O-STA

V Vinski Gori nova enota Vrtca Velenje

Velenje, 3. september 2019 - V tem tednu smo odprli vrata za 114 otrok nove enote Vrtca Velenje s šestimi oddelki v Vinski Gori (enota Mlinček), ki smo jo zgradili na podlagi koncesijske pogodbe s podjetjem Esotech, d. d., za obdobje 15 let (do oktobra 2033). V novi enoti so urejeni trije oddelki za nižjo starostno skupino (največ 14 otrok na oddelek) in trije oddelki za višjo starostno skupino (največ 24 otrok na oddelek). Z investicijo smo zagotovili ustrezne prostore za vzgojo in varstvo predšolskih otrok po veljavnem Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev. Trenutno je v enoto Mlinček vpisanih 79 otrok v petih oddelkih, od tega dva oddelka prvega starostnega obdobja, dva oddelka drugega starostnega obdobja in en kombiniran oddelek.

Vrednost investicije je bila 2.806.220,09 evra (z DDV), predvidena ocena višine nadomestila za uporabo prostorov, v katero je zajeta izgradnja objekta in 14 let uporabnine, je 4.032.779,10 evra (z DDV).

Izvedba projekta je bila predvidena v obliki koncesije gradnje, in sicer po modelu BFOT (zgradi-financiraj-vzdržuj-prenesi v last koncedenta). To pomeni, da je investicijo financiral zasebni partner podjetje Esotech, d. d., ki je izvedel dela ter bo izvedel vzdrževanje in upravljanje predmetne infrastrukture. Mestna občina Velenje kot javni partner pa se zavezuje k plačilu nadomestila zasebnemu partnerju. Po izteku koncesijskega obdobja oktobra 2033 bo Mestna občina Velenje postala lastnica celotnega objekta.

Svet Mestne občine Velenje je junija 2018 sprejel Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Vrtec Vinska Gora". Na podlagi odloka je Mestna občina Velenje konec junija objavila javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta "Vrtec Vinska Gora". Na javni razpis je prispela ena ponudba ponudnika podjetja Esotech, d. d. Po pogajanjih, prejemu končne ponudbe in na podlagi Analize končne ponudbe zasebnega partnerja pri izvedbi projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za projekt "Vrtec Vinska Gora", smo sprejeli odločitev o oddaji javnega naročila zasebnemu partnerju Esotech.

V sredo, 28. avgusta 2019, smo pridobili uporabno dovoljenje in opravili kvalitetni ter kvantitativni pregled, z 31. avgustom 2019 pa je bil objekt prevzet. Prevzem je opravila 6-članska komisija sestavljena iz dveh članov zasebnega partnerja podjetja Esotech, d. d., javnega partnerja Mestna občina Velenje in uporabnika Vrtec Velenje.

Pripenjamo fotografiji objekta.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736