktivno udeležbo v družbenih aktivnostih. Projekt spodbuja predavatelje za uporabo inovativnih učnih orodij, ki spodbujajo sodelovanje in soustvarjanje s strani dijakov.

V šolskem letu 2019/20 bo LUV tudi partner v petih novih Erasmus+ projektih, in sicer GreenNet, The Hexagonal Leader, Teaching for the Future, CORE in COOCOU.

LUV je tudi pristopila tudi k projektu v okviru programa Norveški mehanizem - Direction Employment, v okviru katerega bo ranljivim ciljnim skupinam pomagala do konkurenčnih IKT znanj in s tem do boljših možnosti za zaposlitev.

Aktivni so tudi v številnih nacionalnih projektih, med drugim bodo začeli z izvajanjem dveh LAS projektov: Jejmo lokalno - povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji in Jejmo lokalno - tržne poti. Pomemben nacionalni projekt je tudi tisti, s katerim občanom ponujajo brezplačna neformalna izobraževanja za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc.

Pod okriljem MOV in Ljudske univerze Velenje deluje tudi Vzorčno mesto. Vzorčno mesto Velenje v šolskem letu 2019/20 pripravlja vrsto novih dogodivščin. V prvi polovici šolskega leta se bodo obiskovalci podali raziskovati pozabljeni svet dinozavrov in ostalih praživali ter rastlin, v drugem pa pripravljajo razstavo Underconstruction, kjer se bodo prepletali svetovi tehnike, matematike, fizike in ekonomije.

Vzorčno mesto bo v tem letu postavilo tudi razvojni laboratorij za avtomobilski grozd in virtualni muzej flosarstva na Ljubnem ob Savinji.

Aktivni bodo na področju integracije. Središče medkulturnega dialoga Velenje, ki ga financirata Ministrstvo za notranje zadeve in Sklad za azil, migracije in vključevanje, deluje že eno leto. S svojimi aktivnostmi bo nadaljeval tudi v novem šolskem letu. Obisk dosedanjih aktivnosti je presegel pričakovanja, saj udeleženci radi zahajajo v središče, se družijo in učijo slovenski jezik. Projekt se osredotoča na ozaveščanje javnosti o integraciji kot o dvosmernem procesu. Z različnimi aktivnostmi in promocijo želijo približati drugo kulturo in običaje lokalnemu prebivalstvu, pa tudi slovensko kulturo tujim priseljencem. Aktivnosti tako niso namenjene samo priseljencem, ampak tudi ostalemu lokalnemu prebivalstvu (Borza receptov; Kdor poje, dobro misli; Igre brez meja).

Ena od pomembnih aktivnosti je Integracijska točka Velenje, ki nudi vse relevantne informacije, namenjene tako tujcem kot širši lokalni skupnosti.

Financiranje:

Za dejavnost Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje je v proračunu Mestne občine Velenje v tem letu namenjenih 13.300 evrov, za tekoče materialne stroške 7.500 evrov, za letni program izobraževanja odraslih pa 7.000 evrov. Za investicijsko in redno vzdrževanje andragoškega zavoda je letos v proračunu zagotovljenih 10.000 evrov.

Za Vzorčno mesto letos iz proračuna namenjamo 150.000 evrov, za večgeneracijski center pa 36.000 evrov.

Skupaj z ostalimi sredstvi, namenjenimi za andragoško izobraževanje v MO Velenje, iz proračuna MO Velenje v letu 2019 zagotavljamo sredstva v višini 253.300 evrov.

ŠOLSKI CENTER VELENJE

Na Šolskem centru Velenje bo v šolskem in študijskem letu 2019/2020 na štirih srednjih šolah in višji strokovni šoli približno 1620 dijakov, 330 študentov in 800 odraslih.

V prvih letnikih 26 srednješolskih programov bodo imeli 535 dijakov, 455 v povsem prvih letnikih in 80 v nadaljevalnih PTI (3+2) programih.

Dijaki bodo razvrščeni v 57 samostojnih in 16 kombiniranih oddelkov.

V dijaškem in študentskem domu bo bivalo 42 dijakov in 20 študentov.

Na Šolskem centru Velenje so redno zaposlenih 204 delavci, 80 pa je zunanjih sodelavcev.

V iztekajočem se šolskem letu so zelo ponosni na 15 zlatih maturantov: 4 na splošni maturi na gimnaziji ter 11 na poklicni maturi, od tega 6 na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje ter 5 na Elektro in računalniški šoli.

V šolskem letu 2019/2020 ohranjajo vseh 26 srednješolskih in 6 višješolskih programov, v vajeniški obliki pa bodo poleg programa strojni mehanik izvajali še nov vajeniški program elektrikar.

Skrb za vsakega udeleženca izobraževanja je njihovo temeljno vodilo. Za dijake in študente posebej izpostavljajo možnosti opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini v okviru Erasmus projektov. Podobno prakso dijakom iz tujine organizirajo tudi pri nas.

Sodelovanju z gospodarstvom in obrtjo namenjajo veliko pozornost, zlasti s projekti Usposabljanja mentorjev dijakom in študentov na PUD-u ter z novim projektom krajših izobraževanj in usposabljanj že zaposlenih za pridobitev in izboljšanje kompetenc, potrebnih na trgu dela. V projektu ATENA nudijo individualno pomoč vsem, ki se v izobraževanju odraslih vključijo v programe pridobitve izobrazbe.

Vključeni so v množico različnih projektov, posebej ponosni pa so na pilotni projekt Platforme poklicne odličnosti, kjer bodo skupaj s partnerji iz Estonije, Finske, Italije, Nemčije ter Slovenije pripravljali strategije za poklicno usposabljanje v naslednji finančni perspektivi EU.

V okviru investicijskega vzdrževanja so obnovili in posodobili nekaj učilnic ter drugih šolskih prostorov, obnovili so plinsko postajo na MIC-u, v teh dneh pa še dotrajane napušče v športni dvorani. Za posodobitev pouka fizike, kemije in biologije so kupili opremo v višini 23.000 evrov, za IKT opremo pa so namenili 15.000 evrov.

V prihodnjem šolskem in študijskem letu bo prednostna naloga vsestranska skrb za vsakega udeleženca izobraževanja. Prizadevali si bodo za prenos uporabnih znanj, veščin in kompetenc, ki jih bodo dijaki, študentje in odrasli uspešno uporabili pri delu ali pri nadaljnjem izobraževanju. Zato imajo sodobno opremo in motivirane učitelje, kar je prava osnova za prijazno in učinkovito učno okolje.

Aktivno in v tesnem sodelovanju z inštitucijami in gospodarstvom bodo sodelovali pri posodabljanju izobraževalnih programov, še posebej pri vpeljavi programov vajeništva v Sloveniji.

V prihodnjem letu bodo obnovili in nadgradili IKT omrežje. V sodelovanju s podjetjem Petrol bodo na Trgu mladosti in na MIC-u postavili polnilni postaji za električna vozila.

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

Področje varovanja okolja je eden ključnih izzivov sodobne družbe, zato narašča potreba po kakovostno usposobljenem kadru s področja varstva okolja. Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO) s sedežem v Velenju izvaja študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije na dodiplomski in magistrski stopnji.

Od leta 2008 je na VŠVO diplomiralo 217 študentov, magistriralo pa 12.

V študijskem letu 2019/20 bodo začeli izvajati posodobljen študijski program, ki so ga zasnovali z jasnimi cilji na podlagi desetletnih izkušenj, s priporočili študentov, profesorjev, predvsem pa v sodelovanju s potencialnimi delodajalci njihovih diplomantov.

Na VŠVO danes študira 150 študentov, trenutno pa so na začetku drugega prijavnega roka za vpis v prvi letnik. Po prvem prijavnem roku kaže, da se zanimanje za študijski program povečuje in da se za študij v Velenju odločajo maturanti iz prav vseh slovenskih pokrajin, zato je tudi interes za bivanje v študentskem domu velik.

Prednosti VŠVO so, poleg priznanih predavateljev, odlično opremljeni prostori z lastnim laboratorijem, računalniško učilnico in knjižnico. Študij je praktično naravnan in učinkovit, saj ga izvajajo visokošolski učitelji z izkušnjami iz gospodarstva in vseh pomembnejših inštitucij njihovega področja. Dobra povezanost z gospodarskimi družbami in drugimi inštitucijami v našem okolju se posebej kaže pri izvedbi praktičnih usposabljanj študentov in sodelovanju pri projektih ter posledično pri zaposlovanju diplomantov. Študentom nudijo podporo pri načrtovanju kariere in uresničevanju njihovih podjetniških idej.

Pred novim študijskim letom so investirali v posodobitev IKT in laboratorijske opreme. V letu so 2019 dosegli preboj na področju znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela. Pridobili so 11 projektov in zaposlili štiri nove sodelavce. Za študente je pomembno, da se lahko vključijo v delo pri projektih. V lokalnem okolju je morda najbolj opazen doslej največji in najbolj celovit projekt za zmanjšanje tveganja za trke z divjadjo v Evropi, ki ga izvajajo v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Z zvočnimi odvračalnimi napravami in modrimi svetlobnimi odsevniki so opremili tudi 11 odsekov državnih cest v Šaleški dolini.

Mestna občina Velenje delovanja VŠVO neposredno ne financira, izdatno pa podpira njeno delovanje na različne načine, kar je ključnega pomena. Šola skuša to povrniti z družbeno odgovornim delovanjem in mednarodno prepoznavnostjo v obliki sodelovanj in izmenjav z univerzami po svetu, sodelovanj v mednarodnih projektih, udeležbo na konferencah in kongresih ter z znanstvenimi in strokovnimi objavami v mednarodnih znanstvenih publikacijah. Z različnimi obštudijskimi dejavnostmi se povezujejo z občani. Na prireditvi Velenje se predstavi so občanom v prenosnem laboratoriju preverili kemično ustreznost vzorcev vode, ki so jih prinesli s sabo, povabili so jih na fotografsko razstavo "Živeti gore" profesorice dr. Irene Mrak ter na več strokovnih okoljevarstvenih predavanj in delavnic.

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

Fakulteta za energetiko je za študijsko leto 2019/20 za vpis v 1. letnik razpisala 127 mest za redne študente (VS 70, UN 22, MAG 35) in 45 mest za izredne študente (VS 20, MAG 20, DR 5), skupaj 172 razpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. Zaradi povečanega interesa državljanov držav nečlanic Evropske unije je v letošnjem letu razpisanih večje število razpisnih mest za tujce za vpis v 1. letnik, in sicer 64 (VS 21, UN 29, MAG 14). Za študijsko leto 2019/20 prijavno-sprejemni postopek še poteka in se bo zaključil konec septembra; takrat bo znano tudi končno število vpisanih študentov.

Doslej je študij na Fakulteti za energetiko uspešno zaključilo 374 študentov in študentk, od tega:

 • 161 na visokošolskem strokovnem študijskem programu Energetika,

 • 95 na univerzitetnem študijskem programu Energetika,

 • 117 na magistrskem študijskem programu Energetika in

 • 1 na doktorskem študijskem programu Energetika.

Konec avgusta bo Fakulteta za energetiko skupaj z družbo GEN energija, d. o. o., organizirala Poletni tabor energetike 2019. Na taboru bodo sodelovali dijaki, ki bodo izdelovali model robotskega vozila, pri čemer bodo pridobili znanja iz 3D-načrtovanja, 3D-tiskanja, programiranja Scratch, spoznavanja mikrokrmilnika Arduino Uno in spoznavanja e-mobilnosti.

Študenti razvijajo inovativnost in kreativno razmišljanje tudi s sodelovanjem v projektih Po kreativni poti do znanja 2017-2020, praktično znanje pridobivajo v okviru laboratorijskih vaj ter praktičnega usposabljanja v podjetjih, kjer se veliko število študentov tudi zaposli.

Zaposljivost diplomantov je nadpovprečna, saj delodajalci diplomante Fakultete za energetiko prepoznavajo kot perspektiven kader z dobrim znanjem in poznavanjem področja energetike. Poleg podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, prenosom, upravljanjem in trgovanjem z energijo ter vzdrževanjem energetskih sistemov, po energetikih povprašujejo tudi podjetja, ki se zavedajo pomembnosti učinkovite rabe energije in s tem povezanimi vplivi na stroške poslovanja.

Raziskovalni in razvojni projekti, ki jih želijo izpostaviti v tem letu, so naslednji:

 • GRASPINNO: Transnational model, strategies and decision support for innovative clusters and business networks towards green growth, focusing on green e-procurement in EE/RES for energy refurbishment of public buildings;

 • E- GUTS: Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems;

 • TOGETHER: TOwards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction;

 • IT-SECURE: programska oprema za določitev ocene tveganja varovanja objekta;

 • VETRNICA: študija izvedljivosti in razvoj vetrne turbine za zaščito pred spomladansko pozebo;

 • NOJS: uporaba nevronskega omrežja za napovedovanje sončnega sevanja;

 • OSCI-GEN: razvoj generatorjev za pretvorbo energije nihanja ter vibracij v ladijskem, cestnem in tirnem prometu v električno energijo;

 • IQ DOM: inteligentni dom nove generacije, zasnovan na pametnih napravah in lesu;

 • razvoj metod za izračun nevtronskega polja v zadrževalnem hramu tlačnovodne jedrske elektrarne.

Sodobni trendi na področju energetike se razvijajo prav v raziskovalnih projektih; tako pridobljena znanstvenoraziskovalna znanja se v okviru raziskovalne dejavnosti integrirajo znotraj vsebin učnih enot v pedagoški proces.

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE VELENJE

Osnova za naše delovanje so aktualna zakonodaja, smernice Agencije za varnost v prometu, ki so medresorsko usklajene, primeri dobrih praks v lokalnih skupnostih in lastne izkušnje.

Za učinkovit sistem zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh vse leto izvajamo številne preventivno-vzgojne aktivnosti za vse generacije. Začetku pouka, torej prvim šolskim dnem, namenjamo dodatno pozornost.

Tako smo se že junija 2019 dogovorili za dodatne naloge in aktivnosti, ki morajo biti realizirane do začetka šolskega pouka.

Poseben poudarek je na:

 • pregledu varnosti šolskih poti, njihovem urejanju in osveževanju prometne signalizacije, dodatni postavitvi fluorescentnih znakov Otroci na cesti v bližini šol na lokalnih cestah;

 • oceni stanja šolskih poti, ki jih načrtujejo šole;

 • osveževanju načrtov šolskih poti;

 • koordinaciji in sodelovanju s policijo, medobčinskim redarstvom in dodatno pomočjo ZŠAM - načrt dodatnega varovanja otrok na bolj izpostavljenih mestih v okolici šol in šolskih poteh izdela policija;

 • dogovoru o sodelovanju s policijo in redarstvom glede izvajanja nadzora nad hitrostjo in drugimi zakonskimi določbami (pripetost otrok med vožnjo, odstopanje prednosti pešcem, pri prečkanju, ustavljanju in parkiranju vozil na neustreznih površinah);

 • rumenih ruticah in odsevnih trakovih za vse prvošolce;

 • pregledu in nadzoru nad organiziranim šolskim prevozom (ustreznost vozil, trase, postajališč) in dosledno pripetostjo otrok v sodelovanju s šolami, policijo in redarji;

 • vključitvi prometne vzgoje v letne delovne načrte vzgojno-izobraževalnih ustanov (vrtci, šole, srednje šole);

 • preventivnih gradivih AVP: knjižice Prvi koraki v svet prometa (za vse prvošolce), plakati trikotne plakatne znake, letaki Šolska pot.

Dijaki prvih letnikov Šolskega centra Velenje se bodo seznanili s prometno ureditvijo in parkiranjem v centru mesta. V času prvih šolskih dni se izvedejo dogovorjene vsebine v skladu z načrti posamezne šole. SPV MOV bo še naprej spremljal in po dogovoru sodeloval z učenci, starši, ravnatelji in učitelji.