O-STA

Upokojenci lahko delajo tudi po odhodu v pokoj!

Upokojenci, vsaj nekateri, zmorejo in si želijo delati tudi po odhodu v pokoj. Pa je to tudi mogoče? Koliko lahko upokojenci zaslužijo, pod kakšnimi pogoji in kako to vpliva na njihovo dohodninsko odločbo?

Ena izmed možnosti za delo upokojencev je opravljanje začasnega ali občasnega dela, ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). V nadaljevanju preberite kako in koliko ur lahko dela upokojenec.

Začasno ali občasno delo upokojencev

Pri začasnem ali občasnem delu gre za posebno obliko dela upokojencev, ki se opravlja v okviru posebnega pogodbenega razmerja. Takšno pogodbeno razmerje lahko ima nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Koliko ur lahko dela upokojenec in ostali pogoji začasnega ali občasnega dela so natančno določeni z zakonom. Ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev, takšno delo ne bo vplivalo na prejemanje pokojnine.

Pogodba za opravljanje začasnega ali občasnega dela

Upokojenci, ki želijo opravljati začasno oziroma občasno delo v skladu z ZUTD, morajo z delodajalcem skleniti pogodbo o opravljanju dela, ki mora vsebovati naslednje podatke:

1. naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,
2. ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,
3. vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,
4. obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,
5. podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela,
6. datum sklenitve pogodbe,
7. urna postavka za opravljeno delo in
8. predviden skupen znesek dohodka.

Koliko ur lahko delajo upokojenci po pogodbi o začasnem ali občasnem delu?

Upokojenci lahko začasno ali občasno delo opravljajo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur iz posameznega koledarskega meseca ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec.

Upokojenci lahko začasno ali občasno delo opravljajo pri več delodajalcih, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve števila ur.

Omejitev zaslužka

Zaslužek, ki ga upokojenec lahko doseže z opravljanjem začasnega ali občasnega dela, je omejen.

Najvišji skupni dohodek za opravljeno delo v posameznem koledarskem letu v 2019 ne sme presegati 7.127,68 EUR. Določena je tudi višina urne postavke upokojencev, ki v letu 2019 ne sme biti nižja od 4,76 EUR.

Ali lahko začasno ali občasno delo opravljajo vsi upokojenci?

Upravičenci do začasnega ali občasnega dela so osebe, ki ima v Republiki Sloveniji status upokojenca. Med upravičence pa ne sodijo osebe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pridobile pravico do dela starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju, v višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela.

Kateri so še druge možne oblike dela upokojencev, preberite v našem članku "Kako lahko kot upokojenec delam?"