O-STA

Energetske izkaznice - Kdo in kdaj jih je dolžan pridobiti?

Energetske izkaznice - če ste lastnik nepremičnine, njen kupec ali najemnik/najemodajalec, ste zagotovo že slišali zanje.

Gre za javne listine, ki vsebujejo podatke o energetski učinkovitosti stavb. Vsebovati morajo referenčne vrednosti, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavb. Razen pri novih stavbah in pri najemu, so sestavni del energetskih izkaznic tudi priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti.

Obveznosti v zvezi z energetskimi izkaznicami določa Energetski zakon (EZ-1).

Namen in izdaja energetske izkaznice

Energetske izkaznice so namenjene predvsem kupcem oziroma najemnikom nepremičnin. Ti se na tej osnovi lahko seznanijo z energetsko učinkovitostjo stavbe in jih upoštevajo pri svoji odločitvi za nakup oziroma najem.

Izkaznice lahko izdajajo le pooblaščene pravne ali fizične osebe ob sodelovanju neodvisnega strokovnjaka z ustrezno licenco. Veljavnost energetske izkaznice je deset let, novo izkaznico pa je mogoče pridobiti še pred potekom tega obdobja.

Strošek izdelave in izdaje energetske izkaznice bremeni lastnika stavbe.

Kdo je dolžan zagotoviti energetske izkaznice?

Energetske izkaznice morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča.

Izkaznice pa ni potrebno predložiti pri:

 oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,

 prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,

 prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,

prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Za katere vrste stavb se predpisi o energetski izkaznici ne uporabljajo?

Zahteve glede energetske izkaznice se ne nanašajo na:

1. stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,

2. stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,

3. industrijske stavbe in skladišča,

4. nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,

5. enostavne in nezahtevne objekte ter

6. samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.